Sopot jest miastem na prawach powiatu – gminą wykonującą zadania powiatu. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta, a prawo lokalne stanowi Rada Miasta, licząca 21 radnych.

Dane statystyczne 2015

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Liczba mieszkańców Sopotu: 37 231

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców: -6,9

Stopa bezrobocia: 3,4%

Dane statystyczne 2020

Liczba mieszkańców Sopotu: 35 286

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców: -8,0

Stopa bezrobocia: 2,5%

Powierzchnia Sopotu

całkowita: 1 728 ha, 17,28 km²

według kierunków wykorzystania:

  • powierzchnia lądowa 1 725 ha
  • użytki rolne razem 66 ha
  • grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 933 ha
  • grunty zabudowane i zurbanizowane razem 679 ha
   • tereny mieszkaniowe 243 ha
   • tereny przemysłowe 3 ha
   • tereny inne zabudowane 118 ha
   • tereny zurbanizowane niezabudowane 32 ha
   • tereny rekreacji i wypoczynku 147 ha
   • tereny komunikacyjne - drogi 116 ha
   • tereny komunikacyjne - kolejowe 19 ha
  • nieużytki 24 ha
  • tereny różne 23 ha