Podwyżka biletów autobusowych

ilustracja

Podczas 35 sesji rady miasta radni zajmowali się m.in. podwyżkami cen biletów, ustanowieniem nowych pomników ochrony przyrody uchwaleniem planów zagospodarowania Podgórnej, biblioteki przy Westerplatte, rogu Bema i Bohaterów Monte Cassino, sprzedażą nieruchomości i przeznaczeniem ich na działalność usługową uchodźców z Ukrainy.

Dopłata 20gr na linię S

Niedawno minęły dwa lata od ostatniej podwyżki cen biletów autobusowych. W tym roku od czerwca ceny najtańszych biletów autobusowych mają wzrosnąć o złotówkę, do 4,80zł. Wraz z podwyżką zmniejszy się liczba rodzajów biletów jednorazowych: najtańszy bilet będzie od razu 75-minutowy i ważny bez względu na granice miast. Natomiast na linii pośpiesznej ma obowiązywać tylko w granicach Sopotu. Na przejazd do Gdyni linią pośpieszną ma zostać wprowadzony osobny bilet w cenie 5 zł. Poza tym nadal inne bilety będą wymagane w Gdańsku i Gdyni, a w Sopocie dowolne. Podwyżki i zmiany będą też dotyczyć biletów okresowych.

Miliony na odsetki

Do budżetu miasta wpłynęło 1,7 mln zł z z tytułu współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej przebudowy instalacji podziemnych w rejonie Parkowej i Abrahama-Paderewskiego. Kwota ta nie przyczyni się jednak do zmniejszenia deficytu budżetu na br. O podobną kwotę bowiem mają bowiem wzrosnąć same odsetki od kredytów. Ponadto o pół miliona mają wzrosnąć odsetki od kredytu na wykonaną w ostatnich latach termomodernizację szkół i przedszkoli. Wzrost wydatków na paliwo do autobusów oszacowano na 200 tys., na kolejne 200 tys. płace w Domu Pomocy Społecznej i na tę samą kwotę koszty remontów ulic (np. 3 Maja).

Jednak na dzień przed sesją prezydent miasta kilkukrotnie zmienił przedstawione wcześniej radnym szacunki wzrostu odsetek od kredytów spłacanych przez budżet miasta. Zgłoszona autopoprawka zawierała wzrost odsetek od kredytów oszacowany na niższą kwotę (1,33 mln zł) oraz dwie nowe propozycję wydatków: 70 tys. zł na system informatyczny i 300 tys. zł na konkurs rzeźbiarski. Radni twierdzili, że o zmianach dowiedzieli się zbyt późno.

Zmienione plany zagospodarowania

Radni zgodzili się na rozszerzenie funkcji usługowych dawnej biblioteki przy Westerplatte. W tym celu przyjęli zmiany do planu zagospodarowania tej części miasta. Umożliwią one w budynku prowadzenie innych funkcji usługowych niż kultura oraz np. remont i przebudowę jego wnętrza, np. na potrzeby obiektu noclegowego. Jedyna uwaga, która wpłynęła podczas wyłożenia projektu do wglądu ponad rok wcześniej, dotyczyła właśnie pozostawienia w zapisach planu obecnych ograniczeń funkcji usługowych. Radni poparli wniosek prezydenta o odrzucenie tego wniosku. Więcej uwag nie złożono, mimo że przed dwoma laty w sprawie pozostawienia biblioteki wpłynęła petycja do prezydenta miasta. Radni jednogłośnie zgodzili się na rozszerzenie funkcji usługowych w budynku i odrzucenie uwagi, podobnie jak wniosku z petycji.

Nowe zapisy planu zagospodarowania z ograniczeniami powierzchni do zabudowy przyjęto dla Podgórnej. Do wyłożonego projektu wpłynęło 19 uwag. Radni postanowili zatwierdzić rozstrzygnięcie prezydenta o odrzuceniu ich wszystkich. Najwięcej odrzuconych uwag dotyczyło zniesienia ograniczeń zabudowy na ostatniej działce przy Podgórnej, pod numerem 9. Pozostałe dotyczyły przedłużenia ulicy, połączenia dróg wewnętrznych wokół Budynku przy Wejherowskiej 3, badań archeologicznych, szerokości działek i ilości budynków na działce.

Uchwalono plan dla budynków wokół rogu Bema i Bohaterów Monte Cassino zezwalający zgodnie z projektem z ub. r. m.in. na rozbudowę poddaszy, witryn sklepowych i poszerzenie przejścia między budynkami przy Bohaterów Monte Cassino 42 i 44 na zaplecze Pułaskiego kosztem parterowej przybudówki przy Bohaterów Monte Cassino 44. Do projektu zgłoszono 8 uwag, które dotyczyły właśnie możliwości wyburzenia przybudówki, obowiązku przeznaczenia lokali powyżej parteru wyłącznie na funkcje mieszkalne, rozbudowy budynków, okien połaciowych. Z tego względu radni poparli zaproponowany przez prezydenta sposób rozpatrzenia uwag polegający na uwzględnieniu wniosków związanych z przybudówką i rozbudową przy odrzuceniu pozostałych. W ten sposób w uchwalonej treści planu wprowadzono dwie zmiany w stosunku do projektu wyłożonego do wglądu i dyskusji publicznej:

  • dopuszczenie rozbudowy z pominięciem ustalonych wskaźników o 10% rozszerzono o możliwości nieprzestrzegania na potrzeby tego rodzaju rozbudowy określonej na rysunku planu linii zabudowy,
  • zachowanie parterowej części budynku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 44 położonej poza obowiązującą linią zabudowy, czyli pozostawienie przejścia między budynkami w obecnej szerokości.

Mimo tych zmian, radni nie zdecydowali się na uzgadnianie zmian z konserwatorem zabytków i ponowne wyłożenie zmienionego projektu do wglądu i poddanie go dyskusji, jak określono art. 17 Ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.