Podatki i opłaty lokalne w Sopocie za rok 2022

 

Opłaty targowej za rok 2022 nie pobiera się.

 

Opłata uzdrowiskowa

 4,80zł/doba
 

 

Opłata od posiadania psów

72zł rocznie

Zwolnienia

  • psy nabyte w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sopocie, na podstawie zaświadczenia ze schroniska.

Opłata płatna bez wezwania w terminie do dnia 15 czerwca roku podatkowego, lub 14 dni od wejścia w posiadanie psa. Opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Numer rachunku bankowego do wpłaty podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty uzdrowiskowej

25 1020 1811 0000 0802 0373 5685

 

Podatek od nieruchomości

L.p.

Wyszczególnienie

Stawki w zł

1.

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m² pow. użytkowej

0,89

2.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² pow. użytkowej.

25,74

3.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności stajni wyścigowych, stajni koni sportowych i stajni koni rekreacyjnych od 1 m² pow. użytkowej.

25,74

4.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej.

12,04

5.

Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni użytkowej, od garaży wolnostojących i garaży wielostanowiskowych, będących we współwłasności w częściach ułamkowych wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot współwłasności od 1 m² powierzchni użytkowej.

8,68

6.

Od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2%

7.

Od budowli służących bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków – od wartości ustalonej na podstawie art.4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

1%

8.

Od budynków lub ich części związanych z z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej.

5,25

9.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni.

1,03

10.

Od gruntów dzierżawionych od miasta Sopotu, przylegających do budynków mieszkalnych od 1 m² powierzchni.

0,45

11.

Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior bądź zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni.

5,17

12.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni.

0,54

13.

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji od 1 m² powierzchni

3,40

 

Formularze podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 

DN-1 Deklaracja podatku od nieruchomości

DN-Z/1 Dane o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu

DN-Z/2 Dane o nieruchomościach podlegających zwolnieniu

 

Numer rachunku bankowego do wpłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych

18 1020 1811 0000 0102 0373 5669

 

Podatek od środków transportowych

Samochody ciężarowe

stawka zł

o DMC 3,5-5,5 tony spełniające normy ekologiczne od EURO 0

   696

o DMC 3,5-5,5 tony pozostałe

   895

o DMC 5,5-9 ton spełniające normy ekologiczne od EURO 0

   827

o DMC 5,5-9 ton pozostałe

   1.019

o DMC 9-12 ton spełniające normy ekologiczne od EURO 0

1.305

o DMC 9-12 ton pozostałe

1.703

o DMC równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

2.884

o DMC równej lub wyższej niż 12 ton z pozostałym zawieszeniem

3.282

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

 

o DMC zespołu pojazdów od 3,5-12 ton spełniające normy ekologiczne od EURO 0

1.666

o DMC zespołu pojazdów od 3,5-12 ton pozostałe

2.014

o DMC zespołu pojazdów od 12-36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

2.262

o DMC zespołu pojazdów od 12-36 ton z pozostałym zawieszeniem

2.623

o DMC zespołu pojazdów powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

2.785

o DMC zespołu pojazdów powyżej 36 ton z pozostałym zawieszeniem

3.418

Przyczepy i naczepy

,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC:

 

7-12 ton

  696

12-36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.181

12-36 ton z pozostałym zawieszeniem

1.765

powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.479

powyżej 36 ton z pozostałym zawieszeniem

2.138

Autobusy

 

o liczbie mniejszej niż 22 miejsca spełniających normy ekologiczne od EURO 0

  932

o liczbie mniejszej niż 22 miejsca pozostałe

1.293

o liczbie równej lub wyższej niż 22 miejsca spełniających normy ekologiczne od EURO 0

2.374

o liczbie równej lub wyższej niż 22 miejsca pozostałe

2.598

 

Formularze podatku transportowego

Deklaracja podatku transportowego DT-1(6)

Załącznik do deklaracji podatku transportowego DT-1/A(6)

Formularze podatku rolnego

DR-1 Deklaracja podatku rolnego

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

ZR-1/A Dane o zwolnieniach od podatku od rolnego

ZR-1/B Dane o nieruchomościach rolnych

Formularze podatku leśnego

DL-1 Deklaracja podatku leśnego

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

ZL-1/A Dane o zwolnieniach od podatku leśnego

ZL-1/B Dane o nieruchomościach leśnych