Mieszkania przy wlocie Wejherowskiej

ilustracja

24 maja o godz. 12 odbędzie się dyskusja publiczna w sprawie ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Goyki do Wejherowskiej i wiaduktu nad torami PKP (plan P-2/03). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Projekt po raz pierwszy został wyłożony na przełomie lat 2020 i 2021. W stosunku do wyłożonego wtedy dokumentu zmieniono przede wszystkim dopuszczalne funkcje użytkowe budynków. W poprzedniej wersji na terenie przy zjeździe na Wejherowską, zajmowanym obecnie przez usługi dla pojazdów, dozwolone były wyłącznie usługi i mieszkania w ograniczonej liczbie. W tegorocznej wersji dopuszczono tam mieszkania w dowolnej proporcji, nawet bez jakichkolwiek lokali usługowych. Ponadto na terenie przy zjeździe na Wejherowską ograniczono powierzchnię zabudowaną działek maksymalnie do 40% i wprowadzono wymóg zachowania biologicznie czynnej połowy ich powierzchni.

ilustracja
Miejsce przewidziane na kolejne budynki mieszkalne.

W ten sposób na całym terenie od Goyki do Wejherowskiej i wiaduktu nad torami PKP możliwe będą dowolne proporcje między funkcją mieszkalną a usługową w budynkach o wysokości do 12,5m.

Ponadto doprecyzowano ograniczenia dla usług ograniczając je na całym terenie wyłącznie do usług nieuciążliwych. Wprowadzono również obowiązek stabilizacji skarp i zapewnienia spływu powietrza w kierunku morza.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 30 maja, a uwagi do projektu można składać do 13 czerwca 2022.

> > >