Bezpłatne parkowanie w soboty

ilustracja

Ponad pięć godzin trwała XXIII sesja rady miasta. Radni przyjęli nowe przepisy o opłatach za parkowanie, które nie będą już pobierane w sobotę. Wyznaczono również warunki dla nowych budynków na Cmentarzu Katolickim i obniżono stawki podatków lokalnych.

Skrócono okres pobierania opłat w strefie płatnego parkowania. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele parkowanie będzie bezpłatne w całej strefie. 23 sierpnia Prokurator Okręgowy w Gdańsku zaskarżył uchwałę rady miasta z ub.r. w zakresie pobierania opłat za parkowanie w soboty. 20 października Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym zgodził się z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, że sobota jest dniem wolnym od pracy. Zmieniona uchwała precyzuje dni pobierania opłat: Opłaty... pobiera się za parkowanie pojazdów na ogólnodostępnych, niestrzeżonych miejscach postojowych, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przy okazji zniesiono możliwe dotychczas do wykupienia abonamenty dobowe za 20zł.

Parking
Parking za Urzędem miasta w dzień wolny od pracy
Nie ma rotacyjności na parkingu za Urzędem Miasta, są zajęte praktycznie przez cały dzień przez urzędników, mieszkańcy nie mogą tutaj zaparkować.Magdalena Błeńska
Większość pracowników do Urzędu Miasta już nie przyjeżdża samochodem. Też jest takie rozwiązanie, że są niemile widziani ci, którzy przyjeżdżają samochodem własnym. (...) Jest bardzo trudno zrobić dla wszystkich mieszkańców abonament bezpłatny, w momencie kiedy jest zarejestrowanych w Sopocie przez mieszkańców 40 tys. samochodów, a miejsc jest niecałe 2 tys. Jacek Karnowski

Odrzucono poprawkę do uchwały o parkowaniu zgłoszoną przez Bartosza Łapińskiego. Brzmiała ona: Ustala się, że zerowa stawka opłaty (bezpłatna karta abonamentowa) za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania przysługuje osobom fizycznym, które wykażą tytuł prawny do zamieszkiwania na terenie gminy miasta Sopotu. Poprawka ta umożliwiałaby mieszkańcom miasta darmowe parkowanie w całej strefie jednego pojazdu.

Ustalono stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2017. Opłaty nie przekraczają wysokości kwot za rok ubiegły. Obniżono stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Plany zagospodarowania

Opóźni się uchwalenie planu zagospodarowania Doliny Świemirowskiej (wzdłuż Reja). Radni postanowili uchwalić plan bez ustaleń dla terenów wysokiego biurowca przy Reja i położonych obok niego budynków mieszkalno-usługowych. Po ostatnim wyłożeniu planu zgłoszono wiele uwag dotyczących tych dwóch miejsc. Ich rozpatrzenie odsunęłoby w czasie uchwalenie planu całej doliny. Na początek więc plan będzie mógł być więc uchwalony dla pozostałego obszaru obejmującego ogródki działkowe i Smolną – bez biurowca przy Reja i położonych obok budynków mieszkalno-usługowych. Do żadnego z pozostałych terenów planu nie zgłoszono uwag.

Uchwalono również dodatkowe zapisy do planu zagospodarowania rejonu cmentarza katolickiego. Obwieszczenie o wyłożeniu, terminach składania uwag i terminie dyskusji publicznej nie zostało opublikowane w BIP. Z projektu uchwały wynika, że plan był wyłożony do publicznego wglądu od 6-go do 30-go czerwca, a dyskusja publiczna odbyła się 13 czerwca 2016 (godziny dyskusji nie podano). Plan dla tego terenu uchwalono w roku 2012. Do projektu jego zmiany wpłynęła 1 uwaga, z Wydziału Urzędu Miasta. Odrzucono ją, ponieważ zmienione zapisy dotyczące drogi gruntowej łączącej Malczewskiego i 23 Marca wzdłuż cmentarza katolickiego dopuszczają już techniczny dojazd tą drogą do obsługi cmentarza i lasu.

Andrzej Kałużny ponowił interpelację w sprawie ujętego w tegorocznym budżecie remontu przejścia pieszego między Bohaterów Monte Cassino a Czyżewskiego.

Jest problem, ponieważ tam są wspólnoty mieszkaniowe, które są skłócone.Marcin Skwierawski
Mnie chodzi, żeby drogi zrobić, żeby tam przepraszam nie sikali, nie tego, itd. Ja tam mieszkam i tam jest tragedia.Andrzej Kałużny

Odrzucone skargi i petycje

Rada miasta odrzuciła dwie skargi mieszkańców. Pierwsza z nich była złożona przez mieszkańca Chopina 26, który został ukarany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego grzywną w wysokości 3800zł. Grzywna ta została uchylona przez sąd z powodu braków formalnych. Skarga uznana została za bezzasadną, ponieważ radni uznali, że prezydent miasta nie roztoczył parasola ochronnego nad Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, ponieważ nadzór nad tym urzędem należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Druga odrzucona skarga została złożona przez posłankę Magdalenę Błeńską w sprawie parkowania w soboty. Rada Miasta uznała ją za bezzasadną, ponieważ uznała, że pobieranie opłat za parkowanie w soboty nie było działaniem na szkodę mieszkańców.

Podobnie rozpatrzono dwie petycje. Oddalono petycję Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu z 2 września 2016. Petycja dotyczyła wprowadzenia bezpłatnej godziny parkowania dla mieszkańców Sopotu, ograniczenia napływu samochodów do centrum, wprowadzenia zmian funkcjonowania komunikacji miejskiej, popularyzacji komunikacji rowerowej. Kolejną petycję tego stowarzyszenia z 22 sierpnia br. radni pozostawili bez rozpoznania jako bezprzedmiotową. Petycja ta dotyczyła bezprawnego pobierania opłat w soboty w strefie płatnego parkowania.