Podwyżka opłat za śmieci

ilustracja

Podczas obrad 46. sesji rady miasta 14 września radni zajmowali się m.in. przedstawioną przez prezydenta propozycją podwyżki opłat za wywóz odpadów, dostępnością zniżkowych abonamentów w strefie płatnego parkowania, wyprzedażą podwórka na zabudowę, kontynuacją świadczenia usług pomocy osobom starszym.

Radni zaakceptowali przedstawioną przez prezydenta propozycję podwyżki opłat za wywóz odpadów. Wzrosły opłaty za odbiór odpadów pobierane od mieszkańców, jak i od przedsiębiorców. Poziom wzrostu stawek wynosi około 8%, za wyjątkiem odpadów resztkowych odbieranych od przedsiębiorców, dla których stawki podniesiono o 20%.

W pierwszej połowie roku 50% odpadów przekazanych z nieruchomości niezamieszkałych nie nadawało się do jakiejkolwiek segregacji. Musiały one trafić bezpośrednio na pryzmę. Niestety taki rodzaj odpadu jest też najbardziej kosztowny. p.o. naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska
Z dużym bólem serca przedstawiliśmy Państwu projekt tej uchwały(…) Wisi nad nami kara za niedotrzymanie poziomów recykligu. Marcin Skwierawski

Podwyżki wymagały wprowadzenia nowych formularzy deklaracji za opłaty. Poprzednia podwyżka miała miejsce w ubiegłym roku, również jesienią. Nadwyżka ubiegłorocznych opłat za odbiór odpadów wyniosła blisko milion złotych.

Podwyżki są w mojej ocenie zbyt duże. Ja będę głosował przeciwko. Jarosław Kempa

Radni i władze miasta wskazywali na dodatkowe obciążenia finansowe i organizacyjne powodowane przez napływ turystów.

Nie trzeba tutaj absolutnie kruszyć kopii i walczyć z mieszkańcami, że to my nie segregujemy. Nie my, nie segregują turyści, którzy przyjeżdżają, bo zajmują się opalaniem, a nie tym żeby segregować śmieci. Lesław Orski
Co z tego, że Sopot w okresie wakacyjnym odwiedza milion osób, ten wskaźnik dla Sopotu liczy się do liczby mieszkańców i dlatego mamy taki duży problem, będziemy może mieli w latach kolejnych, z osiągnięciem tych wskaźników. Jeżeli ich nie osiągnięmy, niestety będziemy musieli tę opłatę zapłacić z budżetu gminy, budżetu miasta i to nie będzie być mogło pokryte z opłaty śmieciowej. Marcin Skwierawski

Kolejna grupa uprawniona do zniżkowego abonamentu

Radni dopisali wspólników spółek osobowych do grupy uprawnionych do zniżkowych abonamentów miesięcznych w strefie płatnego parkowania. Nie informowano o dalszych rozszerzeniach grupy uprawnionych, np. o wspólników spółek kapitałowych.

Radni zrezygnowali również z wymogu dołączania jednego z dokumentów do wniosków o wydanie zniżkowych abonamentów miesięcznych w strefie płatnego parkowania. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające korzystanie z pojazdu nie będzie już wymagane. Pozostanie więc wymagana umowa o korzystaniu z pojazdu zawarta z pracodawcą. Dopisywanie do uchwał kolejnych grup kierowców, którzy chcą wykupić przysługujący im jeden zniżkowy abonament na pojazd, którego nie są właścicielami, zaczęło się od czerwca br., po skardze złożonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w kwietniu br.

Zabudowa podwórek Pułaskiego Sobieskiego

Większość radnych wyraziła zgodę na wystawienie na przetarg kilku działek na styku zapleczy posesji przy Pułaskiego i Sobieskiego o łącznej powierzchni 650 m². Mógłby na nich powstać nowy budynek, którego dozwolone przez przepisy wymiary są zbliżone do sąsiednich budynków, m.in. 12 metrów wysokości, 3 kondygnacje. Komisja Rozwoju i Urbanistyki wydała negatywną opinię o projekcie uchwały o przetargu, ale większość radnych odrzuciła wniosek o wycofanie projektu z obrad sesji.

