Bonifikaty za użytkowanie wieczyste

Zakończyły się obrady 4. sesji rady miasta. Radni zajmowali się m.in. przekształcaniem użytkowania wieczystego we własność, dopłatami do remontów elewacji i wymiany okien, połączeniem szkół średnich. Wprowadzili zmiany do tegorocznego sposobu głosowania w budżecie obywatelskim i odrzucili skargi mieszkańców na działania prezydenta.

Radni ustalili wysokość bonifikat w jednorazowych opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego działek pod budynkami wielorodzinnymi we własność. Ich wysokość jest zależna od terminu dokonania wpłaty i maleje o 10% z każdym rokiem. Bonifikaty mają wynieść:

  • 90% przy wpłacie w roku 2019
  • 80% przy wpłacie w roku 2020
  • 70% przy wpłacie w roku 2021
  • 60% przy wpłacie w roku 2022

Warunkiem udzielenia bonifikaty w odpowiedniej wysokości ma być pisemne zgłoszenie do końca stycznia danego roku. Pierwszych zgłoszeń można dokonywać do końca stycznia 2020, w tym również dla roku 2019. Od początku roku właściciele terenów mają obowiązek przekazania użytkownikom wieczystym zawiadomienia o przekształceniu i wymaganej opłacie. Urząd Miasta oszacował, że Sopocie jest około 2,5 tysiąca właścicieli lokali w budynkach na gruntach należących do gminy i skarbu państwa z prawem do użytkowania wieczystego.

Dotacje do wymiany okien

Radni zaktualizowali regulamin dopłat do modernizacji ogrzewania. Oprócz wymiany pieców węglowych i usuwania azbestu dodano w nim dopłaty do wymiany okien drewnianych. Mają wynosić 50%-60% kosztów wymiany lub renowacji okien. Ponadto podwyższone zostały kwoty i limity dopłat do nowych urządzeń grzewczych i prac przy usuwaniu azbestu.

ilustracja
Okna wymienione i oryginalne.

Anulowane refundacje

Na wniosek Najwyższej Izby Kontroli radni anulowali uchwały o refundacjach remontów budynków mieszkalnych. Znalazła się wśród nich również ubiegłoroczna możliwość refundacji kosztów remontów elewacji i montażu wind. Według pracowników Wydziału Strategii Rozwoju Miasta wnioski o dopłaty do kosztów remontów mogą być obecnie składane do konserwatora zabytków w trybie dotacji.

Nowe reguły Budżetu Obywatelskiego

Radni przyjęli zaktualizowany regulamin głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim. Po raz kolejny rozszerzono w nim uprawnienia komisji rady miasta, która po głosowaniu będzie mogła odrzucać wybrane przez mieszkańców projekty. Będzie to możliwe w przypadku projektów, które uzyskają powyżej 50% głosów negatywnych. Dodano również możliwość zgłaszania projektów na terenach należących do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. W ubiegłym roku z tego powodu odrzucono 12 projektów.

Radni uznali za bezzasadne dwie skargi na działania prezydenta miasta. Pierwsza z odrzuconych skarg dotyczyła najmu krótkoterminowego. Zarzucono w niej prezydentowi, że mieszkań wynajmowanych na doby, od których pobiera opłatę uzdrowiskową, nie kontroluje i nie ewidencjonuje zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych.

Wyznaczanie płatnych miejsc postojowych

Druga skarga dotyczyła pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnej poza miejscami postojowymi wyznaczonymi znakami poziomymi P-18 i P-19 jako stanowiska postojowe i pasy postojowe. Wyznaczanie poszczególnych miejsc w płatnej strefie rozpoczęło się w Sopocie w roku 2015, po wydaniu interpretacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, rozesłanej do pomorskich samorządów przez wojewodę, który wezwał do prawidłowego wyznaczania płatnych miejsc. Według tej interpretacji miejsca niewyznaczone pozostają bezpłatne. Mimo to, radni odrzucili skargę stwierdzając że płacić trzeba w całej strefie. Powołali się przy tym i zacytowali uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego o błędnie podanej sygnaturze II GPS 2/17.

