Dyskusja o nowym wieżowcu na Brodwinie

4czerwca
Sporna działka na Brodwinie

4 czerwca 2012 o godzinie 16.00 rozpoczęła się dyskusja publiczna na temat projektu planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Brodwino” (M-1/01). Spotkanie prowadził Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Krzysztof Swędrzyński, który przekazał głos Wojciechowi Peszkowskiemu, autorowi projektu planu.

Dolina Brodwino została w latach 1976-77 zabudowana jednorodnym założeniem urbanistycznym, tzw. jednostką szkolną lub sąsiedzka - zawierająca szkołę i sklep w uzupełnieniu budynków mieszkalnych. Na obszarze objętym planem występuje niedobór miejsc postojowych. Ich obecna liczba około 1100 miejsc daje wskaźnik 0,59 miejsca na jedno mieszkanie. Zapisy projektu dają możliwość utworzenia około 300 nowych miejsc.
Ochroną konserwatorską zostałyby objęte skwery przed budynkami usługowymi, między ulicami Kolberga i Cieszyńskiego jako "zielona oś kompozycyjna".
Możliwości nowego zagospodarowania terenu to zabudowa sportowa na zachodzie (korty tenisowe, boiska do gier małych) i pomocnicze budynki parterowe (domek klubowy, sanitariaty, szatnie). Na terenach leśnych będą mogły zostać umieszczane lampy oświetleniowe, ławki, kosze na śmieci.

Dotychczas dla tego obszaru nie obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego. Poprzedni dokument został uchwalony 25 czerwca 2010, ale następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił go orzeczeniem 25 kwietnia 2011 ze względu na „naruszenie całego trybu uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” określonego w ustawie.

ilustracja

Ten chodnik obok budynku Kolberga 18 zarezerwowano na przyszłą drogę pieszo-rowerową.

Projekt planu jest w znacznej części identyczny z wersją z wyłożenia w roku 2010. Ponadto w stosunku do wersji z roku 2010 projekt:

  • zawiera ustanowienie dojazdu do stacji uzdatniania wody pitnej za boiskiem "Orlik" wykorzystującego ciąg pieszo-rowerowy za budynkami przy ulicy Kolberga 18 i 22,
  • usuwa obowiązek zachowania zieleni na tyłach budynków Obodrzyców 12 do 18 z uwagi na możliwy problem organizacji miejsc postojowych za budynkami.
ilustracja

Działka spółki Panorama Development z Gdyni przy ulicy Kolberga 26/28.

Dyskusja dotyczyła wyłącznie zapisów planu decydujących o możliwości zabudowy działki przy ulicy Kolberga 26/28 - w miejscu, gdzie dawniej znajdowało się przedsiębiorstwo ogrodnicze. Działka ta jest własnością spółki Panorama Development z Gdyni. Prezydent miasta nie uwzględnił wniosku mieszkańców o dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej na tej działce. Wyrok WSA z 27 kwietnia 2012 usunął ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego zapis dotyczący wysokości zabudowy przy ulicy Kolberga 26/28. Dyskutowany projekt planu zawiera zapis o dopuszczeniu w tym miejscu dwu- lub trzypiętrowego budynku o wysokości do 12,5m. Według słów przedstawicieli Urzędu Miasta jest to rozwiązanie kompromisowe.

Mieszkańcy twierdzili m.in.:

  • W osi doliny Brodwino nie powinny stać budynki i nawet niektóre z obecnie stojących zagrażają zasadom przepływu powietrza, co powoduje zawilgocenia ścian zewnętrznych. Z powodu zwężenia koryta doliny dla przepływu powietrza obumarło kilka wysokich drzew, a kolejny wysoki budynek zagraża kolejnym fragmentom lasu.
  • Powodem utrudniającym lokalizację kolejnych wysokich budynków na Brodwinie jest boisko Orlik i hałas generowany podczas korzystania z niego. Postawienie kolejnych ścian budynków wzmacniałoby hałas.

Na spotkaniu obecnych było około 40 mieszkańców Brodwina, przedstawiciele prezydenta oraz radni z obszaru objętego planem i pozostałych dzielnic Sopotu.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 12 czerwca, a uwagi do planu można składać do 26 czerwca 2012 r.