VIII sesja rady miasta - Opłaty za przedszkola

6maja

Imieniem Agnieszki Osieckiej nazwano jedną z alejek w Parku Północnym w pobliżu Grand Hotelu. Alejka łączy ulicę Powstańców Warszawy z aleją Franciszka Mamuszki, przebiegając obok pomnika Haffnera.

Związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określono poziom opłat za pobyt dzieci w sopockich przedszkolach. Uchwała nie zmienia wysokości opłat: 170zł miesięcznie do 8 godzin i 199 zł powyżej 8 godzin (3,40zł i 2,70zł za godzinę). Kwota ta może być obniżona do 50% w przypadku korzystania z usług przedszkola przez drugie dziecko z jednej rodziny, natomiast przez trzecie i następne do 25%. Aktualne progi dochodowe wykluczające skorzystanie z tej obniżki to maksymalnie 477zł dochodu miesięcznego na osobę samotną i 351zł na osobę w rodzinie.

Ustalono opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od lutego obowiązuje ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która wymaga, żeby rejestr taki prowadziły gminy, w tym i prezydenci miast. W Sopocie wysokość opłaty za taki wpis ustalono na 1zł.

Uchwalono również rezolucję w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Rezolucja nie precyzuje konkretnych działań ani terminów. Oto pełny tekst rezolucji: „Mając na celu aktywizację mieszkańców Sopotu oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, Rada Miasta Sopotu deklaruje, co następuje: Wyrażamy poparcie dla wprowadzenia w Sopocie budżetu obywatelskiego, w ramach którego propozycje wydatków z budżetu miasta będą mogli zgłaszać i oceniać sami mieszkańcy, w kwocie całkowitej nie większej niż 3 miliony zł. Opracowana zostanie szczegółowa koncepcja, na jakich zasadach ma funkcjonować budżet obywatelski w Sopocie. Przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna, mająca na celu przedstawienie mieszkańcom Sopotu, na czym polega budżet obywatelski oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału w ustalaniu wydatków ze wspólnych środków.”