Dopłaty energetyczne i remontowe

ilustracja

27 sesja rady miasta ma się zakończyła się 2 września po południu. Po raz pierwszy od ponad roku odbywała się w auli ratusza. Radni zajmowali się m.in. dotacjami remontowymi,

Do tegorocznego budżetu wprowadzono zmiany proponowane przez skarbnika miasta. Sporządzona przez niego prognoza dochodów na bieżący rok powiększyła się o 7,5 mln zł, głównie ze względu na tegoroczne wysokie wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i wpływy z podatku od przedsiębiorstw. Należności te dotyczą ubiegłego roku 2020, ale termin ich spłaty został przesunięty o rok ustawami wprowadzonymi z powodu pandemii. Jednocześnie zmniejszono limit zadłużenia i zrezygnowano z emisji obligacji w tym roku na kwotę 3 mln.

Plany remontu ratusza skorygowano o 1,5 mln złotych, a wydatki na budownictwo komunalne o 4,5 mln. W pierwotnym projekcie budżetu na 2021 zaplanowano na nowe mieszkania komunalne ponad 10 mln zł w aż 7 lokalizacjach. Już wtedy plan ten wydawał się bardzo napięty jak na okres jednego roku. 700 tys. zł ze zwolnionej kwoty 4,5 mln od razu przeznaczono na likwidację ogrzewania węglowego w starych mieszkaniach komunalnych. Całość przesunięć budżetowych dotyczących mieszkań komunalnych uzasadniono zmianą koncepcji lokalizacji budownictwa mieszkaniowego.

Negatywnej weryfikacji uległy również szeroko zakrojone plany przebudowy i projektowania ulic. Z powodu odrzucenia wniosków o finansowanie zewnętrzne tych prac, ich rozpoczęcie przesunięto na kolejne lata. Dotyczy to rezygnacji z przebudowy Smolnej, Niepodległości, Kolejowej i przedłużenia Karlikowskiej i Okrzei w kierunku Polnej. Cięcia dotknęły również robót planowanych na Smolnej i Mazowieckiej, dla których finansowane w tym roku mają być tylko projekty budowlane. Według zapewnień wiceprezydenta miasta zostały one już wykonane.

Jednocześnie powrócono do koncepcji realizacji pomysłu na elektroniczną kartę mieszkańca. W tym roku na jej uruchomienie zarezerwowano pół miliona złotych. W obawie przed niespodziewanie mroźną zimą zwiększono środki na zakup soli drogowej o 300 tys. Radni zaakceptowali również wydatki na kolejną modernizację hali na granicy z Gdańskiem: utworzenie muzeum sportu i rozbudowa w foyer na dolnej kondygnacji budynku mają kosztować pół miliona.

Parkomaty do 2200

Płatne parkowanie ma obowiązywać o dwie godziny dłużej niż dotychczas. Radni wprowadzili przepisy wymagające wnoszenia opłat za parkowanie przy drogach publicznych w płatnej strefie od 9 rano do 22 wieczorem.

Ta zmiana ma na celu zapewnienie mieszkańcom większej ilości wolnych miejsc w strefie wokół swoich budynków również po godzinie 20, tak jak w chwili obecnej, czyli w czasie ich najczęstszych powrotów do domu, a które to miejsca po godzinie właśnie po godzinie 22 zajmowane w chwili obecnej jako bezpłatne licznie przez turystów są oraz odwiedzających Sopot nie tylko w sezonie letnim, ale też przez okres całego roku.zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Są trzy główne powody i kierunki skarg mieszkańców Sopotu: to są skargi na hałas, na śmieci i właśnie na parkowanie... Wtedy jest horror i wtedy nie ma w ogóle gdzie zaparkować.Anna Łukasiak
To wynika z tego, że przyjeżdżają po prostu weekendowi turyści i w związku z tym brakiem, o którym była przed chwilą mowa, możliwości parkowania w sobotę i niedzielę, stawiają ten samochód na sobotę i w niedzielę, przyjeżdżając bardzo późno do Sopotu. No jednak jak ktoś ma już zapłacić, czy tam o osiemnastej, czy itd. Jeżeli Państwo uważacie, że to ma być do dwudziestej czwartej, proszę bardzo, ja będę też tego zwolennikiem. Jeżeli uważacie Państwo nie ma problemu, o tym też można dyskutować. Jacek Karnowski

Mimo, że radni z uznaniem wspominali o Strefie Ograniczonej Dostępności utworzonej na Głównym Mieście w Gdańsku, nie wprowadzili żadnego konkretnego przepisu pozwalającego utworzyć podobną strefę w Sopocie.

