Zwolnienia dla podających alkohol

ilustracja

Podczas obrad 22. sesji rady miasta 4 lutego 2021 radni zajmowali się przeprowadzeniem konsultacji społecznych, planami zagospodarowania, wydatkami na ochronę zdrowia i wpływami za koncesje na sprzedaż alkoholu.

Przyjęty został regulamin konsultacji budżetu obywatelskiego na rok 2022. Zawiera on niewielkie zmiany w stosunku zasad głosowania z roku ubiegłego. Ważne mają być tylko głosy oddane na jedną z czterech list lokalnych. Jeśli głosujący zaznaczył pola na więcej niż jednej liście zadań lokalnych głos oddany na zadania lokalne ma być nieważny. Liczby list lokalnych w br. nie określono. Natomiast harmonogram ma być bardzo zbliżony do harmonogramu ubiegłorocznego – projekty będą zbierane od kwietnia, a głosowane we wrześniu.

Inne konsultacje prowadzone w br. będą dotyczyć strategii miasta. W roku 2021 będą polegać na warsztatach z wybranymi podmiotami, a konsultacje społeczne mają odbyć się w trakcie roku 2022.

Z opłat za koncesję na podawanie do spożycia napojów alkoholowych zwolnieni zostali przedsiębiorcy działający w około 240 punktach na terenie miasta. Zwolnienie dotyczy opłaty za miesiące od maja do sierpnia 2021 włącznie.

Do budżetu dopisano 800 tys. zł łącznych funduszy przeznaczonych na potrzeby Pomorskiego Centrum Reumatologicznego. Mają one służyć do utworzenia Oddziału Chirurgii Jednego Dnia i do zakupu środków ochrony osobistej. Sfinansowanie tych wydatków umożliwia m.in. dotacja 1,3 mln zł z budżetu województwa na ubiegłoroczne prace budowlane przy modernizacji CKU i ZSH oraz z 1 mln zł budżetu centralnego na prace budowlane przy budowie żłobka przy Obodrzyców.

Przegłosowano uaktualniony plan zagospodarowania dolnej części Smolnej (dla budynków pod nr 1 do 9). W przyjętym tekście uwzględniono dwie uwagi z czterech, które wpłynęły po wyłożeniu projektu planu w listopadzie ub. r. Pierwsza z nich dotyczyła wyłączenia obowiązywania określonych w projekcie maksymalnych linii zabudowy w odniesieniu do pochylni zjazdowych na parkingi poniżej poziomu terenu. Druga dotyczyła objęcia ochroną (administracyjną, a nie przyrodniczą) drzewa na krawędzi pasa drogowego Smolnej w miejscu sąsiadującym z narożem działki, którą zajmuje budynek nr 5. Natomiast odrzucono uwagi dotyczące minimalnej szerokości pasa zieleni izolacyjnej, którego utworzenie zostało określone jako obowiązkowe w przypadku budowy drogi na zapleczu posesji przy Smolnej 5-5d. Zapisy wprowadzone po uwzględnieniu uwag radni przegłosowali bez ponownego wykładania projektu do wglądu.

Zmiana planu zagospodarowania będzie dotyczyć również oddziałów wspomnianego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego przy 23 Marca. Dwa lata temu oddano tam do użytku nowy budynek. Radni akceptowali rozpoczęcie tworzenia dla niego nowego planu zagospodarowania w celu rozbudowy obiektu o kolejne kondygnacje. Ostatnia zmiana planu na potrzeby jego budowy miała miejsce w roku 2016. Tym razem nowe zapisy mają dotyczyć również sąsiedniego boiska i drogi wewnętrznej do bloku pod nr 91D.

Pracownicy Urzędu Miasta poinformowali o rozpoczęciu przygotowań do uroczystości z okazji 120-lecia nadania praw miejskich. W ramach obchodów ma się odbyć m.in. coroczny koncert dla mieszkańców. Szczegółowy program ma być przedstawiony w terminie późniejszym zależnie od sytuacji pandemicznej.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=f6u2fL4HlH0.