Zabudowa łąk przy Smolnej

ilustracja

12 listopada o godz. 14.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego fragmentu ulicy Smolnej (plan R-5/04). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Proponowane ustalenia dotyczą terenu położonego na części aktualnych planów oznaczonych jako R-5/02 i R-5/01. Obejmuje on wszystkie tereny między lasem a Aleją Niepodległości na północ od parku „Stawowie” razem z dolnym odcinkiem Smolnej (do budynku nr 9 włącznie) i fragmentem Świemirowskiej po stronie nieparzystej (od budynku nr 14 do 24). Tereny niezabudowane to przedpola lasu na tyłach dawnych gospodarstw przy Smolnej i rozległa łąka w zakolu tej ulicy na zapleczu Świemirowskiej. Wyłożony projekt zachowuje obecne przeznaczenie tych terenów do zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Funkcje te uchwalono w roku 2001 i 2004.

Na pokrytej wysokimi trawami podmokłej łące w zakolu Smolnej przy Świemirowskiej zaplanowano zarówno budynki mieszkalne jak i usługowe. Ich maksymalną wysokość podwyższono do 13,5 metra (4 kondygnacje). Obecnie maksymalna wysokość jest ograniczona do 12,5 metra. Maksymalne wymiary pojedynczego budynku zwiększono do 15x20m. Obecnie to 10x22m.

Kolejne budynki mają być odsunięte od chodnika o co najmniej 5,5 metra.

Po przeciwnej stronie ulicy od strony Gdańska zaplanowano grupy budynków wzdłuż nowej drogi dojazdowej, która jeszcze nie istnieje terenie. Wspólnie z planowanymi budynkami wzdłuż dalszego przebiegu Smolnej będą mogły stworzyć niewielkie osiedle jak np. przy Łokietka. Pojedyncze budynki wielorodzinne ograniczono do powierzchni zabudowy 250 m².

Nowa ulica prostopadła do Smolnej ma biec wgłąb tego zespołu w kierunku Gdańska skrajem posesji pod numerem 7b, między budynkami przy Smolnej 5 a 9. Będzie dochodzić na zaplecze oddanych w roku 2014 budynków komunalnych przy Niepodległości 640a.

Naprzeciw wylotu tej drogi zaplanowano niewielki teren rekreacyjny o nieokreślonej powierzchni. Niektóre drzewa znajdujące się obecnie na granicy łąki już zaznaczono do wycięcia. Według proponowanych zapisów w zamian za wycięcie każdego z nich obowiązkowe będzie nasadzenie takiego samego gatunku lub gatunków drzew szlachetnych, długowiecznych (lipa, dąb, itp.) Zielony (w 90%) ma pozostać jedynie fragment wokół najniższego punktu łąki, na którym wprowadzono zakaz urządzania dróg i parkingów.

Drzewa przeznaczone do wycięcia.

Kolejny teren rekreacyjny zaplanowano na styku przyszłych zabudowań z terenem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego otaczającym budynek mieszkalny (przed dawną strzelnicą) przy Niepodległości 640b. Tamtędy ma właśnie biec podziemny odcinek obecnej napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia, którego przebudowa trwa od roku 2018 jako Rozbiórka fragmentu istniejącej linii napowietrznej WN-110 kV oraz budowa sieci kablowej WN-110 kV wraz ze światłowodem w ramach przedsięwzięcia: Usuniecie kolizji linii napowietrznej WN-110kV nr 1419 relacji Pomorska-Sopot na odcinku od słupa 2 do słupa 4. Teren rekreacyjny nad linią podziemną ma pozostać nieutwardzony, tym razem w co najmniej w 80%.

Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony do zabudowy terenu za budynkami komunalnymi przy Niepodległości 640a w stronę lasu, jest ewentualne zakończenie trwającej procedury ograniczenia chronionej powierzchni na północ od zespołu parkowo-pałacowego „Stawowie” przy Niepodległości 618 wpisanego do rejestru zabytków województwa w roku 1983.

Ten przejazd również ma prowadzić do Smolnej.

Nowa ulica, jak i zabudowa terenów na zapleczu zabytkowego budynku przy Niepodległości 640 jest planowana od roku 2001. Wtedy jednak przy ulicy zaplanowano dwa ogólnodostępne parkingi o powierzchni 700m² każdy, a na styku z lasem dopuszczono jedynie budynki ochrony zdrowia i opieki społecznej, rekreacji lub sportu.

Na zabudowę wyłącznie usługową (jak w obecnie obowiązującym planie) przeznaczono fragment o powierzchni 7700m² położony w głębi łąki, pomiędzy zakładem energetycznym oraz budynkami przy Świemirowskiej 14 i 12e. Dopuszczono tam dowolne budynki usługowe o powierzchni zabudowy poniżej 700m² i jedynie dla nich obszarze objętym wyłożonym planem dopuszczono płaskie dachy.

Widok na ten budynek może zostać przesłonięty zabudową usługową.

W wyłożonym projekcie znacznie zredukowano wymagane ilości miejsc postojowych przy wznoszonych budynkach. Zastosowano tę samą zasadę obliczania miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, co w niedawno dyskutowanym projekcie planu zagospodarowania parkingu przy Reja: 1 miejsce na mieszkanie, a dla budynków komunalnych pół miejsca na mieszkanie. W przypadku hoteli jedno miejsce miałoby przypadać na 4 miejsca noclegowe, a innych budynków usługowych półtora miejsca na 100m² powierzchni użytkowej

Smolna ma zostać poszerzona do 11m z możliwością wytyczenia ścieżki rowerowej.

Spotkanie prowadził projektant planu Michał Szatybełko, obecny był wiceprezydent Marcin Skwierawski.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 27 listopada, a uwagi do projektu można składać do 11 grudnia 2020 r.

< < <