Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Konsultacje społeczne

Archiwum: Plany Inwestycyjne na lata 2014-2020

4 marca 2011 rada miasta zleciła przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat planów inwestycyjnych miasta na lata 2014-2020. Odbędzie się 6 półtoragodzinnych spotkań, na których zostanie przedstawionych 22 projektów przedsięwzięć. Każdy pełnoletni mieszkaniec będzie mógł otrzymać ankietę, na której będzie można zaznaczyć 5 wybranych projektów i nadać im skalę ważności. Spotkania odbędą się w godz. 17.00-18.30 w poniedziałki w:

 • Państwowej Galerii Sztuki (Plac Zdrojowy 2) 21 marca
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. 23 Marca 77c) 29 marca
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. 3 Maja 6) 4 kwietnia
 • Spółdzielni Mieszkaniowej im. Kraszewskiego (ul. Kraszewskiego 31) 11 kwietnia
 • oraz w Urzędzie Miasta:
 • 6 kwietnia 2011, godz. 16.00
 • 14 kwietnia 2011, godz. 16.00

Urząd Miasta przygotowuje się do kolejnego okresu budżetowania Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020. Pod ocenę mieszkańców poddane zostaną propozycje projektów, które znajda się we wnioskach o dofinansowanie unijne.

Aktualności

Pierwsze spotkanie w sprawie inwestycji

21marca

21 marca 2011 odbyło się pierwsze z cyklu spotkań w ramach konsultacji społecznych na temat planów inwestycyjnych miasta na lata 2014-2020. W Państwowej Galerii Sztuki przy placu Zdrojowym obecnych było około ... czytaj dalej >>>

Drugie spotkanie w sprawie inwestycji

29marca

Odbyło się drugie z cyklu spotkań w ramach konsultacji społecznych na temat planów inwestycyjnych miasta na lata 2014-2020. W filii miejskiej biblioteki przy ulicy 23 marca obecnych było około 30 osób. Spotkanie prowadził ... czytaj dalej >>>

 

Wyniki konsultacji

Uprawnionych do konsultacji było 33227 mieszkańców Sopotu. 1047 mieszkańców Sopotu pobrało ankiety. Do Urzędu Miasta wpłynęło 521 ankiet. Poniżej opisane wcześniej projekty wraz z liczbą punktów przyznanych przez mieszkańców.

Opis projektów

Poniżej omówienie projektów z opisem przedstawionym w materiałach informacyjnych przez Urząd Miasta (pisownia oryginalna).

Projekty inwestycyjne

Tunel tranzytowy z rewitalizacją Al. Niepodległości

1366 pkt.

Zaprojektowanie i budowa sopockiego odcinka Trójmiejskiej Trasy Średnicowej o długości 4,3 km, z czego 2,6 km będzie przebiegać w tunelu (2x2 pasy ruchu). Budowa odbywałaby się metodą podziemną przy użyciu tarczy tzw. TBM - z ang. Tunel Boring Machine (przekrój tunelu kołowy). Metoda polega na drążeniu okrągłego tunelu pod powierzchnią terenu. Przeprowadzenie konserwatorskiej renowacji elewacji zabytkowych budynków wzdłuż Al. Niepodległości, z odtworzeniem ich pierwotnego wystroju. Wypracowanie korzystnych dla Wspólnot Mieszkaniowych warunków dofinansowania remontów.

W opisie brak dokładnego przebiegu tunelu i samej trasy oraz kosztów projektu. Na jednym ze spotkań wymieniono koszt rzędu 2,5 mld zł. Nie podano, czy kwota ta zawiera już koszty trasy średnicowej, koszty renowacji na samej alei Niepodległości i fundusz dofinansowania. Ponadto na stronie internetowej koszty określane są na 1 mld zł.

W budynku urzędu miasta na parterze wywieszony jest projekt przebiegu trasy. Wjazdy znajdowałyby się na terenie hipodromu oraz na terenie składowiska ZDiZ pomiędzy Al. Niepodległości i torami kolejowymi. Natężenie ruchu w przyszłości, koszty utrzymania trasy w tunelu, rozłożenie kosztów inwestycji w czasie – pozostają nieznane.

Zmiana systemu grzewczego w Sopocie

676 pkt.

Przebudowa wybranych lokalnych kotłowni na układy pozwalające na skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem mini lub mikro układów kogeneracyjnych.

Większość sopockich spółdzielni mieszkaniowych posiada własne kotłownie lub korzysta z sieci ciepłowniczej GPEC. Mniejsze kotłownie są też użytkowane w pojedynczych budynkach, z reguły zasilanych paliwem gazowym. Nie przedstawiono koncepcji zasad ubiegania się o dofinansowanie przebudowy ani jego zakresu. Oferowane na rynku najmniejsze układy kogeneracyjne zaczynają się od 50 kW mocy elektrycznej i cieplnej, co odpowiada potrzebom kilkurodzinnego budynku. Na świecie są wykorzystywane głownie w budynkach użyteczności publicznej - szpitalach, szkołach, basenach.

