Pawilon handlowy przy Wejherowskiej

Zakończyły się obrady 9. sesji rady miasta. Radni przyznali dotacje do remontów budynków zabytkowych, wyznaczyli teren na pawilon handlowy na Kamiennym Potoku, odrzucili skargę na prezydenta i powołali ławników sądów powszechnych.

Punkty handlowe przy nowym parkingu

Radni zgodzili się wydzierżawić na 15 lat bez przetargu teren na budowę nowego budynku handlowego przy Wejherowskiej. Ma się on znaleźć w przewidywanym przez plan zagospodarowania miejscu między nowym parkingiem a budynkiem nr 26. Teren ma zostać wydzierżawiony grupie osób handlujących dotychczas w rozebranych budkach handlowych, które stały w miejscu nowego parkingu. Mają one wspólnie zapewnić finansowanie i realizację budowy. Budynek ma składać się z 6 segmentów. Teren wydzierżawiony pod jego budowę ma mieć powierzchnię 360m².

Teren przeznaczony na segmenty handlowe

Radni zdecydowali się wystawić na przetarg teren po dawnym schronisku dla zwierząt przy 1 Maja 32. Zgodnie z planem zagospodarowania mogą tam powstać budynki usługowe przeznaczone dla sportu, turystyki, edukacji i ochrony zdrowia. Przetarg ma dotyczyć sprzedaży terenu pod samą skarpą o powierzchni 0,23ha.

ilustracja

Dotacje do remontu zabytków

Radni poparli wnioski konserwatora zabytków o przyznanie dotacji do remontów budynków zabytkowych. Dotacje zostały przeznaczone na remonty budynków:

  • Armii Krajowej 85
  • Dąbrowskiego 2
  • Haffnera 24
  • Kraszewskiego 13
  • Niepodległości 727

oraz na renowację drzwi i okien przy Konopnickiej 5, Podjazd 1, Kordeckiego 2, Kościuszki 44, Skłodowskiej-Curie 11.

ilustracja

Kolorystyka niezgodna z programem prac konserwatorskich przy Dąbrowskiego 2

Radni zatwierdzili zaproponowany przez prezydenta regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków. Regulamin przed wejściem w życiem będzie podlegał weryfikacji przez wojewodę. Tekst regulaminu nie ma związku z taryfą opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Obowiązująca od 30 lipca br. taryfa spółki Saur Neptun Gdańsk wprowadza podwyżki w opłatach „za wodę” dla mieszkańców. Podwyżki nie przekroczą 10% i będą wprowadzane stopniowo przez najbliższe 3 lata od roku bieżącego.

Radni oddalili skargę na prezydenta miasta dotyczącą bezczynności w realizacji uchwały z 21 marca 2016 o sporządzeniu planu zagospodarowania M-6/03 dla działki 93/1. Z powodu braku obowiązującego planu zagospodarowania dla tej działki, prezydent miał obowiązek wydania decyzji o warunkach zabudowy, co składający skargę uznali za naruszające ich interesy. Sam projekt planu dla tej działki został wyłożony do wglądu, poddany dyskusji publicznej i zgłoszony przez prezydenta do uchwalenia przez radę miasta na jej 40. sesji 24 kwietnia 2018. Na początku obrad tej sesji prezydent wnioskował o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. Uchwałę wycofano wtedy z porządku obrad większością głosów.

Z powodu ustawowej konieczności rozdzielenia ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych od ośrodków pomocy społecznej radni zdecydowali się rozwiązać Środowiskowy Dom Samopomocy Ośrodek - Adaptacyjny przy Kazimierza Wielkiego 14. Ośrodek ten podlega Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Prowadzenie ośrodka niezależnego od MOPS pod tym samym adresem z wykorzystaniem majątku MOPS radni zdecydowali się powierzyć organizacji pozarządowej. Ma ona zostać wyłoniona w konkursie. Wraz z prowadzeniem ośrodka będzie musiała przejąć jego pracowników od 1 stycznia 2020.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=Wg9PUZ9oU2g.