Zabudowa Zakładu Oczyszczania Miasta

ilustracja

8 stycznia o godz. 14.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między Al. Niepodległości, Marynarzy, 3 Maja i wschodnią granicą terenów kolejowych (plan P-1/01). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Proponowane zmiany dotyczą obszaru od szkół przy Marynarzy do budynków Zakładu Oczyszczania Miasta przy 3 Maja. Dotyczą zarówno objętych ochroną budynków przy Niepodległości, jak i nowszych budynków powstałych na zapleczu tych posesji – szkół, zakładów i budynków biurowych. Obecnie obowiązuje tam plan zagospodarowania z roku 2006.

Większość obszaru, z budynkami przy Niepodległości włącznie, przeznaczono na zabudowę mieszkaniowo-usługową. Dodatkowo wydzielono tereny zabudowy wyłącznie usługowej i wyłącznie mieszkaniowej, jak np. przy Poznańskiej. Dla nowych budynków wyznaczono maksymalną wysokość 15m i ograniczono zabudowę działek do 40% ich powierzchni. Dla budynków przy 3 Maja i w otoczeniu obecnego placu składowego Zakładu Oczyszczania Miasta wysokość podwyższono do 16m. Dla nowych budynków wpisano wymóg projektowania dachów spadzistych lub mansardowych.

ilustracja
W tym miejscu mogą stanąć nowe budynki.

Zgodnie ze stanem obecnym nie wyznaczono terenów przeznaczonych wyłącznie na zieleń. Dla całego obszaru wprowadzono wymóg zachowania minimum 30% biologicznie czynnej powierzchni działki.

Do niektórych terenów położonych przy samych torach wyznaczono dojazd przez drogi wewnętrzne między budynkami stojącym przy Niepodległości. Obowiązkowe miejsca postojowe określono w proporcjach 1 szt. na 100-200 m² powierzchni usługowej lub 1 szt. na 1-2 mieszkania. Od przestrzegania tego ostatniego wskaźnika zwolniono budynki przeznaczone na mieszkania komunalne. Stanowiska do parkowania rowerów określono jako obowiązkowe dla budynków mieszkalnych biurowych, sklepów, kin i hoteli. Dopuszczono zwężanie dróg wraz z chodnikami w razie potrzeby rozbudowy schodów wejściowych.

ilustracja
Dojazdy do posesji położonych przy torach kolejowych.

Projekt nadal uwzględnia przebieg Drogi Czerwonej w tunelu pod torami kolejowymi.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 15 stycznia, a uwagi do projektu można składać do 29 stycznia 2021 r.