Rzeczywiście ten teren jest bardzo zagęszczony i można by było się zastanowić nawet nad tym, aby ten teren przeznaczyć po prostu na inną funkcję. Jarosław Kempa
Jest ta brama taka, jest zamykana na trwałe zamknięcie, ale jest ona bardzo brzydka(...) Poza tym na terenie Sobieskiego planowany jest woonerf i jest to na pewno w przyszłości dla mieszkańców tych kamienic przy ulicy Sobieskiego będzie duże utrudnienie w związku z parkowaniem samochodów. Grażyna Czajkowska
Może mam niepełne informacje, ale wg mnie w 2006 roku pan radny Kempa głosował za przyjęciem tego planu, który właśnie w tym miejscu przewidywał, czy dopuszczał, możliwość zabudowy mieszkaniowej. No, zawsze lepiej późno niż wcale zmienić swoje zdanie, ale to już nie pierwszy raz w tej materii, mieliśmy też ostatnio z tym do czynienia. Marcin Skwierawski
Jeżeli inwestor będzie miał w ogłoszeniu, że np. ma 40% powierzchni biologicznie czynnej, i wpiszemy to do aktu notarialnego, to on może się powoływać potem na plan zagospodarowania, jak chce, ale konserwator zabytków ma wszelkie prawo, żeby wymóc ten zapis, który jest w akcie notarialnym itd. Jacek Karnowski

Radni nie dowierzali zapewnieniom, że warunki przetargu okażą się wiążące dla inwestora przyszłego budynku na tej działce.

My oczywiście przyjmiemy ten wniosek, żeby w ogłoszeniu o przetargu zaznaczyć, no bo tam jest od 20 do 60% biologicznie czynnej. Jeszcze z panią konserwator i z wydziałem architektury przypatrzymy żeby to było około 40-50%, żeby to jak gdyby dokładnie wyznaczyć ten procent biologicznie czynny. No i potem będzie pani konserwator tego wymagała przy projektowaniu. Jacek Karnowski

Za przykład podawali zabudowę dzierżawionego od gminy terenu ogródka restauracyjnego na rogu Podjazdu i Kolejowej, w którym powstały zamknięte budowle.

Ja nie wiem, czy ktoś ma uwagi, mnie to się akurat podoba, ale ja może nie jestem od tego, ale uważam, że to nie razi nikogo, że jest taka zabudowa w tym miejscu. Chyba nie jest przeraźliwa jakaś, wprost przeciwnie. Jacek Karnowski

Skargi na budynki komunalne

Radni rozpatrzyli sześć skarg na prezydenta miasta i nadzorowane przez niego organy. Pierwsza z nich dotyczyła wydawania decyzji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedstawianych mu koncepcji architektonicznych i rozbiórki dachu budynku stojącego w otoczeniu chronionego układ urbanistyczno-krajobrazowego miasta.

Trzy inne skargi dotyczyły procedury dopuszczenia do udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę budynków komunalnych przy Obodrzyców 20a. W odpowiedzi na te skargi radnym przedstawiono m.in. informacje o wystąpieniu przez projektanta tych budynków do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie usytuowania placu zabaw w pobliżu miejsc postojowych.

Kolejna z rozpatrywanych przez radnych skarg została złożona przez kuzynkę podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obowiązek opłaty za świadczenia opiekuńcze na rzecz kuzyna spoczywa na kuzynce, która kwestionowała należności za świadczenia i w skardze zarzucała m.in. niedopełnienie obowiązków przez pracowników MOPS, Fundacji Niesiemy Pomoc i działanie na szkodę podopiecznego.

Ostatnia skarga dotyczyła interwencji strażników miejskich w związku z nieprawdidłowycm parkowaniem. Zarzuty skarżącego dotyczyły ilości patroli i jakości pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Komisja rady miasta w uzasadnieniu sposobu rozstrzygnięcia skargi zwróciła uwagę, że jej treść jest zbliżona do rozpatrywanej na poprzedniej sesji skargi na brak interwencji.

Radni większością głosów uznali wszystkie skargi za bezzasadne.

„Korpus Wsparcia Seniorów” w Sopocie 2023

Do końca roku ma zakończyć się kolejna edycja działań osłonowych dla osób starszych pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów”. Ten program finansowany z budżetu państwa ma objąć mieszkańców w wieku powyżej 65 lat, którzy zgłoszą się do Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej lub na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.Całkowity koszt realizacji oszacowano na 46 tys. zł, a 80% tej kwoty zostanie pokryte z budżetu państwa.

