Remonty elewacji i skwer przy Grand Hotelu

ilustracja

Po pięciu godzinach zakończyły się obrady XXIV sesji rady miasta. Radni uchwalili budżet na rok 2017, program dopłat do remontów elewacji do roku 2018 oraz nowy plan zagospodarowania fragmentu lasu przy ulicy Kasprowicza i stadionie lekkoatletycznym.

Gotowy jest program refundacji remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych na lata 2017-8. Podobnie jak w latach ubiegłych, dofinansowanie będzie przeznaczone już tylko dla budynków zabytkowych. I podobnie dla budynków wpisanych do rejestru zabytków będzie mogło wynieść do do 50% kosztów. Zmienić się mają jednak stawki dofinansowania dla budynków z ewidencji zabytków: 30% kosztów będzie dotowane pod warunkiem, że 80% właścicieli lokali danej wspólnoty mieszkaniowej w ostatnich 3 latach opłacało podatek dochodowy od osób fizycznych w Sopocie. Dla budynków z ewidencji zabytków niespełniających tego warunku stawka dofinansowania będzie mogła wynieść maksymalnie 20% kosztów. Zmienić się mają też terminy składania wniosków do Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Podzielono je na dwa nabory: od 2 do 31 stycznia oraz od 1 kwietnia do 30 kwietnia roku, w którym będzie przeprowadzony remont budynku. Drugi nabór zostanie przeprowadzony w sytuacji nieprzyznania wszystkich środków podczas pierwszego naboru. W roku 2017 zarezerwowano na ten cel 700 tys. wg projektu budżetu z 15 listopada. Jest to kwota z puli budżetu obywatelskiego na rok 2017.

ilustracja

Upoważniono prezydenta do zawarcia na kolejne 10 lat umowy dzierżawy części parku przed Grand Hotelem od strony plaży. Dawnej w tym miejscu znajdowało się koło taneczne wykorzystywane podczas dansingów organizowanych w hotelu. Od roku 2006 teren o powierzchni 0,28ha dzierżawiony jest przez Orbis S.A. Wtedy też dzierżawca wykonał wąską ścieżkę pieszo-rowerową wokół dzierżawionego terenu. Podczas kolejnego okresu dziesięcioletniej dzierżawy od 1 maja do 30 września wejście od strony plaży miałoby być ogólnodostępne.

ilustracja

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rezerwatu przyrody „Zajęcze Wzgórze”. Do projektu zgłoszono łącznie 10 uwag, z czego uwzględniono jedną, a cztery inne częściowo. Uwzględniona uwaga dotyczyła nieprawidłowej nazwy jednej z ulic. Ponadto zmodyfikowany został tryb prac nad dwoma innym projektami planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadków terenów przy Polnej, z nowego projekt planu wyłączone będą działki, które zostały sprzedane w przetargu z przeznaczeniem na budowę szpitala położniczego. W ten sposób ich nabywca, spółka Invicta z Gdańska, będzie miała możliwość zagospodarowania kupionych gruntów według zapisów planu obowiązującego podczas przetargu. Nowy plan zagospodarowania powstaje również dla obszaru przy 3 Maja i Króla Jana Kazimierza. Miałby on umożliwić powstanie budynków komunalnych na terenie sąsiadującym z torami kolejowymi. Obecnie w tym miejscu funkcjonuje myjnia samochodowa. Ze wstępnych szacunków wynika możliwość postawienia tam dwóch budynków.

Od roku 2017 składanie deklaracji do Urzędu Miasta na podatek od nieruchomości i środków transportowych będzie możliwe za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. Podczas sesji nie podano adresów stron internetowych i warunków technicznych właściwych do skorzystania z tej możliwości.

Radnym przedstawiono program umożliwiający redukcję zadłużenia czynszowego najemcom lokali komunalnych pn. Sopocki program edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2016-2020. Program przewiduje trzy warianty umorzenia zadłużenia. Pierwszy wariant przeznaczono dla osób, które rozpoczęły spłacanie zadłużenia lub jego odpracowywanie na rzecz miasta: w ich przypadku zadłużenie może być umorzone w maksymalnej wysokości 80%. Dla dłużników, którzy dotychczas nie spłacali zadłużenia, przewidziano drugi wariant: umorzenie połowy zadłużenia po jednorazowej spłacie pozostałej połowy długu. Trzeci wariant przeznaczono dla osób, które dotychczas nie spłacały zaległości, ale byłyby w stanie spłacić jego 60% w ratach do końca roku 2019: umorzenie będzie dotyczyło 40% długu. Program ma na celu mobilizację dłużników i ograniczenie eksmisji zapobiegające bezdomności. Według szacunków urzędu miasta z programu mogłoby skorzystać 314 osób, których łączny poziom zadłużenia w roku 2016 przekraczał 7 mln zł.