Nieruchomości zamieszkałe

Opłata za śmieci dla mieszkańców

Rada miasta na sesji 27 lutego 2020 podniosła od 1 kwietnia 2020 opłaty za odbiór śmieci od gospodarstw domowych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • opłata wg ilości zużytej wody przez gospodarstwo domowe 8 zł za

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin, które wychowują troje lub więcej dzieci:

 • jw. wg zużywanej wody, a maksymalnie 40 zł miesięcznie

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych do świadczenia usług hotelarskich:

 • opłata wg ilości zużytej wody przez gospodarstwo domowe 10 zł za

 

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości nie spełniających obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

 • opłata wg ilości zużytej wody przez gospodarstwo domowe 24 zł za

 

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości nie spełniających obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wykorzystywanych do świadczenia usług hotelarskich:

 • opłata wg ilości zużytej wody przez gospodarstwo domowe 30 zł za

Do zwolnienia z opłaty przekraczającej 40zł uprawnione są zamieszkałe na terenie Sopotu rodziny naturalne, zastępcze i niepełne, które segregują śmieci i wychowują troje lub więcej dzieci niepełnoletnich (lub kontynuujących naukę do 25 roku życia).

Zużycie wody oblicza się na podstawie średniego zużycia na podstawie rozliczonych odczytów za ostatnie 12 miesięcy z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Do zużycia wody nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody (w tym do podlewania terenów zielonych), mierzonej za pomocą osobnego wodomierza.

Właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części obejmującej kwotę 2 zł miesięcznie.

Terminy i formularze podatku

Od 2016 deklaracje z obliczoną dla nieruchomości stawką podatku śmieciowego za bieżący rok składają właściciele budynków raz w roku w terminie do 15 lutego do Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 A. Następnie deklaracje będą składane jako korekty, jeżeli jej zawartość będzie musiała ulec zmianie - np. w przypadku zmiany ilości zużywanej wody, bądź przerwy w zamieszkiwaniu lokalu. Natomiast miesięczne wpłaty są wnoszone do 30-go dnia miesiąca za miesiąc bieżący, termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń i luty upływa w dniu 30 marca danego roku. Pozostałe informacje, przykłady i dane kontaktowe znajdują się w załączonych niżej deklaracjach.

Nieruchomości niezamieszkałe

Opłata za śmieci dla lokali użytkowych

Rada miasta na sesji 28 marca 2019 podniosła od 1 czerwca 2019 opłaty za odbiór odpadów od przedsiębiorstw i instytucji.

Opłata za każde opróżnienie pojemnika z odpadami segregowanymi wg pojemności:

 •  60 litrów: 9zł
 •  80 litrów: 12,50zł
 • 110 litrów: 18zł
 • 120 litrów: 18zł
 • 240 litrów: 36zł
 • 360 litrów: 49zł
 • 660 litrów: 82zł
 • 770 litrów: 92zł
 • 1100 litrów: 130zł
 • za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów: 110zł

Za każdy rozpoczęty m³ odpadów z prasokontenera: 400zł

Opłata za każde opróżnienie pojemnika z odpadami kuchennymi biodegradowalnymi wg pojemności:

 •  120 litrów: 17zł
 •  240 litrów: 35zł
 • za każde kolejne rozpoczęte 100 litrów powyżej 240 l: 23,5zł

Stawki za opróżnianie pojemników z odpadami nieposegregowanymi są o połowę wyższe.

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów oraz minimalna wielkość pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Terminy i formularze podatku

Deklaracje z obliczoną dla nieruchomości stawką podatku śmieciowego po raz pierwszy będzie obowiązek złożyć w terminie do 14 dni od momentu powstania odpadów na terenie nieruchomości lub od momentu późniejszej zmiany danych do Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A.

Natomiast miesięczne wpłaty będą wnoszone do 15-go dnia miesiąca za miesiąc bieżący na indywidualnie wskazany rachunek bankowy przez ZOM dla każdej nieruchomości, dla której złożono deklarację na podatek śmieciowy. Wysokość opłaty miesięcznej zaokrągla się do pełnych złotych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku, lokalu, jego posiadaczu lub najemcy.

