Zmiany okręgów wyborczych

ilustracja

26 marca 2018 zakończyła się 39. sesja rady miasta. Radni zmniejszyli liczbę sklepów sprzedających alkohol, wprowadzili zmiany do regulaminu przyznawania nowych mieszkań komunalnych i do podziału miasta na okręgi wyborcze, zajmowali się uchwaleniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, po raz drugi głosowali nad studium kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta i uchwałą krajobrazową regulującą montaż ogrodzeń i nośników reklamowych.

ilustracja

Więcej sklepów z piwem i winem, mniej z wódką

Od nowa ustalono limity dla sklepów i lokali gastronomicznych sprzedających alkohol. Limit lokali gastronomicznych oferujących piwo i wino (do 18%) zwiększono do 245, a utrzymano limit 230 lokali oferujących alkohol powyżej 18%. Zwiększono z kolei limit sklepów oferujących piwo i wino (do 18%) z 56 do 65 lokali, a zmniejszono do 50 limit dla sklepów oferujących alkohol powyżej 18%. Nie wprowadzono zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, o czym debatowała Komisja Bezpieczeństwa, Przestrzegania Prawa i Statutu Miasta 19 marca.

Zbyt wysokie wymagania dla mieszkań 2-pokojowych

Zmodyfikowano wprowadzony w ub.r. regulamin przyznawania mieszkań komunalnych w nowych budynkach na Malczewskiego i Świemirowskiej. Dotychczas nie zgłosiły się bowiem w wystarczającej ilości rodziny i osoby samotnie wychowujące dzieci, dla których przewidziano mieszkania dwupokojowe i większe. Dlatego w tym roku mieszkania takie będą mogły być przyznane dwuosobowym lub większym gospodarstwom domowym. W ubiegłym roku było to możliwe dla 3-osobowych i liczniejszych gospodarstw domowych, co doprowadziło do niezasiedlenia 10 mieszkań dwupokojowych. Nabór wniosków osób chętnych do ich zasiedlenia potrwa od 2 do 30 maja 2018.

Uchwała krajobrazowa przedstawiona radnym do akceptacji powstawała przez 2,5 roku. Jej ustalenia wejdą w życie za rok.

Coraz mniej zameldowanych w centrum miasta

Prognoza demograficzna Urzędu Statystycznego w Gdańsku przewiduje w Sopocie największy spadek ludności w skali województwa. W roku 2050 liczba mieszkańców ma wynieść około 25 tys. Proces wyludniania dotychczas najwyraźniej zaznacza się w centrum miasta. Z powodu spadku liczby osób zameldowanych w centrum, komisarz wyborczy wystąpił o korektę liczby mandatów do rady miasta lub okręgów wyborczych. Przeprowadzenie korekty było możliwe na dwa sposoby. W pierwszej wersji okręg I "Sopot Centrum" mógł zostać powiększony, tak aby liczba wyborców wzrosła o co najmniej 144 osoby. W drugiej wersji, jeden mandat radnego z tego okręgu mógłby zostać przeniesiony go górnego Sopotu, gdzie jest więcej mieszkańców. Radni zdecydowali się na pierwszą wersję, przenosząc cześć budynków na Bitwy pod Płowcami z drugiego do pierwszego okręgu wyborczego. Dzięki temu cała Bitwy pod Płowcami znajdzie się w drugim okręgu.

ilustracja
Plac Przyjaciół Sopotu poza sezonem

Rozpatrywanie uwag do studium

Projekt studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta radni uchwalili w maju ub. roku. Uchwała ta zawierała zmiany w stosunku do wersji wyłożonej do konsultacji wprowadzające wnioski zgłoszone w niektórych uwagach do projektu. Po wprowadzeniu tych zmian, studium nie zostało wyłożone do ponownego wglądu. Z tego powodu wojewoda uchylił uchwałę w całości. Prezydent miasta ponownie wyłożył uchwałę do wglądu od 1 grudnia 2017 do 3 stycznia 2018, w wyniku czego wpłynęły 92 uwagi. Żadnej z nich nie uwzględniono w propozycji rozpatrzenia uwag przedstawionej radnym.

Radni zaakceptowali wszystkie zaproponowane przez prezydenta sposoby rozpatrzenia uwag do studium, oprócz jednego z nich. Większość radnych okazała się przeciwna odrzuceniu uwagi polegającej na wykreśleniu możliwości budowy stacji paliw w miejscu parkingu na rogu Reja i Armii Krajowej. Krótko po tym głosowaniu zarządzono przerwę. Po przerwie radni większością głosów (13 do 8) byli za ponownymi głosowaniem rozstrzygnięcia uwagi nt. stacji paliw przy Reja. W ponownym głosowaniu (znowu większością 13 do 8) radni zaakceptowali już proponowane przez prezydenta odrzucenie uwagi przeciwnej stacji paliw.

Jeżeli wybudowano 900 mieszkań, a ubyło 3 tys. mieszkańców Sopotu, to mówi samo za siebie.Andrzej Kałużny

Kolejny blok przy 23 Marca

Kolejnym terenem, dla którego zmieniono plan zagospodarowania jest kotłownia przy 23 Marca, dawniej ogrzewająca osiedle Przylesie. Poprzednio planowano przekształcić kotłownię w budynek usługowy, nowe zapisy dopuszczają budowę tam wysokiego budynku mieszkalnego. Do projektu złożono 35 uwag, uwzględniono tylko jedną z nich – redakcyjną. Mieszkańcy składający uwagi zwracali się m.in. o likwidację dojazdu do nowego budynku od strony Zacisza i zmniejszenie dozwolonej wysokości z 24 do 12m. Wnioski te nie zostały uwzględnione w zapisach planu.

ilustracja
W tym miejscu ma powstać kolejny pomost

Opóźnienie przy budowie przystani

Radni zgodzili się na przesunięcie do przyszłorocznego budżetu większości środków na budowę nowego pomostu cumowniczego między plażą a ostrogą spacerową przy molo. Jako powód podano trwającą ponad 2 miesiące weryfikację dokumentacji przetargowej przez Urząd Marszałkowski. Dlatego w warunkach ogłoszonego niedawno przetargu na te prace, wykluczono prowadzenie prac w sezonie jesienno-zimowym po 10 września 2018. Budowa 109m pomostu zakończy się najwcześniej na początku 2019 roku. W br. środki te zostaną przesunięte na projekt, w ramach którego zostanie utworzony międzyszkolny ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjny przy I LO.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=5xYXj4l8j3c.