W ramach działań osłonowych możliwe będą następujące nieodpłatne usługi:

  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,
  • dostarczanie zakupów artykułów spożywczych, leków, środków higieny osobistej,
  • dostarczanie ciepłych posiłków,
  • wydawanie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,
  • umawianie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania
  • umawianie transportu na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych,
  • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora, tzw. usługi sąsiedzkie.

W ubiegłym roku 82 seniorów korzystało w ramach programu z usług 18 wolontariuszy.

Wyższe wpływy do budżetu

Na przebudowę dwóch odcinków Niepodległości przy granicy z Gdańskiem i Gdynią przyznano dodatkowe środki z rządowej subwencji ogólnej w kwocie 250 tys. zł. Nieplanowane wcześniej dodatkowe wpływy z opłat z wejścia na molo i do przystani jachtowej w kwocie 600 tys. zł przeznaczono m.in. na oznakowanie szlaków spacerowych: w lesie i w Lasku Karlikowskim.

Do budżetu miasta wpisano większe od prognozowanych wpływy z opłaty doliczanej do alkoholu w małych opakowaniach („małpek”). Oszacowano je na 350 tys. zł. Zgodnie z przepisami, przeznaczono je w całości na działania w celu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu.

W wyniku pozyskania wyżej wymienionych dochodów planowany deficyt na bieżący rok zmniejszył się o 26 mln zł, a deficyt bieżący o 28 mln zł. Z tego samego powodu radni zgodzili się na zmniejszenie kwoty obligacji planowanych do emisji w tym roku do z 50 mln do 43 mln zł.

Wydatki na festiwal i dopłaty do wody

Dopłata do festiwalu TVN Top of the Top w kwocie 150 tys. zł została przedstawiona radnym przez Skarbnika Miasta jako zgodny ze strategią miasta wydatek na wzbogacanie kapitału społecznego poprzez aktywność kulturalną.

Radni zgodzili się na ratunkową na dopłatę do kapitału miejskiej spółki wodno-kanalizacyjnej. Aqua Sopot otrzymała milion złotych na pokrycie strat z powodu braku decyzji urzędu centralnego Wody Polskie o zwiększeniu stawek taryfy na sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków. Bez podwyżki cen wody i ścieków spółka generuje stratę i traci płynność finansową. Opłaty za wodę nie wzrosły, ale mieszkańcy są obciążeni rosnącymi kosztami poprzez dopłaty z budżetu miasta.

Dlaczego tej decyzji nie ma i czy ona w ogóle jest spodziewana? Grażyna Czajkowska
Jesteśmy zwodzeni od kilku miesięcy(...) Ja liczę, że to się zmieni, bo z logiką nie ma to nic wspólnego. Magdalena Czarzyńska-Jachim

Do wydatków na bieżący rok dopisano również kwotę za wykonane dodatkowe prace przy rewitalizacji Kolejowej na remont fragmentu Podjazdu i Niepodległości.

Pomniki przyrody

Po kilku latach radni otrzymali do rozpatrzenia kolejny wniosek wspólnoty mieszkaniowej z Jagiełły, na której posesji rosną chronione dęby. Radni wyrazili zgodę na przeprowadzenie zabiegów oczyszczania z konarów uschłych i przycinania gałęzi rozrastających się w kierunku budynku.

Podobna konieczność zwracania się do radnych o pozwolenie na pielęgnację drzew rosnących na posesji zacznie obowiązywać również Wspólnotę przy Armii Krajowej. Rosnący na jej działce platan klonolistny przy przejściu dla pieszych przy Sikorskiego został uznany przez radnych za pomnik przyrody. Drzewo to ma trzy i pół metra w obwodzie pnia.

Kilka innych pomników przyrody zostało ustanowionych na terenie lasu: przy odgałęzieniu drogi do Gołębiewa za sanatorium i na południowym zboczu doliny Reja powyżej ogrodów działkowych.

Opóźnienia w remoncie urzędu

Pod koniec sesji Sekretarz Miasta przedstawił radnym stan przygotowań do planowanego od lat remontu budynku miejskiego ratusza. Poinformował o wpisie budynku do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków 24 stycznia 2017 pod nr 1938, pomysłach utworzenia restauracji pod salą rady miasta i pozostawienia obecnej sali obsługi mieszkańców w zabytkowej sali gimnastycznej na przeciwko budynku urzędu.