Odpady i skargi na prezydenta

27 kwietnia 2015

O godzinie 14.00 zakończyła się VII sesja rady miasta. Transmisja z obrad trwała od godz. 10.00. Zmianom został poddany budżet miasta. Zrezygnowano z kilku lokalizacji budynków komunalnych. Rada miasta oddaliła wszystkie rozpatrywane na tej sesji skargi na prezydenta. Określono wysokość środków PFRON na poszczególne cele oraz zasady przyjmowania uczestników zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez MDK w Sopocie. Zatwierdzono również harmonogram budżetu obywatelskiego.

Mniej budynków komunalnych

Zrezygnowano z kilku lokalizacji budynków komunalnych:

 • Okrzei na terenie Parku Karlikowskiego
 • Haffnera 27a w miejscu ADM
 • Al. Niepodległości 869-873a przy skrzyżowaniu z Malczewskiego
 • Al. Niepodległości 877a przy dawnej szkole nr 3

Działki, które wyłączono z planu budowy mieszkań komunalnych przeznaczono do sprzedaży na cele mieszkaniowe. Na nową lokalizację budynku komunalnego wyznaczono działkę przy Obodrzyców 20a.

75142292
Wjazd na niezabudowaną działkę przy Obodrzyców od strony Małopolskiej.

Spór o stację paliw

Po otrzymanych od mieszkańców skargach, wojewoda zakwestionował zgodność z prawem podjętej uchwały określającej plan zagospodarowania parkingu przy Reja i przeznaczenia go na stację paliw. Wskazał na m.in. na o nieprawidłowe oznaczenie i ustalenie przeznaczenia terenu objętego zmianami planu, brak informacji o aktualnym zagospodarowaniu terenu, nieprawidłowy i wewnętrznie sprzeczny wskaźnik intensywności zabudowy, przekroczenie 70% udziału powierzchni biologicznie czynnej (dla stacji paliw ustalono go na 10%). Skargi do wojewody skierowało 200 mieszkańców Sopotu. Radni zgodzili się na wystąpienie do sądu administracyjnego w celu zaskarżenia rozstrzygnięcia wojewody i podtrzymania zapisów zezwalających na lokalizację stacji paliw na parkingu.

Pani mnie nie przekrzyczy, ja mam mikrofon. Grzegorz Wendykowski.
Uważamy, i w sposób jednoznaczny, że uchwałę, którą podjęliśmy, została ta uchwała podniesiona zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z obowiązującymi procedurami, i też zgodnie z zasadami, które funkcjonują od 15 lat, i dotychczas nie mieliśmy podobnej sytuacji. Marcin Skwierawski

Opustoszałe mieszkania po wykupie

Radni przyjęli Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 2015-2019. Uwzględnia on prognozowany przez GUS spadek liczby ludności w latach 2015-2035 o 7 tys. mieszkańców. Wśród działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem mieszkaniowym, program zawiera m.in.:

 • promowanie zameldowania i zamieszkania dla osób, które posiadają w Sopocie 2. mieszkanie
 • wsparcie dla powstania prywatnego domu seniora
 • odnawianie umów najmu mieszkań komunalnych po spłaceniu zadłużenia
 • zawieranie przez osoby spokrewnione umowy najmu do mieszkania zamieszkałego przez starszego najemcę wymagającego opieki
 • promowanie wspólnego zamieszkiwania
 • polityka zamian i wymian
Miasto Sopot zbyło na rzecz najemców 203 lokale mieszkalne, z których 49 zostało następnie zbytych na rynku wtórnym. Z analizy wnika, iż są to głównie zamiany na inne lokale mieszkalne (zapewne w celu uniknięcia zwrotu bonifikaty), lecz niestety poza Sopotem. Przy czym problem polega tylko częściowa na tym, że najemcy, którzy kupili lokale od Miasta Sopotu zbywają je przed upływem 5 lat od nabycia. Istotne jest też, że nowi właściciele tych lokali nie meldują się w tych mieszkaniach. Na ww. 49 zbytych lokali w badanym okresie w 12 lokalach są mieszkańcy, zaś w 37 lokalach nikt nie jest zameldowany.str. 120 Programu
Pełny tekst dokumentu

Radni przyjęli zasady głosowania w budżecie obywatelskim na przyszły rok. Zasady i terminy są podobne jak w roku ubiegłym.

Na czerwiec określono termin konsultacji Programu Strategicznego na rzecz Seniorów. Mają one polegać na zbieraniu formularza ankiety, w którym będzie możliwe zgłaszanie uwag do projektu dokumentu.

Do budżetu wpisano kilka nowych inwestycji o wartości kilku milionów zł – m.in. współfinansowanie kosztów organizacji Europejskiego Forum Nowych Idei, wymianę nawierzchni i budowę kanału deszczowego ulicy Kraszewskiego, budowę odcinka ścieżki rowerowej na końcowym odcinku Powstańców Warszawy – na pochyłości od przepustu Kamiennego Potoku do skrzyżowania z Haffnera. Środki na nie pochodzą z dofinansowania unijnego i centralnego, ale również z większych o 1 mln zł wpływów z opłaty za śmieci od przedsiębiorców. Kwotę planowanych do wyemitowania obligacji określono na 3,5 mln.

Uchwalono podział środków z dotacji PFRON na potrzeby osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota dofinansowania PFRON dla sopockich niepełnosprawnych na rok 2015 to 301 354 zł. W Referacie Zdrowia Urzędu Miasta do podziału są następujące kwoty:

 • 131 tys. zł - dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
 • 90 tys. zł - likwidacja barier architektonicznych
 • 37 tys. zł - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne
 • 20 tys. zł - zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy
 • 15 tys. zł - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
 • 8 tys. zł - dofinansowanie szkoleń w urzędzie pracy

Wnioski przyjmowanie są codziennie w pokoju 51 (I piętro budynku Urzędu Miasta).

Dwie skargi mieszkańców zostały uznane za bezzasadne przez radę miasta. Jedna z nich dotyczyła braku odpowiedzi na pytania mieszkańca, które uznał on za niesatysfakcjonujące po ich udzieleniu przez Urząd Miasta. Druga dotyczyła odmowy prezydenta wydania Karty Sopockiej osobie, która wymeldowała się z Sopotu. Radni upoważnili również prezydenta do obrony przed sądem administracyjnym w odpowiedzi na skargę najemców mieszkań komunalnych na uchwały dotyczące zasad ich nabywania.