REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
w budynkach przy Al. Niepodległości 650A, Al. Niepodległości 650B, Al. Niepodległości 654A i Al. Niepodległości 654B, stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu.
§ 1

Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położnych w Sopocie przy Al. Niepodległości 650A, Al. Niepodległości 650B, Al. Niepodległości 654A i Al. Niepodległości 654B stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu, zwany dalej niniejszym Regulaminem określa zasady wynajmowania lokali mieszkalnych pozyskanych przez Gminę Miasta Sopotu w drodze budowy, zwanych dalej lokalami mieszkalnymi w oparciu o przepisy:

 1. uchwały Nr XIV/209/2000 Rady Miasta Sopotu z dnia 14 kwietnia 2000r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji systemu komunalnego budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta Sopotu na gruntach stanowiących własność Gminy, w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
 2. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2020. 611 t.j.);
 3. uchwały nr V/96/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu.
§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019. 2133 t.j.);
 2. centrum życiowe - dokumentowane przez wnioskodawcę oraz osoby objęte wnioskiem faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Sopotu;
 3. dochodzie - należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019. 2133 t.j.);
 4. najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 t.j.);
 5. wartości odtworzeniowej – należy przez to rozumieć iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, podawaną dwa razy do roku w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 6. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Lokalu Mieszkalnego.
§ 3
 1. Lokale Mieszkalne w budynkach położnych w Sopocie przy Al. Niepodległości 650A, Al. Niepodległości 650B, Al. Niepodległości 654A i Al. Niepodległości 654B będą wynajmowane osobom fizycznym spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Z budynków wymienionych w pkt. 1 wyłączone mogą zostać Lokale Mieszkalne, które będą przeznaczone na potrzeby repatriantów oraz realizację listy osób zakwalifikowanych do wymiany lokalu z terenów przewidzianych pod inwestycje.
 3. Gmina Miasta Sopotu nie zapewnia miejsc postojowych wszystkim najemcom Lokali Mieszkalnych.
§ 4

Wysokość stawki czynszowej za 1 m² w lokalach mieszkalnych będzie nie mniejsza niż stawka wynikająca z 3% wartości odtworzeniowej 1 m² lokalu aktualnej stawki w danym okresie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5
 1. Zawarcie umowy najmu będzie uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu Lokalu Mieszkalnego, w wysokości sześciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu z tytułu przechowywania na rachunku bankowym.
 2. Zwaloryzowana kaucja podlegać będzie zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia Lokalu Mieszkalnego na warunkach określonych w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
§ 6
 1. Lokale Mieszkalne objęte niniejszym Regulaminem nie podlegają zbyciu przez Gminę Miasta Sopotu.
 2. Występując z wnioskiem o zamianę lokalu wchodzącego w skład zasobu będącego przedmiotem niniejszego Regulaminu najemca zobowiązany jest do spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. dopuszcza się możliwość zamiany po 3 latach zamieszkiwania w lokalu znajdującym się w w/w zasobie;
  2. zamiana możliwa jest wyłącznie pomiędzy najemcami posiadającymi tytuł prawny do lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu i nie posiadającymi zaległości czynszowych;
  3. przedstawienia zaświadczenia o osiąganych dochodach za okres 12- miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku oraz innych otrzymywanych świadczeniach.
 3. Decyzję w sprawie zamiany każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Sopotu.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Sopotu po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Lokalowych Rady Miasta Sopotu może wyrazić zgodę na zamianę lokali z osobami nie spełniającymi warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Nowi najemcy zobowiązani są w szczególności do:
  1. spełnienia kryteriów dochodowych określonych w niniejszym regulaminie;
  2. zapłaty stawki czynszowej za 1m² nie mniejszej niż stawka wynikająca z 3% wartości odtworzeniowej 1m² lokalu aktualnej stawki w danym okresie ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
  3. wpłacenia przed zawarciem umowy najmu kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości sześciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
§ 7

Lokale Mieszkalne mogą być wynajmowane wnioskodawcom, których wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Sopotu, zwanej dalej „Komisją”.