Pobierz deklarację śmieciową dla nieruchomości niezamieszkałych.
Pobierz Załącznik BIO dla odpadów organicznych.
Pobierz deklarację śmieciową dla dodatkowych odbiorów (od 1 czerwca 2019).

 

Wiadomości 2020

Podwyżki od kwietnia

30 stycznia

Rada miasta na sesji 30 stycznia 2020 podniosła od 1 kwietnia 2020 opłaty za odbiór odpadów. Na następnej sesji 27 lutego 2020 unieważniła tę uchwałę i uchwaliła nową, wprowadzającą inny sposób płatności, również od 1 kwietnia 2020, bez wprowadzania deklaracji uwzględniających nowy sposób obliczania opłaty.

5 marca Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła część tej uchwały z powodu nieprecyzyjnego określenia sposobu obliczania opłaty dla nieruchomości niedysponującym danymi o zużyciu wody sprzed roku.

uchwała XIV/255/2020 Rady Miasta Sopotu z 27 lutego 2020 r.
uchwała kolegium RIO 086/p214/P/20 z 5 marca 2020 r.

Wiadomości 2019

Nowe deklaracje od stycznia 2020

28 marca

Rada miasta na sesji 28 marca 2019 podniosła od 1 czerwca 2019 opłaty za odbiór odpadów. Opłata dla gospodarstw domowych wzrosła z 14zł na 18zł i za każdy m³ wody powyżej 4m³ z 3,50zł do 4,80zł. za odbiór odpadów. Bez zmian pozostawiono ryczałtową stawkę 30zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych. Dla nieruchomości niemieszkalnych ceny wzrosły od 12% do 30%.

Wprowadzono też nowe deklarację dla wszystkich rodzajów nieruchomości, w tym oznaczoną DO-W+N w kolorze zielonym dla budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi, np. na poziomie parteru i dla dodatkowych odbiorów niezgłaszanych w deklaracji całorocznej. Nowe deklaracje mają obowiązywać od roku 2020.

Pobierz deklarację śmieciową od maja 2019 dla:

Do prawidłowej obsługi wypełnianych deklaracji jest wymagana czcionka Arial Narrow.

Zakład Oczyszczania Miasta udostępnił formularze generujące wypełnione deklaracje z możliwością ich podpisania i wysyłki.

 

Wiadomości 2017

Nowe deklaracje od stycznia 2018

31 grudnia

Rada miasta na sesji 6 listopada 2017 wprowadziła nowe deklaracje dla nieruchomości zamieszkałych. Deklaracje dla nieruchomości niezamieszkałych pozostały jak w roku ubiegłym. Będą obowiązywać od początku przyszłego roku 2018. Sposób wypełniania pól przeznaczonych do obliczania opłaty pozostał ten sam. Nieobowiązkowe stały się numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.

Nieaktualne deklaracje

Pobierz deklarację śmieciową na rok 2018 dla:

 

Wiadomości 2015

Nowe deklaracje od stycznia 2016

31 grudnia

Rada miasta na sesji 7 września 2015 wprowadziła nowe deklaracje wprowadzono zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Będą obowiązywać od początku przyszłego roku 2016. Dla mieszkańców uproszczono deklarację dla budynków wielolokalowych. W przypadku tych nieruchomości deklaracje będą składane wyłącznie przez wspólnoty i spółdzielnie. Opłata wykazana w deklaracji nieruchomości (budynku, wspólnoty) nie będzie podlegała zaokrągleniu. Zmianie uległ też okres do obliczenia średniego zużycia wody wyłącznie na podstawie 12 miesięcy. Obowiązkowe stały się numery telefonów i adresy poczty elektronicznej. Dla nieruchomości niezamieszkałych rozbudowano deklarację o tabelę rozbitą na poszczególne miesiące. Wprowadzono też wyższe stawki za wynajem pojemników.

