Zabudowa Parku Strzeleckiego i schroniska dla zwierząt

5 maja 2014
ilustracja

O godz. 15.00 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Moniuszki, Piaskową, 23 Marca i Armii Krajowej (C-2/03).

Wyłożony projekt zawiera oddzielne zapisy dla niezagospodarowanego terenu przylegającego do krawędzi lasu i ulicy 1 Maja za terenami uniwersytetu i remizy straży pożarnej. Dotychczas plan zagospodarowania włączał ten teren w tę samą jednostkę, do której należały też tereny uczelni i remizy. W ramach tej jednostki ustalone były wspólne warunki zabudowy. W ubiegłym roku właśnie dla uczelni i remizy wyłożono projekt, które podwyższały możliwą wysokość zabudowy.

Do ubiegłorocznego projektu złożono 12 uwag, z czego uwzględniono pięć :m.in. wykreślono wymóg parkingu ekologicznego i ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz zmniejszono udział powierzchni czynnej biologicznie.

Tegoroczny projekt zmian obejmuje tylko Park Strzelecki i schronisko dla zwierząt, bez uczelni i remizy. Teren parku i schroniska został oddzielony od uczelni i remizy i objęty innymi ustaleniami planistycznymi. Jednak nadal teren ten będzie przeznaczony na funkcje usługowe. Na terenie parku i schroniska projekt zezwala na:

  • zwiększenie wysokości zabudowy dla obiektów służby zdrowia z 15m do 17m
  • zwiększenie powierzchni zabudowy działki z 40% do 50%
  • zmniejszenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej z 40% do 30%

Natomiast na terenie uniwersytetu i remizy zachowano maksymalną wysokość budynków 15m.

Aktualnie obowiązujący plan ogranicza wysokość zabudowy dla większości budynków do 12,5m, wyjątek tworząc tylko dla dominant urbanistycznych, maksymalnie do 16m. Nakazuje też pozostawienie biologicznie czynnej 50% powierzchni działki.

ilustracja

Niezabudowany Park Strzelecki ze schroniskiem dla zwierząt na pierwszym planie.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 16 maja, a uwagi do planu można składać do 2 czerwca 2014 r.