Zabudowa parku przy Łużyckiej

ilustracja

9 marca o godz. 16.30 w urzędzie miasta odbędzie się dyskusja publiczna nad kolejną wersją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Kamiennego Potoku między Obodrzyców a Mazowiecką (plan M-2/01). Poprzednio projekt planu do tego terenu był wyłożony do wglądu i składania uwag prawie trzy lata temu. Obecna, trzecia już wersja zawiera wiele drobnych i klika znaczących zmian w stosunku do wersji projektu z roku 2017.

Oddany do użytku ponad 4 lata temu park przy nowym rondzie Wejherowska-Obodrzyców ma zostać zmniejszony o około 1 300 m². Na zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznaczono leżący tuż przy parku fragment terenu, na którym kiedyś rozlewał się Kamienny Potok po przekroczeniu ulicy Łużyckiej. Możliwą wielkość budynków na tym obszarze określono tak, jak dla leżącego obok kwartału Małopolskiej od nr 1 do 13: do trzech kondygnacji o maksymalnej wysokości 12,5m na maksymalnej powierzchni 25% działki budowlanej. Dodano też wymóg zasadzenia krzewów ozdobnych jako izolacji od pozostawionej części parku. Z projektu wykreślono jednocześnie zakaz przekształcania istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wielorodzinną powyżej czterech mieszkań w tym kwartale.

W miejscu nieobsianym trawą, za ogrodzeniem placu zabaw dopuszczono wytyczenie działek budowlanych.

Dla niezabudowanej działki przeznaczonej na budynki komunalne w głębi kwartału Junaków-Łużycka-Małopolska-Obodrzyców zmniejszono maksymalną wysokość zabudowy z 12,5m do 10,5m. Dojazd do niej wytyczono nową drogą bezpośrednio od strony Obodrzyców przez teren obecnie zajmowany przez plac zabaw między przedszkolem a budynkami przy Obodrzyców 22a.

Teren obecnego przedszkola i zarazem przyszłego żłobka pomniejszono o wspomnianą drogę, której pas ma zająć około 500 m². Możliwe funkcje budynków na tym terenie zmieniono z usług edukacyjnych na przedszkole, żłobek. Wysokość zabudowy określono na 10,5m i zwiększono maksymalną powierzchnię zabudowy z 5% do 20% działki. Powierzchnię piętra nowego żłobka ograniczono do 300 m², a na parterze wprowadzono wymóg uskoków lub przeszkleń fragmentów elewacji wystających poza rzut poddasza.

W tym miejscu ma powstać wjazd do żłobka i nowego budynku.

Dla zabudowań przy Kaszubskiej i Kujawskiej od 51 do 63 (naprzeciwko kościoła) zwiększono maksymalny wskaźnik zabudowy. Dla większości zabudowań przy Małopolskiej zwiększono maksymalny procent zabudowanej powierzchni o 5% powierzchni działki. Jednocześnie dla budynków na tej ulicy objętych ochroną konserwatorską dopuszczono rozbudowę wyłącznie w odległości nie mniejszej niż 5 m od ich tylnej ściany z zachowaniem jako nieprzekraczalnej linii zabudowy - linii wyprowadzonej na przedłużeniu bocznych elewacji budynku.

Przy odgałęzieniu ulicy Junaków dopuszczono przebudowę obecnych budynków jednorodzinnych na wielorodzinne do 4 mieszkań w budynku.

Z poprzedniej propozycji zachowano ograniczenia konserwatorskie dla budynków przy Kujawskiej 14 i 20, które już dawno zostały przebudowane z pominięciem proponowanych w projekcie ograniczeń.

W projekcie wystąpił błąd spowodowany zmianą oznaczenia dróg dojazdowych i wewnętrznych. Zmieniono oznaczenie terenu 39, który w poprzedniej wersji projektu planu był drogą dojazdową oznaczoną jako 39.KDD, a w karcie terenu w aktualnie wyłożonej do wglądu wersji uchwały jest już drogą wewnętrzną opisaną jako 39.KDW. Mimo to zarówno w pozostałych kartach terenu jak i na rysunku planu pozostawiono odniesienie do nieistniejącego w nowej wersji terenu 39.KDD.

Podobnie nie jest przesądzone, czy ochroną konserwatorską objęto budynek przy pochyłej rampie prowadzącej do tunelu pod przystankiem kolejowym pod przy Wejherowskiej 32. Jest on zaznaczony jako chroniony na rysunku planu, ale w odpowiedniej karcie terenu zamiast niego powtórnie wpisano wymieniony już w innej części projektu budynek przy Wejherowskiej 27/29.

Otwory po kulach w elewacji przy Wejherowskiej 32.

Obok pętli autobusowej przy przystanku kolejowym wprowadzono osobne uregulowania dla budynku przy Łowickiej 1a. Są one identyczne jak w poprzedniej wersji projektu, z tym że oprócz funkcji mieszkaniowej dopuszczono w tym budynku działalność usługową i zwiększono wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: z 25% do 30% powierzchni działki.

Mieszkańcy pytali m.in.:

  • Dlaczego pomiędzy zabudową jednorodzinną zaplanowano nowe budynki wielorodzinne?
  • Dlaczego na działce w środku kwartału dopuszczono o 5% większą powierzchnię zabudowy niż przy jego granicach?
  • W jaki sposób ruch na drodze wewnętrznej będzie oddziaływać wokół nowego żłobka?
  • Czy park został już rozparcelowany na działki budowlane?
  • Kiedy powstanie nowy żłobek?

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 24 marca, a uwagi do projektu można składać do 8 kwietnia 2020 r.