Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Strategia Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030

ilustracja

14 kwietnia 2022 Rada Miasta zaakceptowała wniosek prezydenta miasta przeprowadzenia konsultacji na temat Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030. Konsultacje będą trwać od 24 maja do 27 czerwca. Potrwają więc 3 dni dłużej niż określony ustawowo minimalny trzydziestodniowy czas ich prowadzenia. W tym czasie będzie można kierować do Urzędu Miasta wypełnione formularze konsultacyjne i zgłaszać uwagi na spotkaniach. Wynik konsultacji ma zostać podany w sprawozdaniu do 27 lipca.

Oprócz mieszkańców Sopotu (bez limitu wieku) w konsultacjach mogą uczestniczyć praktycznie wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeśli tylko wykażą swoją działalność na terenie Sopotu.

Podpisane formularze można przekazywać do Urzędu Miasta dowolną drogą. W przypadku poczty elektronicznej wysłanej na adres strategia2030@sopot.pl uznawany ma być m.in. zeskanowany podpis na formularzu. Ponadto podczas spotkań konsultacyjnych możliwe będzie ustne przekazywanie uwag. Radni nie określili terminu ani ilości wymaganych spotkań.

Sprawozdanie z konsultacji będzie zawierać m.in. wykaz wszystkich zgłoszonych opinii i propozycji wraz z uzasadnieniem ich akceptacji lub odrzucenia.

18 maja na stronie Urzędu Miasta opublikowano tekst dokumentu przedstawionego do konsultacji. Liczy 50 stron. Problematyka, której dotyczy, została wcześniej przedstawiona w Diagnozie Miasta do stworzenia strategii na lata 2021-2030. Ten dokument nie był przedmiotem konsultacji, ale można było zgłaszać się do uczestnictwa w warsztatach poświęconych jego tworzeniu. Główne problemy wyróżnione w Diagnozie Miasta to starzenie się mieszkańców i brak napływu młodych na ich miejsce, nadmierny ruch samochodowy, presja turystyczna na środowisko przyrodnicze, deficyt mieszkań i brak terenów rozwojowych. Mocne strony to potencjał uzdrowiskowy i historyczno-kulturowy, atrakcyjność turystyczna i kulturalna, kapitał społeczny i ekonomiczny, krótkie dystanse komunikacji wewnątrz i na zewnątrz miasta, rozpoznawalność i marka miejsca.

Do osiągnięcia w perspektywie roku 2030 wyznaczono dążenie do miasta bez barier, kompaktowego, zeroemisyjnego, o bogatej ofercie edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, ze zrównoważoną turystyką i nowoczesną gospodarką. Miałoby to pozwolić na spowolnienie niekorzystnych tendencji wyludniania i starzenia populacji. Niesposób odnaleźć śladów ambicji odwrócenia tych trendów i odmłodzenia populacji, jak ma to miejsce w gminach leżących na obrzeżach aglomeracji.

Działania w celu wyeliminowania przedstawionych wyżej problemów podporządkowano 9 celom wynikającym z podanych wyżej dążeń:

 1. klimat
  • rozwijanie komunikacji miejskiej
  • ograniczenie ruchu samochodowego
  • modernizacja energetyczna budynków
 2. bioróżnorodność
  • dbałość tereny zielone i obszary chronione
  • tworzenie możliwości schładzania i przewietrzania obszarów zabudowanych
 3. ekologia
  • rozwój ciepła sieciowego
  • działania przeciwpowodziowe i przeciwhałasowe
  • promocja czystej energii i małej retencji
 4. uzdrowisko
  • rozwój i zróżnicowanie oferty leczniczej
  • eksploatacja solanki
 5. nowe potencjały
  • rozwijanie oferty kulturalnej
  • zrównoważenie oferty turystycznej
  • wspieranie firm innowacyjnych i niskoemisyjnych
 6. współpraca zewnętrzna
  • zintegrowany bilet
  • ochrona TPK i wód Bałtyku
  • ograniczanie prawne najmu krótkoterminowego
 7. usługi publiczne
  • asystenci, opieka wytchnieniowa
  • mieszkalnictwo wspomagane
  • stworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
  • promocja zdrowego i aktywnego trybu życia
  • cyfryzacja usług dla mieszkańców
 8. przyrost naturalny
  • wzmacnianie dostępności i wykorzystania mieszkań komunalnych
  • przyciąganie nowych i dawnych mieszkańców
 9. aktywność i partycypacja
  • promocja budżet obywatelskiego i konsultacji społecznych
  • włączanie najmłodszych