§ 8
 1. O przyznanie Lokali Mieszkalnych mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci, oraz osoby zakwalifikowane do wymiany z terenów przewidzianych pod inwestycje, którzy nie posiadają prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do jakiegokolwiek lokalu/budynku mieszkalnego lub ich części zaspokajającej potrzeby mieszkaniowe oraz spełniają dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. posiadają centrum życiowe w Sopocie oraz uiszczają w Sopocie podatek dochodowy od osób fizycznych;
  2. zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego;
  3. zamieszkują w budynkach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki , zakwalifikowani do otrzymania mieszkania na podstawie § 7 pkt. 2, 3 i 5 uchwały nr V/96/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu;
  4. udokumentują nieprzerwany, co najmniej pięcioletni okres zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu w okresie ostatnich dziesięciu lat i nie zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu na dzień składania wniosku. Za udokumentowanie uznaje się przedstawienie poświadczenia zameldowania lub uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Sopocie, przez okres wskazany powyżej.
  5. posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie Miasta Sopotu i przekażą do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal w stanie wynikającym z normalnego zużycia.
 2. O przyznanie Lokali Mieszkalnych nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy spełniają chociażby jeden z poniższych warunków :
  1. posiadali zaległości w wysokości przekraczającej płatności za okres 6 miesięcy w opłatach czynszowych i w opłatach niezależnych od właściciela lokalu, w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie mieszkania. Warunek niniejszy dotyczy wnioskodawców oraz wspólnie z nim zamieszkujących pełnoletnich członków rodziny wnioskodawcy, Warunek co do zaległości, o których mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Sopotu w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego;
  2. zrzekli się prawa najmu do lokalu komunalnego;
  3. w stosunku do których zapadł prawomocny wyrok o eksmisję z lokalu komunalnego;
  4. w okresie 5 lat, przed dniem złożenia wniosku, zbyli prawo własności do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części zaspokajającej potrzeby mieszkaniowe, jak również są w trakcie budowy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.
§ 9

O przyznanie Lokali Mieszkalnych w ramach zasobu mieszkaniowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo mogą ubiegać się:

 1. wnioskodawcy prowadzący gospodarstwo domowe i posiadający centrum życiowe w Sopocie i nie posiadający prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku, którzy posiadają orzeczoną niepełnosprawność narządu ruchu, popartą odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony,
 2. wnioskodawcy prowadzący gospodarstwo domowe i posiadający centrum życiowe w Sopocie i nie posiadający prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku, którzy zamieszkują z dzieckiem posiadającym orzeczoną niepełnosprawność narządu ruchu, popartą odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony,
  - którzy spełniają dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. zamieszkujący w lokalu komunalnym Gminy Miasta Sopotu nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
  2. mieszkający na terenie Gminy Miasta Sopotu na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynku prywatnym;
  3. udokumentują nieprzerwany, co najmniej pięcioletni okres zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu w okresie ostatnich piętnastu lat i nie zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu na dzień składania wniosku. Za udokumentowanie uznaje się przedstawienie poświadczenia zameldowania lub uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Sopocie, przez okres wskazany powyżej.
§ 10
 1. Wnioskodawcy, o których mowa w § 8 i § 9, z wyłączeniem osób zakwalifikowanych do wymiany z terenów przewidzianych pod inwestycje, powinni osiągać dochód umożliwiający utrzymanie lokalu, przez co należy rozumieć:
  1. średni dochód z okresu pełnych 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Lokalu Mieszkalnego w gospodarstwach jednoosobowych
   1. nie mniejszy niż 175,1 % najniższej emerytury, tj. 2.101,00 zł;
   2. nie większy niż 400 % najniższej emerytury, tj. 4.800,00 zł;
  2. średni dochód z okresu pełnych 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Lokalu Mieszkalnego przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 2 osobowych
   1. nie mniejszy niż 130,1 % najniższej emerytury, tj. 1.561,00 zł;
   2. nie większy niż 392 % najniższej emerytury, tj. 4.704,00 zł;
  3. średni dochód z okresu pełnych 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Lokalu Mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 3 osobowych
   1. nie mniejszy niż 100 % najniższej emerytury, tj. 1.200,00 zł (-10% = 1.080,00 zł);
   2. nie większy niż 300 % najniższej emerytury, tj. 3.600,00 zł (+10% = 3.960,00 zł);
  4. średni dochód z okresu pełnych 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Lokalu Mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 4 i więcej osobowych
   1. nie mniejszy niż 90% najniższej emerytury, tj. 1.080,00 zł (-10% = 972,00 zł);
   2. nie większy niż 300 % najniższej emerytury, tj. 3.600,00 zł (+10% = 3.960,00 zł).
 2. Dochód gospodarstwa domowego w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci zostaje obniżony o 10% w dolnej granicy i podwyższony o 10% w górnej granicy średniego dochodu określonego w ust.1.
 3. W przypadku braku osób spełniających kryteria dochodowe określone w ust. 1., pod uwagę będą brane osoby o dochodzie najbardziej zbliżonym do wymaganego, mniejszym niż średni dochód założony w pkt 1 lit. a , pkt 2 lit. a, pkt. 3 lit. a i pkt. 4 lit. a.
 4. Udokumentowanie średniego dochodu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie dotyczy osób posiadających umowę o pracę na czas nieokreślony, które ukończyły naukę w systemie dziennym w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
§ 11