Nieaktualne deklaracje

Pobierz deklarację śmieciową na rok 2016 dla:

Opady rozbiórkowe i duży sprzęt AGD

19 października

Rada miasta na sesji 19 października 2015 określiła nowe możliwości bezpłatnego odbioru z mieszkań odpadów:

 • rozbiórkowych - w ilości 1m³ rocznie na lokal
 • wielkogabarytowych w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zakład Oczyszczania Miasta odbiera odpady rozbiórkowe i dostarcza odpowiedni pojemnik na zgłoszenie telefoniczne 58 521 38 27. Duży sprzęt elektryczny odbiera natomiast Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Na stronie BEZPŁATNY odbiór dużych elektroodpadów z domów można znaleźć wymagania dotyczące tego rodzaju sprzętu (np. pralek, lodówek) i sposób zgłaszania pod nr 58 624 66 11.

Wyższe stawki za wynajem pojemników

7 września

Wprowadzono nowe usługi związane z odbiorem odpadów dla właścicieli nieruchomości. Jednocześnie wzrosły opłaty za miesięczną dzierżawę pojemników na śmieci. Rada miasta podjęła uchwałę w tej sprawie na sesji 7 września 2015.

Opłata miesięczna netto za wynajem pojemnika wg pojemności:

 • 110 litrów: 8zł
 • 120 litrów: 8zł
 • 240 litrów: 10zł
 • 360 litrów: 14zł
 • 660 litrów: 30zł
 • 770 litrów: 30zł
 • 1100 litrów: 30zł
 • Kontener KP-7: 70zł

Opłata jednorazowa netto za wywóz odpadów zielonych poza harmonogramem

 • za każdy worek 100 litrów: 4,63zł (5zł brutto)

Opłata jednorazowa netto za wywóz odpadów wielkogabarytowych poza harmonogramem

 • za każdy 1 m³: 90zł

Opłata jednorazowa netto za wywóz odpadów rozbiórkowych wg pojemności

 • worek 1m³: 120zł
 • worek 1,5m³: 170zł
 • kontener 5m³: 400zł
 • kontener 7m³: 500zł

Opłata jednorazowa netto za mycie pojemnika na odpady wg pojemności

 • od 110l do 360l: 28zł
 • od 660l do 1100l: 48zł

 

Wiadomości 2014

Koniec indywidualnego dowozu do Ekodoliny

13 maja

Od 13 maja nie będzie możliwe samodzielne dostarczenie odpadów do Zakład „Eko Dolina” Sp. z o.o. Rada miasta podjęła uchwałę w tej sprawie na sesji 4 kwietnia 2014. Wcześniej zakład przyjmował nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowego. Aktualnie można się go pozbywać na takich samych zasadach jak odpadów wielkogabarytowych - raz w miesiącu.

Firmy w systemie obowiązkowym

14 kwietnia

Rada miasta na sesji 4 kwietnia 2014 włączyła od 1 lipca 2014 nieruchomości niezamieszkałe do gminnego systemu gospodarowania odpadami i ustaliła opłaty za odbiór odpadów od przedsiębiorstw i instytucji.

Opłata za każde opróżnienie pojemnika z odpadami segregowanymi wg pojemności:

 •  60 litrów: 8zł
 •  80 litrów: 11zł
 • 110 litrów: 14zł
 • 120 litrów: 15zł
 • 240 litrów: 28zł
 • 360 litrów: 39zł
 • 660 litrów: 65zł
 • 770 litrów: 75zł
 • 1100 litrów: 100zł
 • za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów: 90zł

Za każdy rozpoczęty m³ odpadów z prasokontenera: 270zł

Opłata za każde opróżnienie pojemnika z odpadami kuchennymi biodegradowalnymi wg pojemności:

 •  120 litrów: 10zł
 •  240 litrów: 30zł
 • za każde kolejne rozpoczęte 100 litrów powyżej 240 l: 20zł

Stawki za opróżnianie pojemników z odpadami nieposegregowanymi są o połowę wyższe.

