Dotacje, skargi na prezydenta i podwyżki wynagrodzeń

ilustracja

29. sesja rady miasta była poświęcona budżetowi na przyszły rok, dotacjom finansowym dla basenów solankowych i ogrodów działkowych, zmianom planów zagospodarowania i wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń prezydenta i radnych.

Między posiedzeniami komisji a terminem sesji rady miasta dopisano do prognoz finansowych na przyszłe lata kilka istotnych pozycji po stronie wydatków. Wydatków tych wcześniej nie zgłaszano do projektu budżetu na przyszły rok.

Radni upoważnili prezydenta miasta do poręczenia pożyczek zaciąganych przez fundację Sport na Zdrowie na budowę basenów solankowych do kwoty 4,8 mln zł. Będzie to kolejny zastrzyk finansowy dla tej fundacji, ponieważ oprócz ww. pożyczki w budżecie na przyszły rok zaplanowano już bezzwrotne dofinansowanie tego przedsięwzięcia za 3,5 mln zł.

To upoważnienie podyktowane jest tym, że Gmina Miasta Sopotu zamierza poręczyć pożyczkę, którą w Agencji Rozwoju Przemysłu ma zaciągnąć fundacja Sport na Zdrowie..., Sopot na Zdrowie, która będzie na gruncie dzierżawionym od miasta budowała baseny rehabilitacyjne i całe takie centrum.Skarbnik Miasta

Wspomniana fundacja otrzymała już 4 lata temu zgodę radnych na bezprzetargową dzierżawę terenów przy Bitwy pod Płowcami w okolicach Lasku Karlikowskiego. Prowadzony przez fundację ośrodek rehabilitacyjny ma więc powstać na gruncie miejskim przy udziale środków z budżetu miasta.

15 mln na przeniesienie ogródków

Kolejnym wydatkiem w przyszłych latach ma być zakup gruntów na ogrody działkowe likwidowane w miejscu położonym przy Bitwy pod Płowcami, obok terenów graniczących z halą widowiskowo-sportową. Na zakup nowego terenu dla działkowców przeznaczono łącznie 15 mln zł w najbliższych latach. Kwoty te będą możliwe do odzyskania ze środków ze sprzedaży terenu obecnych działek. Radni zaplanowali tam tereny usług turystyki, rekreacji i zabudowy uzdrowiskowej w przyjętym 4 lata temu studium zagospodarowania przestrzennego miasta. Nowej lokalizacji ogródków działkowych nie podano.

ilustracja

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż willi przy Armii Krajowej 31, w której obecnie znajduje się mieszkanie komunalne. W momencie prezentacji projektu budżetu na początku miesiąca, budynek ten miał być remontowany. Willa o powierzchni użytkowej 100m² ma zostać wystawiona na sprzedaż wraz z działką o powierzchni 458m².

Radni wyrazili zgodę na rozpoczęcie prac nad nowymi planami zagospodarowania: dwoma w ścisłym centrum miasta wokół ratusza, na Brodwinie i Bitwy pod Płowcami.

Jest to jeden wniosek, który dotyczy korekty zapisu ostatniej kondygnacji budynku dworca i procentu powierzchni zabudowy ostatniej kondygnacji. Chodzi to, żeby zwiększyć odrobinę ten procent zabudowy. Funkcje pozostają bez zmian.z-ca Naczelnika Wydziału Architektury i Urbanistyki
ilustracja
Puste miejsca na górnych kondygnacjach obsadzone świerkami.

10 lat temu radni wyrażali zdumienie, że projekt architektoniczny ostatniej kondygnacji budynków kompleksu dworcowego jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania. Byli przekonani, że zapisy planu wymagają cofnięcia elewacji ostatniej kondygnacji w stosunku do elewacji niższych pięter. Niestety w planie zagospodarowania wcześniej uchwalili zapis niezawierający obowiązku cofnięcia elewacji, tylko ograniczający jej powierzchnię do dowolnej części kondygnacji. Aktualnie właściciel budynku wnioskuje o wypełnienie pustek na ostatniej kondygnacji budynków kompleksu dworca. Już 10 lat temu na etapie projektowania przewidział to na posiedzeniu komisji architektury i urbanistyki Andrzej Kohnke, ówczesny przewodniczący Honorowej Rady Architektów.

Inny zmieniony zagospodarowania ma objąć teren wspomnianego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Oaza z wjazdem od Bitwy pod Płowcami.

Poprawki do budżetu obywatelskiego

Podczas obrad głos zabrała matka 13-letniego wnioskodawcy projektu do budżetu obywatelskiego na rok 2022, który zdobył 635 głosów. Projekt poddano pod głosowanie po wycenie jego realizacji na 200 tys. zł. Matka wnioskodawcy zgłosiła wniosek o przeznaczenie 155 tys. zł na realizację projektu w formie toru o mniejszej długości, niż zostało to wycenione przed głosowaniem, mimo że środki te zostały już przeznaczone na inny projekt.

Tak drożeją te projekty, że byśmy no może trochę pomniejszali ten następny budżet obywatelski.(...) Komisja budżetu obywatelskiego i ewentualnie wstawienie do budżetu na rok przyszły, szczególnie, że myśmy nie wykonali jeszcze zlecenia tej kładki wiszącej i możemy z tej kładki jak gdyby zrezygnować na rzecz tego pumptracku, ale wg mnie on będzie kosztował drożej.Jacek Karnowski

Na poprzedniej sesji radnym przedstawiono informację, wg której 155 tys. zł pozostałe po rozdysponowaniu 1.845 tys. zł z 2 mln puli na projekty ogólnomiejskie na pierwszych pięć projektów uzyskujących największą liczbę głosów ma zostać przeznaczone na częściową realizację projektu siódmego w kolejności według liczby oddanych głosów.

Skarga na zakaz dla psów

Kancelaria prawna Prosto o prawie z Gdańska wniosła skargę na Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, zaktualizowany sesji 30 stycznia 2020. Ustanowione wtedy zapisy dotyczyły gromadzenia odpadów, ale skarga dotyczy ograniczeń wprowadzania psów na niektórych obszarach miasta w tym na plażę. Radni upoważnili prezydenta miasta do występowania przed sądem administracyjnym w postępowaniu dotyczącym tej skargi. W innej skardze radni uznali za słuszne zarzuty mieszkańca, który nie otrzymał w ustawowym terminie wyjaśnień od Zakładu Oczyszczania Miasta.

Zapis obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=tFcyQN2eK1kk i https://www.youtube.com/watch?v=9kyaY6fQiV0.