Dyskusja publiczna o rozbudowie na osiedlu Mickiewicza

ilustracja

27 stycznia o godz. 16.00 na sali gimnastycznej Domu Pomocy Społecznej przy Mickiewicza 49 odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wschodniego fragmentu osiedla „Mickiewicza” (plan M-4/02a). W tym miejscu znajdują się niskie budynki jednorodzinne, wysokie bloki mieszkalne i zespół dawnej szkoły, w którym działa Dom Pomocy Społecznej. Obowiązuje dla nich plan zagospodarowania dla Osiedla Mickiewicza z 2006 roku. W 2010 zmieniono część tego planu, aby umożliwić budowę Domu Pomocy Społecznej w budynku dawnej szkoły. Wyłożone do wglądu zmiany wyodrębniają z obowiązującego planu M-4/02 tereny Domu Pomocy Społecznej, pawilonów handlowych, domu przy Mickiewicza 51 z otaczającymi drogami i ustanawiają dla nich nowy dokument o numerze M-4/02a.

Obecnie obowiązujący plan ogranicza możliwą działalność na terenie dawnej szkoły do prowadzenia Domu Pomocy Społecznej z zespołem mieszkalnym na nie więcej niż 100 osób, zabrania nadbudowy pawilonów usługowych i budynku mieszkalnego przy Mickiewicza 51. W tym ostatnim budynku dopuszcza świadczenie usług.

Zwiększenie powierzchni zajmowanej przez placówki opiekuńcze. Rys. W. Peszkowski, E. Daniell, M. Peszkowski, M. Czerniak, M. Kłobucka.

Główne zmiany w stosunku do obowiązujących planów obejmują:

 • na działkach przy Mickiewicza 49:
  • zwiększenie terenu z 5600m² do 8420m² o część uzyskaną po zmniejszeniu boiska,
  • rozszerzenie funkcji do usług opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych,
  • zwiększenie minimalnej powierzchni zielonej z 40 do 50% powierzchni działki,
  • zwiększenie maksymalnej wysokości budynków z 12,5 do 15m,
  • zwiększenie minimalnej liczby miejsc postojowych z 1,3 miejsca na 15 łóżek do 1 na 10 łóżek lub na 100 m² powierzchni lokali usługowych,
 • na działce przy Mickiewicza 48/50:
  • przesunięcie linii zabudowy bliżej krawędzi ulicy Mickiewicza,
  • umożliwienie nadbudowy do 12,5m wysokości oraz przeznaczenie na mieszkania lokali powyżej parteru,
  • zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy z 25 do 30% powierzchni działki,
  • określenie wymogu 1 miejsca postojowego na mieszkanie lub 100 m² powierzchni lokali usługowych
  • dopuszczenie w obecnych lub nowych budynkach urządzenia pomieszczeń zaplecza technicznego dla spółdzielni mieszkaniowej np. dla magazynu, sprzętu niezbędnego dla obsługi osiedla, w tym: pojazdów, odśnieżarek, narzędzi ogrodniczych,
 • na działce przy Mickiewicza 51:
  • umożliwienie nadbudowy do 12,5m wysokości,
  • zmniejszenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej z 60 do 50% powierzchni działki,
  • zmianę wymagań dotyczących projektowania miejsc postojowych: z 1 na 2 miejsca na mieszkanie oraz z 2,5 na 1 miejsce na 100 m² powierzchni lokali usługowych.

Ponadto w proponowanym projekcie zmieniono przebieg drogi wewnętrznej, która dotychczas pozwala dojechać do boiska od strony Mickiewicza między boiskiem a dawnym terenem szkoły. Jej przebieg w projekcie poprowadzono między przyszłym budynkiem zakładu leczniczego a blokiem przy Mickiewicza 55. W ten sposób będzie mógł powstać niezależny dojazd do rozbudowanego budynku usług opiekuńczych.

Dawna droga techniczna do boiska

Cele zmiany planu określono jako umożliwienie budowy nowego budynku usługowego Zakładu Opieki Leczniczej na terenie stanowiącym własność Miasta Sopotu oraz budowa 4 kondygnacyjnego budynku mieszkaniowo – usługowego z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej powyżej parteru wraz z podziemnym parkingiem, którego część mogłaby obsługiwać mieszkańców osiedla, w zamian substandardowego zespołu garaży zlokalizowanego po wschodniej stronie istniejącego pawilonu handlowego.

W prognozie oddziaływania na środowisko stwierdzono, że realizacja obiektów według warunków określonych w projekcie planu nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie ludzi. Krótkookresowe zmiany miałyby obejmować wzrost średniej temperatury powietrza o 1-2­°C i obniżenie wilgotności względnej w ciągu pory dziennej. Nie podano sposobu, w jaki uzyskano powyższe wyliczenia.

Podczas dyskusji publicznej było obecnych około pięćdziesięciu mieszkańców, prezydent i wiceprezydent miasta oraz radni Piotr Bagiński, Piotr Kurdziel i Tomasz Lipiński.

Mieszkańcy pytali m.in.:

 • Dlaczego nie uwzględniono wniosków osób fizycznych sprzeciwiających się zapisom umożliwiającym rozbudowę dotychczasowych budynków?
 • Czy brano pod uwagę lokalizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy sanatorium Leśnik?
 • W jaki sposób ruch na drodze wewnętrznej będzie oddziaływać na budynek przy Mickiewicza 55?
 • Gdzie będzie parkować personel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego?
 • Od którego miejsca działki będzie mierzona maksymalna wysokość budynku w miejscu obecnego pawilonu handlowego?
 • Którędy został zaplanowany dostęp do garaży w przypadku rozbudowy pawilonu?
 • Dlaczego do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dołączono zagospodarowanie punktów usługowych na osiedlu?
 • Czy zbadano w jaki sposób wysoki budynek w miejscu obecnego pawilonu handlowego wpłynie na zmniejszenie wartości działek przy Żeromskiego?
 • Czy korespondencja z zarządem spółdzielni mieszkaniowej im. Mickiewicza zawiera pełnomocnictwa udzielonego zarządowi przez walne zgromadzenie członków spółdzielni do prowadzenia rozmów w sprawie zmiany planu zagospodarowania?

Głównym autorem projektu zmian w planie jest Maria Czerniak. Wyłożenie do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 14 lutego, a uwagi do projektu można składać do 28 lutego 2020 r.

< < <