Nieaktualne deklaracje

Pobierz deklarację śmieciową na rok 2014 dla:

 

Wiadomości 2013

Nieaktualna uchwała

4 czerwca

Rada miasta na sesji 14 czerwca 2013 podjęła uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami.

 • Stała opłata miesięczna: 21zł od gospodarstwa domowego
 • dopłata wg ilości zużytej wody 5,25zł za każdy rozpoczęty m³ powyżej 4m3

Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny:

 • Stała opłata miesięczna: 14zł od gospodarstwa domowego
 • dopłata wg ilości zużytej wody 3,50zł za każdy rozpoczęty m³ powyżej 4m3

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin, które wychowują troje lub więcej dzieci:

 • 30zł miesięcznie niezależnie od zużywanej wody

Miesięczne wpłaty będą wnoszone do 30-go dnia miesiąca za miesiąc bieżący: pierwsza opłata powinna być wniesiona do 30 sierpnia 2013 za lipiec i sierpień na indywidualnie wskazany rachunek bankowy przez ZOM dla każdej nieruchomości, dla której złożono deklarację na podatek śmieciowy. Wysokość opłaty miesięcznej zaokrągla się do pełnych złotych.

Nieaktualne deklaracje

Pobierz deklarację śmieciową na rok 2013 dla:

Nowa propozycja opłat za śmieci

27 maja

27 maja 2013 w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa na temat kolejnej propozycji uchwały w sprawie opłaty śmieciowej w Sopocie. Urzędnicy przedstawili koncepcję obliczania opłaty opartą na połączeniu metody ryczałtowej i wodnej. Obowiązywałaby stała opłata miesięczna i dopłata od zużytej wody. Na konferencji obecny był prezydent miasta i niektórzy radni - Wieczesław Augustyniak, Piotr Bagiński, Piotr Kurdziel, Lesław Orski i Grzegorz Wendykowski.

Podano, że w większości gospodarstw w Sopocie zużycie wody na mieszkańca wynosi od 2,5 do 6m³ miesięcznie. Do obliczania opłaty nie byłaby wliczana woda zużywana w instalacji do podlewania, jeśli jest wyposażona w osobny licznik.

Nie przedstawiono wzoru nowej deklaracji śmieciowej, jednocześnie poinformowano, że w przypadku przyjęcia przez radę miasta nowej metody, wymagane do niej deklaracje będzie można składać do 15 lipca, a pierwszą opłatę wnieść do 10 sierpnia (za miesiąc ubiegły).

7 czerwca nastąpiła kolejna korekta propozycji urzędu miasta. Prezydent przedstawił radzie miasta teksty uchwał dotyczących deklaracji i sposobu naliczania opłat za śmieci. Zwiększono ilość wody zawartej w ryczałtowej opłacie 14zł do 4m³ miesięcznie.

Według propozycji ryczałtowo-wodnej, każde gospodarstwo domowe Sopocian, którzy segregują śmieci, płaciłoby 14zł miesięcznie. Ponadto za każdy rozpoczęty metr sześcienny zużytej wody powyżej 4 miesięcznie obowiązywałaby dopłata w wysokości 3,50zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Sopocianie, którzy nie segregują śmieci, płaciliby 21zł opłaty stałej i 5,25zł za każdy metr sześcienny wody powyżej czterech miesięcznie.

Rodziny, które segregują śmieci i wychowują troje lub więcej dzieci płaciłyby ryczałtową opłatę 30zł miesięcznie niezależnie od zużywanej wody.

W sprawie nowej metody odbędą się też spotkania z mieszkańcami:

 • 28.V o 17.30 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 23 Marca 77c
 • 28.V o 19.00 Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Mickiewicza 49
 • 3.VI o 17.00 Dworek Sierakowskich, przy ul. Czyżewskiego 12
 • 4.VI o 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Cieszyńskiego 22
 • 4.VI o 19.00 Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kraszewskiego 31
 • 5.VI o 17.30 Państwowa Galeria Sztuki przy pl. Zdrojowym 6
 • 6.VI o 17.30 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 6

Przedstawiono też wyniki badań PBS na temat opinii mieszkańców w sprawie opłaty śmieciowej.

