Zabudowa Podgórnej

ilustracja

18 marca o godz. 14.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podgórnej (plan M-2/02b). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Proponowane zmiany w warunkach zagospodarowania dotyczą części obszaru, dla którego od 2012 roku obowiązuje plan zagospodarowania dla całego Kamiennego Potoku. Obejmuje on tereny leżące po obu stronach Kraszewskiego wraz Wejherowską i fragmentem Niepodległości przy szkole. Tegoroczne zmiany dotyczą jednak tylko Podgórnej i dwóch pierwszych budynków przy Wejherowskiej.

Parking
Na skrzyżowaniu z Kraszewskiego dopuszczono wznoszenie budynków wielorodzinnych.

Dla budynków przy Podgórnej nieco obniżono dopuszczalną wysokość zabudowy dla budynków z dachami płaskimi: z 11,5m do 10m. W przypadku dachów spadzistych zachowano maksimum na poziomie 12,5m. Zachowano obecnie obowiązujące wymogi zabudowanej powierzchni działek oraz powierzchni czynnych biologicznie. Dopuszczenie do zwiększonej intensywności i powierzchni zabudowy rozszerzono do działek poniżej 500m² (obecnie poniżej 400m²). Szerokość elewacji frontowych ograniczono do 16m. Przy Podgórnej 7 wyznaczono strefę do zagospodarowania zielenią w 90%.

Na rogu Kraszewskiego i Podgórnej dopuszczono zabudowę wielorodzinną (do 4 mieszkań w budynku). Obecnie jest tam możliwa tylko zabudowa jednorodzinna do 11 m wysokości. Według przedstawionego projektu właśnie budynki z dachami płaskimi na rogu Podgórnej miałyby utrzymać możliwość zachowania wysokości 11 m.

Parking
Teren przeznaczony na zagospodarowanie zielenią.

Między szkołą a blokiem mieszkalnym przy Wejherowskiej 3 wydzielono na skarpie teren do zagospodarowania wyłącznie zielenią. Podobnie w przypadku leżącego obok skweru, oddzielonego do Wejherowskiej nową droga rowerową: wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej. Natomiast w przypadku zespołów garażowych przy tym bloku wykreślono zapis zakazujący ich rozbudowy. Obecnie zajmują one już całe powierzchnie swoich działek budowlanych.

W proponowanych zapisach zachowano obowiązujące wymogi w zakresie wyznaczania miejsc postojowych dla nowych budynków: 1 miejsce na mieszkanie w budynkach wielorodzinnych, a w obiektach usługowych 1 miejsce na 4 gości lub na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej (minimum 2 miejsca na obiekt). Podwyższono jednak wymagania w przypadku budynków jednorodzinnych: do 2 miejsc na mieszkanie.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 25 marca, a uwagi do projektu można składać do 4 kwietnia 2022 r.