Lokale Mieszkalne wynajmowane są według niżej określonych zasad:

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie Liczba pokoi w nowych budynkach
1Mieszkanie 1-pokojowe
2-3 Mieszkanie 2-pokojowe
4 i więcej Mieszkanie 3-pokojowe
Osoby niepełnosprawneLokale przystosowane
§ 12
 1. Wniosek dla osób ubiegających się o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Termin składania wniosków rozpoczyna się 18.01.2021r. i kończy z dniem 10.03.2021r.
 3. W czasie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Sopotu w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Sopotu do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej.
 4. Wniosek niekompletny, przez co rozumie się brak wymaganych załączników bądź danych wymaganych we wniosku i nie uzupełniony w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, zostanie odrzucony.
§ 13

Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Sopotu.

§ 14

Do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie od zarządcy/właściciela nieruchomości o braku jakichkolwiek zaległości w wysokości przekraczającej płatności za okres 6 miesięcy w opłatach czynszowych i w opłatach niezależnych od właściciela lokalu, w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie mieszkania. Warunek niniejszy dotyczy wnioskodawców oraz wspólnie z nim zamieszkujących pełnoletnich członków rodziny wnioskodawcy. Druk zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 2. zeznania podatkowe (PIT) za lata podatkowe 2018 i 2019 wraz z potwierdzeniem ich wysłania do Urzędu Skarbowego oraz Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za lata podatkowe 2018 i 2019, w którym będzie wykazany dochód, składki ubezpieczeniowe i należny podatek dochodowy wraz z informacją, czy wnioskodawca w okresie ostatnich 5 lat był płatnikiem podatku dochodowego w Sopocie. Rozliczenie roczne o dochodach za lata podatkowe 2018 i 2019, osiąganych poza krajem, należy przedstawić wraz z przekładem wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Dochody osób pracujących za granicą będą obliczane wg kursów średnich walut obcych NBP obowiązujących na koniec roku kalendarzowego;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające schorzenia narządu ruchu w przypadku ubiegania się o Lokal Mieszkalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
 4. decyzję administracyjną o przydziale mieszkania w budynku prywatnym (dotyczy decyzji wydawanych do roku 1994);
 5. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na dzień składania wniosku;
 6. zaświadczenie z placówki oświatowo-wychowawczej potwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobka, przedszkola lub szkoły;
 7. zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń rodzinnych, zasiłkach rodzinnych lub zaświadczenie o braku świadczeń rodzinnych za rok 2018 i 2019;
 8. wyrok sądowy o przyznanych alimentach wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania w roku 2018 i 2019 (dot. osób otrzymujących przedmiotowe świadczenie).
§ 15
 1. Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję, która po dokonaniu ich analizy kwalifikuje pozytywnie (w oparciu o punktację określoną w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu) – wypełniając załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, lub negatywnie – wypełniając załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 2. Na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem nowych lokali mieszkalnych Komisja kwalifikuje wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku takiej samej liczby punktów, przyznanie Lokalu Mieszkalnego nastąpi w wyniku losowania.
 4. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja niezwłocznie sporządza końcowy protokół, którego integralną część stanowi lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem nowych lokali mieszkalnych.
 5. Warunkiem zawarcia umowy najmu na Lokal Mieszkalny jest złożenie przez wnioskodawcę oraz wspólnie z nim zamieszkujące pełnoletnie osoby, najpóźniej w dniu wyznaczonym na dzień zawarcia umowy, oświadczeń o nie posiadaniu przez nich tytułu prawnego do żadnego lokalu/budynku mieszkalnego lub jego części oraz, że nie są w trakcie budowy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.
§ 16
 1. Wnioskodawcy, których wnioski zostały uwzględnione lub odrzucone przez Komisję na podstawie niniejszego Regulaminu, zostaną o tym zawiadomieni na piśmie.
 2. Odwołanie od kwalifikacji negatywnej Komisji można wnieść do Prezydenta Miasta Sopotu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 3. Prezydent Miasta Sopotu rozpatrzy odwołanie w terminie 14 dni od daty wniesienia odwołania.
§ 17

