Dyskusja publiczna o zabudowie wokół zbiornika Okrzei

ilustracja

24 kwietnia o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między Polną, Bitwy pod Płowcami, skarpą i łącznikiem pomiędzy Karlikowską i Stefana Okrzei (M-6/07). Dotychczas w tym rejonie obowiązywały trzy osobne plany uchwalone oraz czwarty plan między skarpą a budynkami przy Polnej 54, który nie wyszedł poza etap projektowy.

Połączono je w jeden plan zagospodarowania o nowym numerze, ale wyłączono z niego teren planowanego szpitala, który ma się znaleźć pomiędzy parkingiem przy Polnej a zbiornikiem Okrzei zbudowanym w 2014. Wokół niego będą prowadziły dwie nowe ulice: przedłużenie obecnej Karlikowskiej do Polnej oraz połączony z nią obecny dojazd do budynków przy Polnej 56-62. Dokończenie pierwszej z nich będzie wymagało wyburzenia budynku biurowego ZDiZ przy Polnej 66/68. Funkcje obsługi mieszkańców zlokalizowane w tym budynku mają się mieścić w nowych budynkach na Kamiennym Potoku.

Ulica Okrzei natomiast nie będzie przedłużona do Polnej. Jej środkowy fragment będzie ścieżką pieszo-rowerową. Kolejną nową drogą jest przedłużenie wybudowanej z budżetu obywatelskiego 2014 ścieżki pieszo-rowerowej na skarpie od Polnej w kierunku sięgaczy Łokietka.

ilustracja
Przed powstającym budynkiem zaplanowano ciąg pieszo-rowerowy.

Nowy zespół budynków na obszarze objętym projektowanym planem będzie mógł powstać tylko na zachód od obecnie powstającego kwartału – między osiedlem spółki Invest Komfort a ulicą Skarpową. Pierwotnie na tym obszarze planowano wznieść budynki komunalne. Ich wysokość nie będzie mogła przekraczać 14m, a powierzchnia biologicznie czynna będzie musiała zajmować powyżej 40% powierzchni działki. Określono również minimalną powierzchnię działki pokrytą roślinnością trwałą lub sezonową – na poziomie 45% działki. Identyczne parametry określono dla pozostałych nieruchomości, które są już zabudowane, przy czym powierzchnię pokrytą roślinnością określono na minimum 30%.

ilustracja
Teren wyłączony z dyskutowanego projektu, przeznaczony na usługi medyczne.

Cały teren przeznaczono na funkcje mieszkaniową z wyjątkiem restauracji na rogu Polnej i Bitwy pod Płowcami. Tymczasowy parking na końcu Karlikowskiej również znalazł się na obszarze dopuszczającym wyłącznie mieszkania. Usługi pensjonatowe dopuszczono tylko w budynkach przy Bitwy pod Płowcami 24-32.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 17 maja, a uwagi do planu można składać do 31 maja 2017 r.