Zmiany w poborze opłat lokalnych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku częściowo uchyliło wszystkie 5 uchwał dotyczących stawek podatków lokalnych na przyszły rok. Podobnie jak w maju br. Izba zakwestionowała we wszystkich uchwałach zapisy z mocą obowiązującą. Uznała je za niezgodne z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, czyli podjęte z istotnym naruszeniem prawa. Błąd ten nadal pojawia się w uchwałach przedstawianych radnym przez prezydenta, mimo sprawdzania projektów uchwał przez radców prawnych Urzędu Miasta.

Uchwały Kolegium z 21 listopada zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 17 grudnia 2019.

Opłata uzdrowiskowa

Kolegium orzekające RIO anulowało zapisy uprawniające osoby prawne do poboru opłaty uzdrowiskowej. Art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że czynność określania inkasentów przez radę może nastąpić poprzez np.: wymienienie imion i nazwisk, opis pełnionych przez daną osobę funkcji czy zajmowanych stanowisk. Oznaczenia inkasenta w postaci imienia i nazwiska wraz z podaniem nazwy firmy, również nie spełniają wymogu tej ustawy.

Izba uchyliła również zapis zobowiązujący inkasentów do wpłaty na konto Urzędu Miasta opłaty pobranej w grudniu do końca grudnia i określający warunki rozliczeń inkasentów z Urzędem.

233/p214/P/19

Opłata za psa

Oprócz zapisu o wejściu w życie wykreślone zostały zapisy o możliwości poboru podatku przez zarządy spółdzielni mieszkaniowych posiadających swoje zasoby na terenie miasta Sopotu i administratorów budynków, ponieważ wyznaczenie inkasenta i określenie wysokości jego wynagrodzenia należy do wyłącznej kompetencji rady gminy i nie może być przekazywane innym organom, przez co stoi w sprzeczności z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Izba uchyliła również zapis zobowiązujący inkasentów do wpłaty na konto Urzędu Miasta opłaty pobranej w grudniu do końca grudnia i określający warunki rozliczeń inkasentów z Urzędem.

235/p214/P/19

Opłata targowa

Oprócz zapisu o wejściu w życie wykreślone zostały zapisy uprawniające do poboru opłaty Zakład Oczyszczania Miasta. Określenie inkasentów powinno nastąpić w uchwale organu stanowiącego w sposób na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości, na kogo ten obowiązek został nałożony. Izba uchyliła również zapis zobowiązujący inkasentów do wpłaty na konto Urzędu Miasta opłaty pobranej w grudniu do końca grudnia.

234/p214/P/19

Podatek od nieruchomości

Oprócz zapisu o wejściu w życie wykreślono zwolnienie od podatku przyznane przez Radę Miasta cmentarzom komunalnym z powodu sprzeczności z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

231/p214/P/19