Nieruchomości i plany zagospodarowania

Radni jednogłośnie poparli nowe zapisy planu zagospodarowania dla fragmentu Bitwy pod Płowcami wokół Zdroju św. Wojciecha. Jego treść była opracowywana kilku lat. Po raz pierwszy projekt wyłożono do wglądu w roku 2019. Następnie zmieniono niektóre zapisy i ponownie wyłożono go do wglądu w ub. roku. Zgłaszane w roku 2019 uwagi do wymogów planu dotyczyły poprawy sformułowań odnoszących się do zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta, geometrii dachów, intensywności zabudowy, szerokości dojazdów, garaży naziemnych i uwzględnionego zwiększenia proporcji powierzchni budynków na funkcje hotelowe na niekorzyść funkcji leczniczych. Podczas drugiego wyłożenia w ubiegłym roku uwagi dotyczyły łączników między budynkami, ochrony drzewostanu, podnoszenia poziomu terenu, zagospodarowania tymczasowego i wymagania minimalnego udziału powierzchni gruntu pokrytej roślinnością. W wyniku ich rozpatrzenia w ub. roku skreślono m.in. słowo ozdobną w odniesieniu do roślinności Lasku Karlikowskiego. Pozostałe 36 uwag zostało odrzuconych i do treści planu nie wprowadzono innych zmian.

ilustracja
Budowa pawilonów w roku 2016

Radni przyjęli uzasadnienie rozpatrzenia uwag zawierające wyjaśnienie, że zagospodarowanie terenu Ośrodka wypoczynkowo żeglarskiego Sopot 34 przy ul. Bitwy pod Płowcami 55, wg autora uwagi nielegalne, powstało w oparciu o prawomocną decyzję Prezydenta Miasta Sopotu o udzieleniu pozwolenia na budowę. Podczas dyskusji roztaczali plany budowy miejskiego sanatorium przy ujęciu solanki. Od 4 sierpnia można zgłaszać się do wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących realizacji w formule PPP kompleksu sanatoryjnego w Sopocie przy wykorzystaniu sopockiej solanki ze zdroju Św. Wojciecha.

Ponadto radni wyrazili zgodę na propozycję dewelopera budującego kolejne osiedla między Okrzei a Polną dotyczącą nieodpłatnego przekazania gminie nowego odcinka ogólnodostępnego chodnika między grodzonymi osiedlami. Chodnik ten leży na przedłużeniu Karlikowskiej i pozwala przejść między 3 Maja a Polną. Poparli również inicjatywę prezydenta miasta, który zaproponował wystawić na sprzedaż działkę dawnego ADM przy Haffnera, d. Bieruta. Pierwotnie miała ona być przeznaczona na budynki komunalne.

ilustracja
Chodnik przed wprowadzeniem oznakowania i podniesieniem słupka zabezpieczającego.

Dotacje konserwatorskie

Z wnioskami o dotacje w drugim terminie złożono 3 kompletne wnioski. Dofinansowanie przyznano w przypadku trzech budynków. Ponad 80 tys. zł przyznano na remont witraży i wejścia narożnego do budynku na rogu Bema 2 i Bohaterów Monte Casino 44. Ponad 50 tys. zł przyznano na remont elewacji kamienicy przy Kościuszki 44, a 27 tys. dla kamienicy przy Niepodległości 727 na rogu Poznańskiej.

ilustracja
Wspólnota przy Kościuszki 44 na własny koszt sfinansowała remont trzech elewacji. Zwróciła się z wnioskiem o 30% dotacji na remont elewacji frontowej i frontowej połaci dachu.

Na lokalizację pomnika projektanta zabytkowego budynku Urzędu Miasta zaproponowano skwer przed tym budynkiem.

Odrzucona skarga stowarzyszenia

Radni postanowili nie zajmować się skargą Stowarzyszenia Mieszkańców dla Sopotu. Ze względu na określone w skardze żądanie sprostowania informacji prasowej radni uznali, że skarga powinna zostać skierowana do właściwego wydawcy na podstawie przepisów o sprostowaniach prasowych. Artykuł prasowy, którego dotyczyła skarga zawierał wypowiedzi prezydenta miasta zachęcające do wynajmowania mieszkań na cele krótkotrwałego pobytu turystycznego. Za pozostawieniem skargi bez rozpoznania głosowało wszystkich 21 radnych.

> > >