ilustracja
Miejsce postojowe na Goyki wyznaczone w roku 2016.
Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie istnieje na całym wydzielonym - zgodnie z art. 13b ust. 2 u.d.p. - obszarze stanowiącym strefę płatnego parkowania, tj. na wszystkich drogach publicznych znajdujących się na tym obszarze. Tak więc za miejsce postojowe należy uważać każde miejsce, które może być lub faktycznie wykorzystywane jest przez użytkowników jako miejsce parkowania pojazdów samochodowych. Natomiast pojęcie „wyznaczone miejsce” należy traktować jako kwestię techniczną i rozumieć jako miejsce wyznaczone do parkowania na drodze publicznej (art. 13b ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 2 w zw. z art. 1 u.d.p.), co wcale nie oznacza, że jeżeli pojazd zostanie zaparkowany na drodze publicznej, ale w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania, to korzystający nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.
wyrok II GSK 1135/14

Jest to w rzeczywistości fragment wyroku NSA o sygnaturze II GSK 1135/14. Właśnie z powodu sprzecznych wyroków w sprawach o pobieranie opłat za parkowanie poza wyznaczonymi miejscami, sami sędziowie NSA podjęli porządkującą uchwałę o sygnaturze podanej przez sopockich radnych w uzasadnieniu uznania skargi za bezzasadną. Dlatego w uchwale II GPS 2/17 cytują poprzednie sprzeczne wyroki, w tym właśnie cytowany w uzasadnieniu wyrok II GSK 1135/14 zobowiązujący do płacenia poza wyznaczonymi miejscami oraz inne wyroki zwalniające z opłat poza nimi. Summa summarum przyznali rację kierowcom odmawiającym płacenia za postój i zobowiązali zarządców dróg pobierających opłaty do wyznaczania miejsc postojowych znakami poziomymi i pionowymi jednocześnie.

Zgodnie z art. 13b ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za postój w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu. (...)
Można dodać, że posłużenie się przez ustawodawcę w tej regulacji różnymi pojęciami – „ustalenie” strefy płatnego parkowania i "wyznaczenie" miejsc płatnego postoju, a także rozdzielenie tych kompetencji między różne podmioty, potwierdza tezę, że ustalenie strefy płatnego parkowania nie jest równoznaczne z wyznaczeniem miejsc płatnego postoju. Nie cały zatem obszar strefy płatnego parkowania jest miejscem, w którym za postój pojazdów samochodowych można pobierać opłaty. Nie powinno to budzić wątpliwości również i z tego powodu, że w strefie płatnego parkowania obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego, przewidujące ograniczenia i zakazy dotyczące postoju. Ponadto przepisy prawne nie wykluczają możliwości wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc bezpłatnego postoju.(...)
W świetle omawianych przepisów prawnych miejsca płatnego postoju wyznaczone w strefie płatnego parkowania to, co do zasady, miejsca podwójnie oznakowane: znakami pionowymi D–18 i znakami poziomymi typu P-18.
uchwała II GPS 2/17

Prezydent miasta zwrócił się o zwrot części bonifikaty od ceny wykupu przez lokatora mieszkania komunalnego przy Chmielewskiego. Powodem żądania jest zamiana mieszkania na mniejsze o 14% w tym samym budynku. Większość radnych poparła prezydenta.

Radni zdecydowali o połączeniu działających w jednym budynku pierwszego i piątego liceum ogólnokształcącego. Powstała z połączenia nowa szkoła otrzyma rozszerzoną nazwę – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

Wiceprzewodniczącym Rady Miasta został wybrany Bartosz Łapiński.

Radni wysłuchali sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli w ubiegłym roku. W roku 2018 w Sopocie nauczyciele otrzymywali średnie wyższe wynagrodzenia na poszczególnych stopniach zawodowych w porównaniu z kwotami bazowymi ustalonymi przez ministra edukacji:

stopień zawodowy bazowe wg MEN w zł średnie 2018 w Sopocie w zł
stażysta 2863 3101,31
kontraktowy 3178,35 3447,34
mianowany 4127 4232,96
dyplomowany 5268,62 5536,02

 

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=wxuWfL3tr3E i https://www.youtube.com/watch?v=NKlGhsyvSkA.