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem Lokali Mieszkalnych na czas nieokreślony zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu i opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu.

§ 18

Regulamin wynajmowania Lokali Mieszkalnych podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu - www.sopot.pl.

PUNKTACJA WNIOSKÓW

osób ubiegających się o przyznanie Lokalu Mieszkalnego.
Liczba punktów
gospodarstwo jednosobowe 5
gospodarstwo małżeństwa bez dziecka 10
gospodarstwo małżeństwa*z dzieckiem bądź dziećmi 10
gospodarstwo osoby wychowującej dziecko bądź dzieci 9
gospodarstwo osoby niepełnosprawnej ruchowo 10
jedno dziecko w gospodarstwie małżeństwa** lub gospodarstwie osób, o których mowa w pkt 3-5 10
dwoje dzieci w gospodarstwie małżeństwa** lub gospodarstwie osób, o których mowa w pkt 3-5 12
troje dzieci w gospodarstwie małżeństwa** lub gospodarstwie osób, o których mowa w pkt 3-5 15
Przynajmniej jedno dziecko uczęszczające do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sopocie 5
wnioskodawca będący wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sopocie lub rodziny zastępczej w Sopocie 20
wnioskodawca niepełnosprawny ruchowo mieszkający na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, w budynku prywatnym lub zamieszkujący w lokalu mieszkalnym nieprzystosowanym dla swoich potrzeb 10
wnioskodawca zamieszkujący z dzieckiem posiadającym orzeczoną niepełnosprawność narządu ruchu, popartą odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony 15
wnioskodawca mieszkający na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, w budynku prywatnym 9
wnioskodawca zamieszkujący w budynku komunalnym przeznaczonym do rozbiórki, zakwalifikowany do otrzymania mieszkania na podstawie§ 7 pkt. 2,3 ,4 i 5 uchwały nr V/96/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 28 marca 2019r w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu 10
osoba obecnie zamieszkująca na terenie Sopotu przez okres od 5 roku do 10 lat 5
osoba obecnie zamieszkująca na terenie Sopotu przez okres dłuższy niż 10 lat 8
osoby, które udokumentują co najmniej nieprzerwany, pięcioletni okres zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu w okresie ostatnich piętnastu lat i nie zamieszkują na terenie Sopotu na dzień składania wniosku

współczynnik 0,7 w stosunku do punktacji wskazanej w pkt 15-16

za udokumentowaną działalność na rzecz sopockiej społeczności, np. w dziedzinie spraw społecznych, kultury, sztuki, sportu, pomocy społecznej 2
wnioskodawca oraz osoby pełnoletnie wskazane we wniosku rozliczające podatek dochodowy w Sopocie w okresie ostatnich 5 lat plus 1 punkt za każdą osobę
Wnioskodawcy, którzy pomimo spełnionych kryteriów, bezskutecznie ubiegali się o przyznanie lokalu w poprzednich edycjach samoremontów i nowego budownictwa plus 2 punkty za każdą edycję
Uwaga! (*) – dotyczy również osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno wspólne dziecko.