Droga Zielona - połączenie z ulicą Spacerową pod Pachołkiem

601 pkt.

Budowa kolejnego fragmentu Drogi Zielonej od zakończenia odcinka obecnie budowanego do ul. Spacerowej, stanowiącej bezpośrednie połączenie z obwodnicą Trójmiasta.

Nie podano przebiegu ani długości trasy. Odcinek Drogi Zielonej przeznaczony do oddania w roku 2012 połączy rondo przy ulicy Łokietka z aleją Niepodległości. Nie określono, czy dalej droga miałaby biec po powierzchni, czy w tunelu.

Ulica Kolejowa

439 pkt.

Budowa nowego ciągu komunikacyjnego biegnącego w śladzie poszerzonej ul. Rzemieślniczej, dalej poprzez nowe skrzyżowanie w ul. Jana z Kolna wzdłuż linii kolejowej i nowy wiadukt nad ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Podjazd. Następnie poprzez wyburzoną kamienicę i w tunelu pod ul. Bohaterów Monte Cassino do skrzyżowania ul. Goyki i z Al. Niepodległości lub dalej aż do skrzyżowania z ul. Malczewskiego względnie do włączenia przy wiadukcie kolejowym w Kamiennym Potoku.

Oprócz braku podanych kosztów i mapki przebiegu w opisie projektu nie uwzględniono rozwiązań komunikacyjnych włączających ulice do obecnego układu drogowego, np. z punktu widzenia połączenia z parkingiem planowanym za budynkami przy al. Niepodległości 767 i 769 w związku z zabudową ulicy Dworcowej. Na spotkaniach przebieg opisywano do ulicy Goyki, ale jeżeli ulica miałaby biec dalej, za ulicę Goyki, to musiałaby przecinać dolinę potoku Babidolskiego, co wymagałoby budowy mostu oraz likwidacji zaplecza parkingowego budynków przy alei Niepodległości 847 do 853 lub wyburzenia zabytkowej willi przy ul. Pokorniewskiego 7.

Budowa podziemnego systemu segregacji odpadów

439 pkt.

Instalacja zbiorników podziemnych na odpady oraz wyposażenie Zakładu Oczyszczania Miasta w urządzenia przystosowane do obsługi istniejącego i planowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Obecnie odpady segregowane (papier, szkło, plastik) są zbierane jednocześnie i segregowane na składowisku w Łężycach. Nie podano pojemności, lokalizacji oraz kto miałby być właścicielem pojemników – właściciele posesji czy gmina.

Nowoczesne schronisko oraz hotel dla zwierząt

405 pkt.

wykonanie schroniska dla zwierząt o pojemności boksów dla maksymalnej liczby 200 psów i 200 kotów wraz z budynkiem socjalno-technicznym oraz 20 miejscami hotelowymi dla zwierząt, zapleczem technicznym, gabinetem weterynaryjnym oraz częścią biurową o powierzchni użytkowej ok. 400m2.

Obecnie sopockie schronisko podaje, że przebywa w nim około 300 zwierząt. Nie podano czy nowy kompleks miałby się mieścić w dotychczasowej czy innej lokalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, nowa lokalizacja musi znajdować się co najmniej 150m od granicy działki innego obiektu użytkowego. W Sopocie kryterium to spełniają tylko ulice Reja, Smolna i tereny lasów komunalnych w okolicy ulic Malczewskiego lub Bernadowskiej. Plany zagospodarowania tych terenów zabraniają tam lokalizacji schronisk dla zwierząt.

Rewaloryzacja skarpy sopockiej

392 pkt.
 • wprowadzenie nasadzeń zabezpieczających skarpę przed erozją;
 • usunięcie podrostu klonów, usuwanie posuszu, cięcia formujące i poprawiające statykę drzew;
 • wyeksponowanie hist. założeń architekt. - groty na skarpach przy ul. Sobieskiego i Winieckiego;
 • wprowadzenie ogrodzenia (zabezpieczenie skarp przed wydeptywaniem);
 • remonty, odbudowa murów oporowych;
 • remonty schodów;
 • modernizacja oświetlenia wzdłuż ciągów pieszych na skarpie.

Brak zasięgu i kosztów inwestycji. Można domyślać się, że obejmie ona ulice Sobieskiego i Winieckiego, nie wiadomo jednak w jakiej części. Jest to o tyle istotne, że część wymienionych w projekcie schodów - przy ulicy Czyżewskiego i za budynkiem urzędu miasta - przewidziano do remontu w roku 2012. Ponieważ na obszarze skarpy obejmującym ogrodzone części stoku są prowadzone regularne prace - nie wiadomo jak realizacja projektu wpłynęłaby na ich koszt w latach kolejnych.

