Mieszkania zamiast stacji paliw

ilustracja

7 września o godz. 16.00 w Sopotece przy Kościuszki 14 odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkingu u zbiegu Reja i Armii Krajowej oraz skrzyżowania Reja i Wyspiańskiego (plan R-5/02a). Proponowane ustalenia dotyczą tylko zabudowy parkingu, do niedawna strzeżonego.

Spór o ten teren ciągnie się od roku 2015, kiedy to mieszkańcy złożyli u wojewody protest przeciwko dopuszczeniu przez Radę Miasta do lokalizowania stacji paliw na terenie parkingu. Wojewoda unieważnił zapisy wspominające o stacji paliw, a radni i prezydent odwoływali się od jego postanowienia do sądów. Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił postanowienie wojewody w kwietniu 2016 (II SA/Gd 321/15) i nawet odwołanie wojewody do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie poskutkowało uwzględnieniem jego argumentów (II OSK 1889/16). W lutym 2017 wojewoda ostatecznie opublikował sporną uchwałę z planem zagospodarowania. Obecnie teren ten stanowi część obszaru planu zagospodarowania R-5/02 razem z budynkami przy Świemirowskiej, Leśnej i Smolnej. W przedstawianym projekcie zawarte jest unieważnienie części tego planu obejmującej parking i utworzenie dla niego nowego obszaru oznaczonego jako R-5/02a.

Parking w dzień powszedni.

Parking ma zostać podzielony na 3 strefy: 2 zespoły budynków wielorodzinnych o wysokości 14m i łączący je teren zieleni i parkingu. Parkingu nie można zlikwidować całkowicie, ponieważ jego część przeznaczono do zagospodarowania na potrzeby budynków komunalnych powstających w ramach przetargu na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy al. Niepodległości 654 w Sopocie wraz z zagospodarowaniem terenu (dz. nr 91/1, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9 ark. mapy 39 oraz dz. nr 168/30 ark. mapy 36 – parking ul. Reja). Budynki te powstają dzięki likwidacji otwartego wolnostojącego garażu dwupoziomowego przy Niepodległości 654 zaprojektowanego pierwotnie dla budynków komunalnych przy Świemirowskiej. Po jego likwidacji na 113 mieszkań ma przypadać 57 miejsc postojowych. Dodatkowe miejsca postojowe dla mieszkańców nowych budynków zlokalizowano właśnie na parkingu przy Reja. Ponadto dla kolejnych budynków mogących powstać na tym parkingu dopisano obowiązek zapewnienia co najmniej jednego miejsca postojowego na mieszkanie. Ponieważ prawdopodobna jest realizacja w tym miejscu kolejnych budynków komunalnych, projekt planu zagospodarowania również zawiera zapis zmniejszający ten wymóg o 50% (do połowy miejsca na mieszkanie) dla budownictwa komunalnego. Dla rowerów również narzucono obowiązek stworzenia miejsc postojowych przy nowych budynkach.

Nowe budynki na parkingu miałyby zasłonić z jednej strony dachy budynków usługowych przy Leśnej 6/8. Ponadto narzucone parametry dachów (czterospadowe pod kątem nachylenia połaci 40°-45°) miałyby zapewnić spójność kształtu z budynkiem komunalnym przy Leśnej 2a. Nowe budynki nie będą mogły przekroczyć powierzchni zabudowy 22m x 14m. Prawdopodobnie zostaną dla nich wydzielone nowe działki, ponieważ obecnie na całym parkingu jest jedna działka budowlana, a w projekcie maksymalną powierzchnię zabudowy zapisano jako 30% działki. Udział powierzchni zielonej na terenach zabudowanych określono na 25%, a na parkingu na 50%. Dla terenu parkingu między nowymi budynkami wprowadzono zakaz wznoszenia budynków. Byłoby to dodatkowo utrudnione podziemnym przebiegiem potoku Karlikowskiego. Uwzględniono możliwość jego częściowego odkrycia.

Spotkanie prowadziła zastępca naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, obecny był wiceprezydent Marcin Skwierawski, projektant Wojciech Peszkowski i radny Jan Karasowski. Marcin Skwierawski stwierdził, że teren parkingu nie jest przewidziany do sprzedaży i że hala garażowa to dziś bardzo duży luksus.

Mieszkańcy pytali m.in.:

  • Dlaczego dla budynków komunalnych przyjęto wymóg urządzenia tylko 0,5 miejsca na mieszkanie?
  • Gdzie będą mogli parkować mieszkańcy Świemirowskiej po zabudowie większości powierzchni obecnego parkingu?
  • Jakie rozmiary będzie miał punkt ładowania samochodów elektrycznych?
  • Czy zostanie zorganizowane kolejne spotkanie, na którym byłyby prezentowane inne warianty zagospodarowania terenu?
  • Czy uwzględniono możliwość ewakuacji mieszkańców w przypadku przelania się wody przez wały stawu Reja?

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 16 września, a uwagi do projektu można składać do 7 października 2020 r.