Co mieszkańcy Sopotu myślą o opłatach za śmieci

Najwięcej badanych osób opowiedziało się za metodą osobową - 30%. Metodę wodną wybrałoby 19%, a powierzchniową 14,7%. Najmniej osób wybrałoby metodę ryczałtową 6.6%.

Która metoda jest według Sopocian najbardziej sprawiedliwa?

Według mieszkańców najbardziej sprawiedliwa jest metoda osobowa - 47,9%. 27,4% za najbardziej sprawiedliwą uznało metodę wodną a ryczałt 16,5%. Najmniej osób uważa za najsprawiedliwszą metodę powierzchniową - 9,5%. Badanie prowadzono przez dwa tygodnie maja 2013 na próbie 500 gospodarstw domowych.

5kwietnia

Nieaktualna uchwała

Rada miasta na sesji 5 kwietnia 2013 podjęła uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opłata od 1m2 powierzchni lokalu

 • 78 gr miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu do 110 m2
 • 15 gr miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu powyżej 110 m2

Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny:

 • 52 gr miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu do 110 m2
 • 10 gr miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu powyżej 110 m2

 

Przesunięto termin składania pierwszej deklaracji do 31 maja i doprecyzowano zasady jej składania: będą za to odpowiedzialni właściciele budynków i właściciele lokali we wspólnotach, które nie mają zarządów. W pozostałych przypadkach deklaracje będą składać zarządy wspólnot i spółdzielni lub działający w ich imieniu administratorzy.

Nieaktualny projekt deklaracji śmieciowej.

 

6 marca Prezydent przesłał Radzie Miasta do wyboru jedną z dwóch propozycji ustalania opłat:

Propozycja °1

Opłata od 1m2 powierzchni lokalu

 • 57gr za każdy m2 do 110m2
 • 10gr za każdy m2 powyżej110m2

 

Propozycja °2

Ryczałty od powierzchni lokalu

 • 17zł za lokal do 45m2
 • 41zł za lokal 46-90m2
 • 62zł za lokal powyżej 90m2

Za odpady nieposegregowane opłaty będą wyższe dwukrotnie.

 

Wiadomości 2012

Rada miasta na sesji 20 grudnia 2012 nie podjęła uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami. Wcześniej Prezydent przedstawił Radzie Miasta do wyboru jedną z trzech propozycji wysokości opłat:

 1. Ryczałt od gospodarstwa domowego

  • 35zł za śmieci posegregowane
  • 70zł za śmieci niesegregowane
 2. Opłata od powierzchni lokalu za 1 m2

  • 51gr za śmieci posegregowane
  • 1,02zł za śmieci niesegregowane
 3. Opłata od 1m2 powierzchni lokalu z maksymalną powierzchnią 110m2

  • 58gr za śmieci posegregowane maks. 56zł
  • 1,16zł za śmieci niesegregowane maks. 112zł

   

Posiedzenie komisji

27listopada

27 listopada o 15.30 zebrała się komisja Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska w sprawie podatku śmieciowego i proponowanych wysokości opłaty śmieciowej w Sopocie. Wiceprezydent Bartosz Piotrusiewicz i naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska urzędu miasta Elżbieta Turowiecka przedstawili uwarunkowania prawne i wybrane koncepcje pobierania „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Ustawa daje cztery możliwości naliczania podatku śmieciowego: od powierzchni nieruchomości, od zużycia wody dla nieruchomości, od liczby mieszkańców danej nieruchomości lub jednolita stawka dla każdego gospodarstwa domowego. Bartosz Piotrusiewicz poinformował, że prezydent miasta zaproponuje radnym wybór spośród dwóch z nich: od powierzchni lokalu lub jednolitą stawkę dla każdego gospodarstwa domowego (ryczałt).

