Dyskusja publiczna o zabudowie przy Podjeździe i Niepodległości

ilustracja

18 listopada o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części pasa przykolejowego, w zakresie kart terenu 02 i 04 (plan C-2/06).

Zmiany w planie zagospodarowania dotyczą dwóch kwartałów położonych wzdłuż osi Bohaterów Monte Cassino na odcinku między tunelami tzw. Górnego Monciaka. Rozciągają się one między torami linii kolejowej a Aleją Niepodległości i między nieutwardzonym parkingiem na przeciwko oddziału ZUS a Podjazdem. Na tym terenie większość posesji jest intensywnie zabudowana, ponadto większość objęta jest częściową ochroną konserwatorską lub wpisana do rejestru zabytków, jak Dwór Hiszpański przy Alei Niepodległości 781. Zmiany w dotychczasowym planie dotyczą głównie określenia dodatkowych warunków dla dwóch działek: niezabudowanej przy Niepodległości 783 i zabudowanej parterowymi budynkami usługowymi na łuku drogi pod numerem Podjazd 3. W przeszłości obydwie były zabudowane kilkupiętrowymi budynkami mieszkalnymi.

Przy Niepodległości 783 proponowane warunki dopuszczają maksymalną wysokość nieprzekraczającą wysokości sąsiedniego budynku na powierzchni do 80% działki. Wprowadzono też wymóg zachowania drewnianej werandy przy budynku 783a, w obecnej siedzibie SPON, przed przeniesieniem jej do liceum przy Książąt Pomorskich. Ponadto z tej działki od strony obecnego chodnika wyłączono pas kilkumetrowej szerokości z przeznaczeniem na ciąg pieszy. W wyłożonym projekcie planu błędnie podano jego powierzchnię jako 0,8ha.

Przy Podjeździe budynek w miejscu obecnych pawilonów będzie mógł zachować obecną łukową linię elewacji. Jego maksymalna wysokość według projektu planu zostanie ograniczona do najwyższego z sąsiednich budynków, czyli kamienicy pod nr 1 przy Podjeździe. Proponowane zapisy pozwalają też na 100% zabudowę tej działki, bez żadnej zieleni. Wprowadzają też zwolnienie od zapewnienia jej użytkownikom jakichkolwiek miejsc parkingowych w przypadku usług hotelowych. Podobny wyjątek zaproponowano dla budynku przy Alei Niepodległości 783 wymagając 1 miejsca na 200 m² usług. Dla wszystkich pozostałych budynków wprowadzono wymogi 1 miejsca na: 10 miejsc noclegowych, 1 mieszkanie lub 100 m² usług. Obecne zapisy wymagają 2,5 miejsca na 100m² usług, bez wprowadzania wyjątków dla hoteli.

Dla ewentualnych nowych budynków w innych miejscach zwiększono dozwoloną powierzchnię zabudowy z 30 do 40%. Maksymalną wysokość nowych budynków zmniejszono z 15 do 12m. Przy Bohaterów Monte Cassino zniesiono zakaz likwidacji funkcji gastronomicznej w parterach – zamieniono go na zakaz lokalizacji banków. Wprowadzono zakaz ocieplania ścian od zewnątrz od Bohaterów Monte Cassino, Podjazdu i Alei Niepodległości oraz od strony torów kolejowych.

Zachowano przejścia piesze uwzględnione w obecnym planie: z Bohaterów Monte Cassino na parking na przeciwko ZUS i na plac za budynkami przy Niepodległości 783a. Wykreślono natomiast konieczność zachowania miejsca na schody prowadzące na Podjazd (przez obecny parterowy budynek przy samym wiadukcie).

Prace nad projektem planu trwały 7 lat.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 26 listopada, a uwagi do projektu można składać do 10 grudnia 2019 r.