Więcej hotelu w sanatorium

ilustracja

9 marca o godz. 15.30 w urzędzie miasta odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między aleją Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a Bitwy pod Płowcami (plan R-3/05a). Jest to druga wersja projektu dla tego terenu. Pierwszą wersję wyłożono we wrześniu ub.r. Od tego czasu wprowadzono tylko jedną zmianę w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych do tamtej wersji.

Zmiany dotyczą jedynie udziału powierzchni przeznaczonej na hotel w porównaniu do usług leczniczych. W aktualnej wersji podwyższono go do 75%. Poprzednio wynosił on 50%. Poza tym tekst planu zagospodarowania i jego rysunek nie zawierają żadnych zmian.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 24 marca, a uwagi do projektu można składać do 8 kwietnia 2020 r.

> > >