Usługi przy wlocie Wejherowskiej

ilustracja

12 stycznia o godz. 14.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Goyki do Wejherowskiej i wiaduktu nad torami PKP (plan P-2/03). Do udziału można rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Odcinek między torami a Niepodległości obejmuje obszar od Goyki do nowego przebiegu zjazdu z Niepodległości w Wejherowską. Na terenie po zlikwidowanym fragmencie drogi umożliwia wznoszenie budynków usługowych o wysokości do 12,5m z dodatkową funkcją mieszkalną, podobnie jak w przypadku znajdujących się poniżej serwisów samochodowych.

ilustracja
Miejsce przewidziane na kolejne budynki usługowe.

Do rejonu objętego nowymi warunkami zagospodarowania włączono również na fragment leśny po przeciwnej stronie torów kolejowych, na tyłach grodziska. Treść tych warunków jest taka sama jak dla pozostałych polan na tyłach grodziska podlegających uchwale dotyczącej rejonu Haffnera w ramach planu R-1/02 z roku 2014 – zakaz zabudowy za wyjątkiem strefy dydaktyczno-muzealnej (dymarki, piece do wypalania naczyń, półziemianki, poletko archeologiczne).

Tereny zielone to wspomniane zaplecze grodziska, dolina Potoku Babidolskiego na przedłużeniu Malczewskiego i skwerki graniczące z wylotem Goyki. Przedwojenne budynki przy Niepodległości objęto ochroną z zakazem podwyższania i rozbudowy od strony Niepodległości, a nowsze budynki ograniczono do 12,5 metra wysokości. Ustalono dla nich obowiązek budowy dachów spadzistych. Na wszystkich działkach wymagany jest minimum 60% udział powierzchni biologicznie czynnej. Z wymogu tego zrezygnowano tylko w przypadku terenu serwisów samochodowych przy Wejherowskiej i budynków na wylocie Goyki.

ilustracja
Rezerwa terenowa na parking przy torach.

Wzdłuż torów kolejowych na zapleczu Pokorniewskiego uwzględniono możliwość organizacji parkingu dla 50 pojazdów pod warunkiem zastosowania nawierzchni trawiastej. Natomiast na przedłużeniu Goyki przewidziano możliwość budowy przejścia podziemnego.

ilustracja
W tym miejscu określono lokalizację ewentualnego przejścia podziemnego.

Obowiązkowe miejsca postojowe określono w stosunku 1 szt. na 100 m² powierzchni usługowej lub na 3 miejsca noclegowe lub na 1 mieszkanie. Dla budynków przeznaczonych na mieszkania komunalne ten ostatni wskaźnik obniżono do 1 miejsca na 2 mieszkania.

W pasie drogowym Niepodległości uwzględniono również zabytkową kapliczkę Stella Maris. Na wszystkich ulicach, również Pokorniewskiego i krótkim odcinku Goyki dozwolono umieszczanie szpalerów drzew. Projekt nadal uwzględnia przebieg Drogi Czerwonej w tunelu pod torami kolejowymi.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa do 15 stycznia, a uwagi do projektu można składać do 29 stycznia 2021 r.

< < <