Nie podano wysokości planowanej opłaty śmieciowej. Obecnie średnia opłata za wywóz śmieci wynosi w Sopocie ok. 10zł brutto od osoby.

Od 1 lipca 2013 administracją i kontrolą pobierania podatku śmieciowego zajmie się Wydział Finansowy Urzędu Miasta. Mieszkańcy będą wnosić na rzecz wspólnoty albo spółdzielni opłatę w należnej wysokości, a ta ostatnia (wspólnota albo spółdzielnia) będzie rozliczać się z gminą. Jedynie właściciele budynków jednorodzinnych będą rozliczać podatek śmieciowy bezpośrednio z gminą, a nie jak do tej pory z firmą odbierającą śmieci.

Deklaracje z obliczoną dla nieruchomości stawką podatku śmieciowego miały być składane po raz pierwszy do 30 kwietnia (przedłużono uchwałą rady do 15 lipca) 2013 do Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 A. Natomiast miesięczne wpłaty miały być wnoszone do 10-go(zmieniono uchwałą rady do 30-go) dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

Segregacja odpadów

System segregacji odpadów w celu pozyskania surowców odnawialnych wprowadzony został w Sopocie w roku 1993. W mieście stanęły pierwsze pojemniki na makulaturę (papier), plastik i szkło. W 2000 roku rozpoczął się program zbierania surowców wtórnych dla właścicieli budynków jednorodzinnych, który został rozszerzony w 2004 roku. Aktualnie obejmuje on prawie 700 sopockich gospodarstw domowych. Do końca 2012 trwa wdrażanie systemu bezpłatnej selektywnej zbiórki odpadów w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Od 1 lipca 2013 odpady posegregowane będą odbierane w każdej ilości z nieruchomości w podziale na 5 frakcji:

Dodatkowo gmina odbieraodpady:

Jesienna zbiórka liści potrwa dwa miesiące, a w styczniu zbierane będą choinki. Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych będzie nadal organizowana dwa razy w roku. Przeterminowane leki można dostarczać do pojemników ustawionych w aptekach w godzinach ich otwarcia, a zużyte baterie do pojemników w urzędzie miasta (na parterze). Śmieci wielkogabarytowe będą odbierane wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych, w miejscach, do których jest zapewniony dojazd.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, przy ul. Kościuszki 25/27, tel. 58 521 37 88.

Harmonogram wystawek - objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Samodzielny dowóz odpadów do zakładu Ekodolina

Nieaktualne od 13 maja 2014. Zakład „Eko Dolina” Sp. z o.o. (Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, tel. 58 672-50-00)przyjmuje odpady od mieszkańców Sopotu w godzinach pracy poniedziałek-piątek 7:30-15:00. Nieodpłatnie przyjmowany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowego.

Lokalizacja ogólnodostępnych pojemników do zbiórki odpadów

 1. 23 Marca – 3 miejsca
 1. Ceynowy
 2. Kopernika/Armi Krajowej
 3. Książąt Pomorskich
 4. Kujawska
 1. Mickiewicza – 4 miejsca
 1. Pułaskiego
 2. Sobieskiego – 2 miejsca
 1. Westerplatte
 2. Wejherowska
 3. Winieckiego/Majkowskiego
 4. Żeromskiego

Bezpłatna jesienna zbiórka liści

Terminy bezpłatnej zbiórki liści w każdy wtorek października:

Bezpłatnie będą odbierane z chodnika lub posesji brązowe worki przeznaczone do tej akcji lub dowolne worki przezroczyste o pojemności min. 80 litrów. Worki są wydawane w Zakładzie Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 A. Na jedną posesję można uzyskać bezpłatnie do 3 worków.

Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

Punkt Odbioru

Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 A (sterta przy niebieskim kontenerze biurowym)

Zbiórka objazdowa 2016

6 lutego 2016 i 10 września 2016

13 lutego 2016 i 17 września 2016

POSTOJE PRZY SZKOŁACH: 5 lutego 2016 i 9 września 2016