Wyższe budynki przy Niepodległości

ilustracja

14 września o godz. 15.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Alei Niepodległości, 3 Maja, Jana z Kolna i granicy terenów kolejowych (plan P-1/03a). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Teren, dla którego mają zostać wprowadzone nowe przepisy zagospodarowania obejmuje budynki znajdujące się po wschodniej stronie Niepodległości między 3 Maja i Jana z Kolna. Na ich zapleczu znajdują się zabudowania usługowe od strony dawnej drogi do wyładowni kolejowej i ogrodnictwo przy Jana z Kolna. W centrum kwartału znajdują się dwa duże budynki handlowe z parkingami.

Parking

Większość budynków może zachować dotychczasowe funkcje mieszkalne i usługowe w dowolnych proporcjach. Jedynie dla zespołu budynków na posesjach w głębi kwartału (Niepodległości 703a, 705a, 707a, 709a, 713a) wprowadzono wymóg przeznaczenia minimum 50% powierzchni budynków na usługi. Aktualnie obowiązujące ustalenia nie dopuszczają mieszkań od strony torów.

Wysokość budynków ograniczono do 15m od strony Niepodległości, a w głębi kwartału, od strony torów – do 16m. Nowe budynki nie będą mogły mieć mniej niż 12 metrów wysokości. Ich dachy będą mogły być wyłącznie spadziste lub mansardowe. Pod zabudowę będzie można przeznaczyć do 40% powierzchni działki. Jako biologicznie czynną wystarczy zachować 10%-30% jej powierzchni, zależnie od odległości od 3 Maja.

Podobnie jak w przypadku zmienianych ostatnio planów na sąsiednich ulicach, tak i tutaj ograniczono liczbę miejsc postojowych, zarówno jako wymóg minimalnej, jak i maksymalnej ich liczby. Liczbę miejsc dla samochodów osobowych określono na 0,5-1,0 stanowiska na każde 100 m² pow. usługowej. W przypadku budynków mieszkalnych: 0,5-1,0 stanowiska na mieszkanie. Podobnie jak w przypadku ostatnich planów, ilości te nie będą obowiązywać projektów budynków komunalnych.

W dyskusji uczestniczył Wojciech Peszkowski, projektant planu. Potwierdził on, że w przedstawionym projekcie zwiększeniu uległa zarówno dopuszczalna wysokość, jak i powierzchnia zabudowy w stosunku do warunków obowiązujących. Mieszkańcy pytali, jaki przebieg miałby mieć odkryty potok i dlaczego ograniczono maksymalną ilość miejsc parkingowych.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 30 września, a uwagi do projektu można składać do 14 października 2021 r.