Raport o stanie miasta i zagospodarowanie plaż

Po sześciu godzinach zakończyły się obrady 16. sesji rady miasta. Zwołano ją w sali gimnastycznej dawnego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół przy Kościuszki. Oprócz przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium radni zaakceptowali rozpisanie przetargu na dzierżawcę mola, dotację na remont zabytkowego kościoła, zatwierdzili rozpoczęcie zmian w czterech planach zagospodarowania i rozpatrzyli skargę na prezydenta.

Raport o stanie miasta

Kilka godzin trwała dyskusja o raporcie o stanie miasta. Przedstawiono go 17 czerwca na stronie urzędu miasta, po zmianie ustawy od dnia 14 maja, która w roku bieżącym dopuszcza wydłużone terminy publikacji raportu. Podobnie jak przed rokiem, raport opisuje w subiektywnej formie wybrane działania gminy. Brak w nim np. wyników realizacji projektów budżetu obywatelskiego. Radni zgłosili podczas sesji podobne zastrzeżenia, jak do ubiegłorocznego raportu.

W mojej ocenie jest on bardziej formą dokumentu promującego, zachęcającego jakby potencjalnych mieszkańców do osiedlenia się w Sopocie, czy też turystów do przyjazdu do naszego miasta.Grażyna Czajkowska
Więcej zaufania jednak do naszych mieszkańców, oni naprawdę są w stanie ocenić pewne rzeczy, oni nie potrzebują takich dodatkowych laurek.Bartosz Łapiński

Prezydent Jacek Karnowski zabrał głos odpowiadając na pytania od mieszkańców. Przed sesją zachęcał do przesyłania ich pod jego adres.

Natomiast też jest pytanie, jakie podejmujemy w radzie miasta zadania: no to to jest głupie pytanie, przepraszam za wyrażenie, ale po prostu jest to pytanie... no jest to ustawa, która mówi, że na listach wyborczych musi być minimum 1/3 kobiety. Jacek Karnowski
ilustracja

Dzierżawa mola

30 października kończy się umowa z obecnym dzierżawcą mola, spółką Kąpielisko Morskie Sopot. Obowiązuje ona od 10 lat, kiedy radni postanowili wydzierżawić molo w trybie przetargu. Obecny dzierżawca był jedynym chętnym, który wtedy się zgłosił. Za rok 2018 spółka ta odprowadziła do gminy nieco ponad 2 mln zł czynszu za dzierżawę mola. Tymczasem z samych biletów wstępu uzyskała prawie 7 mln zł. W roku 2018 nie wykonano nowych altanek gastronomicznych z uwagi na ich brak akceptacji przez gminę. Osobną umową spółka dzierżawi od gminy źródło solanki, którą wydobywa, i której większość następnie sprzedaje gminie. Przy stałym zatrudnieniu na poziomie około 40 osób działalność spółki w 2018 pozwoliła wypracować zysk w wysokości ponad 2,8 mln zł. Po opodatkowaniu tej kwoty, 600 tys. zł podzieliło między siebie 9 wspólników spółki, a jej pozostałą część pozostawiono jako kapitał zapasowy. W tym roku radni postanowili przeprowadzić przetarg na dzierżawcę mola na taki sam okres jak przed 10 laty.

ilustracja

Radni ponownie dofinansowali remont wieży kościoła Zbawiciela w Parku Południowym. W 2018 na ten cel przeznaczono już pół miliona zł. Tegoroczna kwota dotacji wyniesie nieco ponad 200 tys., jest przeznaczona na opłacenie podatku od towarów i usług naliczonego od kosztów remontu finansowanych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inne dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł zostało przeznaczone na zakup przez Powiat Kościerski ubrań specjalistycznych dla strażaków z Dziemian. Strażacy z Dziemian przez półtora miesiąca zaopatrywali małżeństwo lub matkę z dwojgiem dzieci (podano sprzeczne informacje) z Sopotu, którzy mogli mieć kontakt z wirusem zagranicą, a następstwie przebywać na swojej posesji w pobliżu wsi Schodno.

Plan Adaptacji Miasta do Zmian Klimatu do roku 2030 został jednogłośnie przyjęty przez radnych bez dyskusji. Data sesji przypadła dokładnie w piątą rocznicę podpisania porozumienia z Ministrem Środowiska, ówczesnym mieszkańcem Sopotu.

ilustracja

Postanowiono rozpocząć aktualizację trzech planów zagospodarowania: plaży od dawnej Meduzy do Hestii (R-2/03 i R-3/08), kwartału między Haffnera i Królowej Jadwigi (C-1/06). Ponadto radni zdecydowali o stworzeniu nowego planu zagospodarowania dla ulicy Reja na odcinku Leśnym (R-6/09).

Zmiana planu spowoduje, że będzie można przeznaczyć tereny leśne na drogę.naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Bo tam jak wiemy są kontrowersje wokół tej drogi postawiony jest szlaban, czasowo jest jeszcze nie zamknięty, ale cały czas istnieje groźba, że ten szlaban może być zamknięty i utrudni dojazd działkowiczom do działek. W związku z tym podstawowe pytanie – kto jest inicjatorem, kto chce, czy Lasy chcą oddać tą drogę, czy my chcemy ją przejąć.Grzegorz Wendykowski
My chcemy przejąć, Lasy nie chcą za darmo.Wieczesław Augustyniak

Radni większością głosów uznali za bezzasadną skargę mieszkańca na prezydenta miasta. Skarga dotyczyła odmowy przekształcenia własnościowego pozostających w użytkowaniu wieczystym dróg dojazdowych do posesji mieszkalnej.

Do prognozy budżetowej na przyszły rok dopisano 1,4 mln zł na koszty planowanej budowy żłobka przy Obodrzyców.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny w dwóch częściach: z odpowiedziami na pytania mieszkańców i debatą nad raportem: https://www.youtube.com/watch?v=PPowg3nGIYw, oraz z pozostałymi uchwałami: https://www.youtube.com/watch?v=QLm1tvNqdmA.