Archiwum: Podatki i opłaty lokalne w Sopocie za rok 2012

 

Opłata uzdrowiskowa

podstawowa stawka  4zł/doba

Zniżki

stawka pobierana od osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na podstawie dokumentu  2zł/doba
stawka pobierana od inwalidów i kombatantów wojennych 40gr/doba

 

Opłata od posiadania psów

66zł rocznie

Zwolnienia

  • jeden pies osoby powyżej 65 roku życia, samodzielnie gospodarującej w przypadku posiadania tylko jednego źródła dochodu na gospodarstwo domowe,
  • jeden pies osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie legitymacji inwalidzkiej, bądź zaświadczenia o niepełnosprawności,
  • dwa psy podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych,
  • psy nabyte w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sopocie, na podstawie zaświadczenia ze schroniska.

Opłata płatna bez wezwania w terminie do dnia 15 czerwca roku podatkowego, lub 14 dni od wejścia w posiadanie psa. Opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

 

Podatek od nieruchomości

L.p.

Wyszczególnienie

Stawki w zł

1.

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej

0,70

2.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. Gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej.

21,94

3.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności stajni koni wyścigowych, stajni koni sportowych i stajni koni rekreacyjnych od 1m2 powierzchni użytkowej.

2,60

4.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej.

10,24

5.

Od garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,36

6.

Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej.

7,36

7.

Od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 ndash; 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2%

8.

Od budowli służących bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków – od wartości ustalonej na podstawie art.4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

1%

9.

Od budynków lub ich części związanych z z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4,45

10.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni.

0,84

11.

Od gruntów dzierżawionych od miasta Sopotu, przylegających do budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni.

0,26

12.

Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni.

4,45

13.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni.

0,43

14.

Od gruntów stanowiących plaże nadmorskie, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni

*grunty stanowiące plaże nadmorskie – to pas gruntów piaszczystych obejmujący plaże i wydmy, ograniczony z jednej strony linią brzegową Zatoki Gdańskiej, z drugiej strony Al. F.Mamuszki i Al. Wojska Polskiego

0,25

 

Formularze podatku od nieruchomości

Deklaracja podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 

Opłata targowa

Lp.

Formy sprzedaży

Dzienne stawki w dni targowe tj. wtorki i piątki (w zł)

Dzienne stawki w pozostałe dni(w zł)

1.

Od sprzedaży z ziemi lub ręki od 1 stanowiska za powierzchnię do 2 m2

5,60

4,50

2.

Od sprzedaży ze stoiska, straganu, ławy, stołu itp. od 1 stanowiska za powierzchnię do 2 m2

9,00

7,20

3.

Od sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy,
platformy itp.:
- od każdego środka transportowego:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności od 2,5 tony do 4 ton,
c) o ładowności powyżej 4 ton

27,00
31,00
33,00

21,60
24,80
26,40

4.

Od sprzedaży łączonej dokonywanej z miejsc wymienionych w pkt 2 i ze środka transportowego wymienionego w pkt 3, od każdego środka transportowego:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności od 2,5 tony do 4 ton
c) o ładowności powyżej 4 ton

23,00
25,00
31,00

18,40
20,00
24,80

5.

Od sprzedaży dokonywanej na stanowiskach wystawienniczych w dniach zorganizowanych targów wystawienniczych za powierzchnię do 20 m2.

30,00

 

Podatek od środków transportowych

Samochody ciężarowe

stawka zł

o DMC 3,5-5,5 tony spełniające normy ekologiczne powyżej EURO 0

   720

o DMC 3,5-5,5 tony pozostałe

   756

o DMC 5,5-9 ton spełniająco normy ekologiczne powyżej EURO 0

1.200

o DMC 5,5-9 ton pozostałe

1.284

o DMC 9-12 ton spełniające normy ekologiczne powyżej EURO 0

1.320

o DMC 9-12 ton pozostałe

1.428

o DMC równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

2.424

o DMC równej lub wyższej niż 12 ton z pozostałym zawieszeniem

2.964

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

 

o DMC zespołu pojazdów od 3,5-12 ton spełniające normy ekologiczne powyżej EURO 0

1.632

o DMC zespołu pojazdów od 3,5-12 ton pozostałe

1.692

o DMC zespołu pojazdów od 12-36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

2.268

o DMC zespołu pojazdów od 12-36 ton z pozostałym zawieszeniem

2.280

o DMC zespołu pojazdów powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

2.736

o DMC zespołu pojazdów powyżej 36 ton z pozostałym zawieszeniem

2.976

Przyczepy i naczepy

,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC:

 

7-12 ton

1.440

12-36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.536

12-36 ton z pozostałym zawieszeniem

1.704

powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

2.040

powyżej 36 ton z pozostałym zawieszeniem

2.244

Autobusy

 

o liczbie mniejszej niż 30 miejsc spełniających normy ekologiczne powyżej EURO 0

1.632

o liczbie mniejszej niż 30 miejsc pozostałe

1.752

o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc spełniających normy ekologiczne powyżej EURO 0

1.992

o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc pozostałe

2.184

 

Formularze podatku transportowego

Deklaracja podatku transportowego DT-1

Załącznik do deklaracji podatku transportowego DT-1

Formularze podatku rolnego

Deklaracja podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku rolnego

Dane o zwolnieniach od podatku od rolnego

Dane o nieruchomościach rolnych

Formularze podatku leśnego

Deklaracja podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Dane o zwolnieniach od podatku leśnego

Dane o nieruchomościach leśnych