Rower metropolitalny i konsultacje

ilustracja

Podczas obrad 25. sesji rady miasta 21 czerwca 2021 odbyła się debata nad raportem o stanie miasta w roku ubiegłym. Radni zajmowali się również terminami przeprowadzenia konsultacji społecznych, planami zagospodarowania, dodatków mieszkaniowych i roweru metropolitalnego.

Rower odjeżdża

Radni po raz drugi wyrazili zgodę na uczestnictwo w systemie międzygminnego roweru metropolitalnego Mevo. Nie zakończyły się jeszcze działania zmierzające do wyłonienia drugiego operatora. W budżecie miasta na bieżący rok początkowo zarezerwowano na działanie rowerów 742 tys. zł. Teraz jednak prognozę wydatków na ten rok zmniejszono do zera. Zerowy poziom wydatków określono również w przyszłym roku. Terminu ponownego uruchomienia systemu wypożyczania rowerów nie podano nawet w sposób orientacyjny.

Przebudowa 3 Maja

Po koniec wakacji zaplanowano konsultacje społeczne w sprawie przebudowy 3 Maja. Będą polegać na możliwości wypełnienia ankiety. Jej treść ma ustalić zespół, który tworzy 10 pracowników Urzędu Miasta i Zarządu Dróg i Zieleni, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych i niesprecyzowana ilość radnych wyznaczonych przez przewodniczącego rady miasta. Sens konsultacji w tej sprawie określono jako informowanie o zakresie przewidywanych zmian, ale również poprzez ankietę – mają być wymianą pomysłów, uwag i sugestii co do zakresu przebudowy. Np. rondo na skrzyżowaniu Kościuszki i 3 Maja już zostało określone jako rozwiązanie obowiązujące. Konsultacje mają potrwać 9 i pół tygodnia.

W dzisiejszych czasach taka formuła odnosząca się tylko do ankiety jest niewystarczająca.Grażyna Czajkowska

Ponad 100 uwag do planu osiedla

Do projektu nowego planu zagospodarowania Osiedla Mickiewicza złożono ponad 100 pism z uwagami. Pism zawierających uwagi nie opublikowano. Ich wykaz połączony ze sposobem ich rozpatrzenia załączono do projektu uchwały z planem zagospodarowania. Zawarto w nim sprzeczne wyliczenia, które uniemożliwiają podanie ostatecznej ilości pism z uwagami. Co więcej, w wyliczeniach uwzględniono jako uwagi pisma akceptujące treść wyłożonego projektu bez uwag, a na koniec dołączono do tego zestawienia poprawkę treści na pięć dni przed terminem sesji.

Treść zgłaszanych uwag dotyczyła m.in. zwiększenia obowiązkowych ilości miejsc postojowych, wprowadzenia zakazu wznoszenia nowych budynków wielorodzinnych, zmniejszenia maksymalnej wysokości i powierzchni zabudowy. Większość tych uwag odrzucono jako bezzasadne i większością głosów uchwalono zmieniony plan zagospodarowania.

Chciałabym też podać do rozważenia dla radnych taką koncepcję, która odsuwa osoby najbliżej mieszkające granicy zmieniającego się planu od kluczowego udziału w procesach partycypacyjnych, stwierdzając, iż poza interesem własnym nie są w stanie dostrzec one szerszego interesu społecznego.Aleksandra Gosk

Wśród sprawozdań jednostek budżetowych, swoje podsumowania roku złożył również Art Inkubator. Instytucji tej udało się w 5% samodzielnie pokryć koszty funkcjonowania w roku 2020. Obejmowały one przede wszystkim organizację festiwalu „Literacki Sopot” w wysokości 750 tys. zł. Całkowite koszty funkcjonowania inkubatora w ubiegłym roku wyniosły niecałe 2 mln zł, z czego około 1,7 mln wydano na wynagrodzenia i zakupy zewnętrzne (np. reklama internetowa 484 zł). Kwoty te nie obejmują kosztów kończących się w br. roku prac budowlanych ani kosztów wyposażenia nowej siedziby przy Goyki 3. Wypracowane środki własne w wysokości ponad 100 tys. zł określono jako opłaty za stoiska wystawiennicze, dofinansowania wydarzeń, umowy barterowe, opłaty za warsztaty i sprzedaż gadżetów reklamowych.

Zaktualizowano tabelę opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych. Dopisano do niej koszty usuwania hulajnóg i urządzeń transportu osobistego (deskorolek, wrotek) w wysokości takiej samej jak dla jednośladów: 123 zł za usunięcie i 23 za każdą dobę przechowywania.