Wyższe budynki przy Rzemieślniczej

20 lipca o godz. 14.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu leżącego między Niepodległości, Jana z Kolna, Nową Spacerową i terenami Hipodromu (P-1/02). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Na obszarze, którego ma dotyczyć zaktualizowany plan zagospodarowania znajdują się budynki mieszkalne przy Niepodległości z usługami na kondygnacji parteru, budynki poprzemysłowe przy Rzemieślniczej, które obecnie pełnią funkcję biurową i usługową, i wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu Jana z Kolna. Przy tym ostatnim znajduje się objęta ochroną zabytkowa nastawnia Sp 1 przy przystanku kolejowym Sopot Wyścigi.

Parking
Przedwojenne budynki mieszkalne przy Niepodległości

Obecnie na całym obszarze, dla którego zaproponowano zaktualizowane ustalenia, obowiązuje plan zagospodarowania z 2003. Ustanawia on zabudowę mieszkaniowo-usługową przy Niepodległości, a przy Rzemieślniczej – gospodarczo-usługową (hurtownie, bazy, składy, drobna wytwórczość, usługi, biura).

Nowy projekt zachowuje te dwie główne funkcje dla budynków: przy Niepodległości – mieszkalno-usługowe, przy Rzemieślniczej od strony torów kolejowych – usługowe. Wyjątków od tego porządku ma być kilka. Za budynkami warsztatów samochodowych przy Kasztanowej 4, tuż przy torach, dopuszczono funkcje mieszkalno-usługowe jak przy Niepodległości. Takie same funkcje dopuszczono też dla budynków przy Rzemieślniczej 9, które mają sąsiadować z budynkami usługowymi. Naprzeciwko Rzemieślniczej 9 znajduje się już komunalny budynek mieszkalny pod numerem 36-38. Na pozostałych posesjach przy Rzemieślniczej i Niepodległości 627-637 przy granicy z Gdańskiem na dobrą sprawę również dopuszczono budynki w części mieszkalne. Zakres funkcji mieszkaniowej, którą będą mogły pełnić stojące tam budynki, określono na maksymalnie 50% powierzchni użytkowej.

Parking
Gminna działka nr 26 ze słupem linii wysokiego napięcia 110kV przy Kasztanowej o pow. 0,26 ha

Według prezentowanego projektu wysokość nowych budynków określono na 12-22m. Wzdłuż Niepodległości zastosowano niższą skalę: 12-16m. Obecnie maksymalna wysokość przy Niepodległości jest ograniczona do 12,5m, a przy Rzemieślniczej do 14m. Maksymalną długość elewacji dla nowych budynków określono nawet na 40m, a maksymalną powierzchnię działki zajętą przez jeden budynek do 800m².

Ograniczona ma zostać również maksymalna ilość miejsc postojowych. Ich ilość określono na 0,5-1,0 stanowiska dla samochodów osobowych na każde 100 m² pow. usługowej. W przypadku budynków mieszkalnych: 0,5-1,0 stanowiska na mieszkanie. Podobnie jak w przypadku ostatnich planów, ilości te nie będą obowiązywać projektów budynków komunalnych. Obecnie obowiązują tylko granice minimalne dla parkingów dla samochodów osobowych: 1 stanowisko na mieszkanie i 2,5 miejsca na 100 m² pow. usługowej.

Parking

Projekt planu dopuszcza możliwość stworzenia w otoczeniu Jana z Kolna podziemnego przejścia na perony przystanku „Sopot-Wyścigi”.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 23 lipca, a uwagi do projektu można składać do 6 sierpnia 2021 r.