W celu ich realizacji prezydent miasta ma powołać spośród swoich urzędników Zespół Sterujący Strategią i wydawać mu zarządzenia z dwuletnim horyzontem realizacji. Postępy w ich realizacji mają być przedstawiane w corocznym raporcie z realizacji strategii dołączanym do raportu o stanie gminy. Opinie na ich temat ma wydawać powoływana przez prezydenta Rada Strategii.

Spotkania konsultacyjne

19 maja opublikowano dwa terminy dwugodzinnych spotkań:

 • 31 maja 18.30-20.30 w Sopotece, Tadeusza Kościuszki 14,
 • 21 czerwca 18.30-20.30 w bibliotece, Kolberga 9.

Formularz konsultacyjny

24 maja opublikowano formularz konsultacyjny. Zawiera on miejsce na wpisanie danych zgłaszającego uwagi wraz z tabelą do zacytowania właściwego zapisu w projekcie, wpisania proponowanego zapisu oraz jego uzasadnienia.

Sprawozdanie

Uwagi do projektu zostały zgłoszone przez 20 osób oraz 10 instytucji (w tym Młodzieżową Rada Miasta). Ogółem zgłoszono 207 uwag. 7 z nich uznano za niedotyczące zapisów strategii, a pozostałych 200 rozstrzygnięto według następujących kategorii:

 • uwzględniono (zapisy zostały wprowadzone do dokumentu) – 53 uwagi czyli 26,5%;
 • uwzględniono częściowo (część uwagi została wprowadzona dosłownie lub w innym brzmieniu) – 39 uwag czyli 19,5%;
 • uznano za już obecne w konsultowanym dokumencie – 31 uwag czyli 15,5%;
 • odrzucono do rozważenia na dalszym etapie prac (podczas prac nad Planem Działań, który będzie konkretyzował zapisy Strategii) – 26 uwag czyli 13%;
 • odrzucono – 51 uwag czyli 25,5%.

Wśród uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych, które zostały uwzględnione i przyjęte do Strategii, znalazły się m.in. modernizacja Urzędu Miasta i jednostek miejskich pod kątem dostępności i funkcjonalności, upowszechnienie fotowoltaicznych instalacji OZE, w tym zielonych dachów i ścian, ogrodów deszczowych, małej retencji, łąk kwietnych, tunelu średnicowego pod torami kolejowymi i Aleją Niepodległości, dopisek na temat szansy jaką stwarzają uchodźcy z Ukrainy.

Uwagi, które zostały odrzucone dotyczyły m.in. wprowadzenia system rowerów elektrycznych typu MEVO – system jest w trakcie wprowadzania. Zgłoszono również postulat likwidacji 2 miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej, co nie dotyczy Strategii Rozwoju Miasta Sopotu. Innym przykładem może być wniosek, by narzucić obowiązek opracowania regulaminów dotyczących najmu lokali z nakazem ciszy nocnej, opłat za zaśmiecanie i wywóz śmieci. Odrzucono również dopisek o uwzględnieniu potrzeb mieszkańców Dolnego Sopotu w w zakresie warunków i jakości życia, ponieważ Przesłanką wyodrębnienia OSI Dolne Miasto jest funkcja turystyczna i uzdrowiskowa..