Archiwum: Podatki i opłaty lokalne w Sopocie za rok 2019

 

Numer rachunku bankowego do wpłaty podatków i opłat

84 1160 2202 0000 0000 6194 7954

(nie dotyczy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, za śmieci i innych opłat niewymienionych niżej)

 

Opłata uzdrowiskowa

 4,40zł/doba
 

 

Opłata od posiadania psów

66zł rocznie

Zwolnienia

  • jeden pies osoby powyżej 65 roku życia, samodzielnie gospodarującej w przypadku posiadania tylko jednego źródła dochodu na gospodarstwo domowe,
  • jeden pies osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie legitymacji inwalidzkiej, bądź zaświadczenia o niepełnosprawności,
  • dwa psy podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych w Sopocie
  • psy nabyte w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sopocie, na podstawie zaświadczenia ze schroniska.

Opłata płatna bez wezwania w terminie do dnia 15 czerwca roku podatkowego, lub 14 dni od wejścia w posiadanie psa. Opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

 

Podatek od nieruchomości

L.p.

Wyszczególnienie

Stawki w zł

1.

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej

0,79

2.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej.

23,47

3.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności stajni wyścigowych, stajni koni sportowych i stajni koni rekreacyjnych od 1 m2 pow. użytkowej.

5,47

4.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej.

10,98

5.

Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej, od garaży wolnostojących i garaży wielostanowiskowych, będących we współwłasności w częściach ułamkowych wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot współwłasności od 1 m2 powierzchni użytkowej.

7,90

6.

Od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2%

7.

Od budowli służących bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków – od wartości ustalonej na podstawie art.4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

1%

8.

Od budynków lub ich części związanych z z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4,78

9.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni.

0,93

10.

Od gruntów dzierżawionych od miasta Sopotu, przylegających do budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni.

0,28

11.

Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior bądź zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni.

4,71

12.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni.

0,49

13.

Od gruntów stanowiących plaże nadmorskie, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni

*grunty stanowiące plaże nadmorskie – to pas gruntów piaszczystych obejmujący plaże i wydmy, ograniczony z jednej strony linią brzegową Zatoki Gdańskiej, z drugiej strony Al. F.Mamuszki i Al. Wojska Polskiego

0,26

14.

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji od 1 m2 powierzchni

3,04

 

Formularze podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 

DN-1 Deklaracja podatku od nieruchomości

DN-Z/1 Dane o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu

DN-Z/2 Dane o nieruchomościach podlegających zwolnieniu

 

Opłata targowa

(jak w roku ubiegłym)

Lp.

Formy sprzedaży

Dzienne stawki na targowisku w dni targowe tj. wtorki i piątki (w zł)

Dzienne stawki w pozostałe dni na targowisku (w zł) i we wszystkie dni poza targowiskiem (w zł)

1.

Od sprzedaży z ziemi lub ręki od 1 stanowiska za powierzchnię do 2 m2

6,00

3,00

2.

Od sprzedaży ze stoiska, straganu, ławy, stołu itp. od 1 stanowiska

10,00

5,00

3.

Od sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy itp. od każdego środka transportowego:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności od 2,5 tony do 4 ton,
c) o ładowności powyżej 4 ton

28,00
32,00
34,00

14,00
16,00
17,00

4.

Od sprzedaży łączonej dokonywanej z miejsc wymienionych w pkt 2 i ze środka transportowego wymienionego w pkt 3, od każdego środka transportowego:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności od 2,5 tony do 4 ton
c) o ładowności powyżej 4 ton

24,00
26,00
32,00

12,00
13,00
16,00

Zwolnienia

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż używanych książek i wyrobów własnej działalności artystycznej.

 

Podatek od środków transportowych

Samochody ciężarowe

stawka zł

o DMC 3,5-5,5 tony spełniające normy ekologiczne od EURO 0

   636

o DMC 3,5-5,5 tony pozostałe

   828

o DMC 5,5-9 ton spełniające normy ekologiczne od EURO 0

   756

o DMC 5,5-9 ton pozostałe

   936

o DMC 9-12 ton spełniające normy ekologiczne od EURO 0

1.200

o DMC 9-12 ton pozostałe

1.560

o DMC równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

2.640

o DMC równej lub wyższej niż 12 ton z pozostałym zawieszeniem

3.000

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

 

o DMC zespołu pojazdów od 3,5-12 ton spełniające normy ekologiczne od EURO 0

1.524

o DMC zespołu pojazdów od 3,5-12 ton pozostałe

1.836

o DMC zespołu pojazdów od 12-36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

2.076

o DMC zespołu pojazdów od 12-36 ton z pozostałym zawieszeniem

2.400

o DMC zespołu pojazdów powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

2.544

o DMC zespołu pojazdów powyżej 36 ton z pozostałym zawieszeniem

3.120

Przyczepy i naczepy

,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC:

 

7-12 ton

  636

12-36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.080

12-36 ton z pozostałym zawieszeniem

1.620

powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.356

powyżej 36 ton z pozostałym zawieszeniem

1.956

Autobusy

 

o liczbie mniejszej niż 22 miejsca spełniających normy ekologiczne od EURO 0

  864

o liczbie mniejszej niż 22 miejsca pozostałe

1.188

o liczbie równej lub wyższej niż 22 miejsca spełniających normy ekologiczne od EURO 0

2.172

o liczbie równej lub wyższej niż 22 miejsca pozostałe

2.376

 

Formularze podatku transportowego

Deklaracja podatku transportowego DT-1(5)

Załącznik do deklaracji podatku transportowego DT-1/A(5)

Formularze podatku rolnego

DR-1 Deklaracja podatku rolnego

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

ZR-1/A Dane o zwolnieniach od podatku od rolnego

ZR-1/B Dane o nieruchomościach rolnych

Formularze podatku leśnego

DL-1 Deklaracja podatku leśnego

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

ZL-1/A Dane o zwolnieniach od podatku leśnego

ZL-1/B Dane o nieruchomościach leśnych