Budowa wielopoziomowego parkingu na granicy Gdańska i Sopotu

351 pkt.

wybudowanie wielopoziomowego garażu na ok. 1000 miejsc postojowych na czterech poziomach (w tym jeden na dachu) w miejsce części istniejących miejsc parkingowych na terenie ERGO ARENY.

Oprócz nieznanych kosztów budynku, którego rozmiar i funkcja wydają się być określone, nie podano jak planuje się wykorzystywać parking. Obecnie parkingi przy hali widowiskowej są bezpłatne poza terminami imprez w hali. Wiele publikacji prasowych opisuje niechęć widzów do korzystania z płatnego parkingu i skargi na brak wolnych miejsc postojowych przy okolicznych budynkach. Nie wielopoziomowy podano czy parking ma być płatny, bezpłatny czy będzie połączony z centrum Sopotu komunikacją miejską .

Urządzenie terenu zielonego wokół Morskiego Oka

350 pkt.

Uporządkowanie terenu wokół stawu wraz z remontem oświetlenia i schodów. Stworzenie miejsca do wypoczynku: nowe ławki, stoliki do gry w szachy, pomosty umożliwiające bliższy kontakt z wodą, place zabaw dla dzieci oraz urządzenia typu fitness dla osób starszych.

Staw Nowowiejskiego zwany popularnie Morskim Okiem zagospodarowano w latach sześćdziesiątych przy okazji budowy deptaku do Opery Leśnej. Ostatnio był remontowany w latach 90. Trzy zejścia po schodach, ławki oraz linia brzegowa stawu wymagają remontu od kilku lat, kiedy uległy dewastacji.

Eko transport

328 pkt.

Zakup nowych pojazdów komunalnych zasilanych CNG (sprężonym gazem ziemnym) przeznaczonych wyłącznie do obsługi Sopotu:

 • śmieciarki: 5 sztuk (w tym ok. 1-2 dostosowane do obsługi pojemników podziemnych);
 • hakowce do obsługi kontenerów: 3 sztuki;
 • pojazdy skrzyniowe: 2 sztuki;
 • pojazd brygadowy do obsługi oczyszczania: 2 sztuki

Pojazdy zasilane CNG mogą korzystać z dwóch rodzajów paliwa: benzyny i gazu. Najbliższe stacja tankowania CNG znajdują się w Gdańsku, przy ulicy Wałowej i w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej. Obecnie pojazdy ZOM są zasilane olejem napędowym.

Rewaloryzacja Parku Północnego w części od Dworku Admirał do Grand Hotelu

319 pkt.

Odtworzenie historycznego - kuracyjnego parku poprzez działania dotyczące układu przestrzennego parku, odpowiedni dobór i rozmieszczenie nasadzeń drzew i roślinności niższej.

Teren parku północnego w tej części odnawiano w roku 2005. W 2011 oddano do użytku uporządkowaną część parku za dworkiem Admirał do granicy z Gdynią. Przedsięwzięcie przeprowadzono we współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą pod nazwą „Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I" przy dofinansowaniu 50% z 7 mln zł całkowitych kosztów. Uruchomiono również obecnie niedziałająca stronę parki.sopot.pl. Nie określono jaki byłby koszt realizacji II Etapu, oraz jakie zmiany pociągałby za sobą w stosunku do stanu istniejącego - czy np. przywrócono by przejście przed samym Grand Hotelem, gdzie kiedyś znajdował sie kolisty parkiet dla tancerzy.

Zagospodarowanie wyładowni kolejowej wraz z budową i remontem niezbędnego układu komunikacyjnego

314 pkt.

Wprowadzenie funkcji usługowych, np.: biura, handel, parking (związane z rozwojem sieci biznesu i administracji) w rejonie byłej wyładowni kolejowej Sopot Wyścigi (wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym: ul. Rzemieślnicza, Jana z Kolna, 3 Maja).

Nie podano jaki obszar miałby być zagospodarowany. Nie wiadomo na czym zagospodarowanie miałoby polegać – wymianie nawierzchni, uzbrojeniu terenu, wzniesieniu budynków do dalszego wynajmu. Obecnie między al. Niepodległości a torami kolejowym znajdują się zarówno budynki mieszkalne, jak i usługowe, w tym nawet warsztaty mechaniki pojazdowej. Nie podano w jakim zakresie projekt ten pokrywa się z opisanym wyżej „Ulica Kolejowa".

Odtworzenie i rewaloryzacja pasa nadmorskiego wraz z „Laskiem Karlikowskim"

282 pkt.

Rekultywacja istniejących zarośniętych wydm, polegającą m.in. na wprowadzeniu gatunków takich jak: wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica, wierzba, rokitnik itd. oraz zmniejszenie udziału klonów i róży pomarszczonej. Ponadto, odtworzenie wału wydm (ok. 200m) w sąsiedztwie Łazienek Północnych i obsadzenie ich roślinnością nawydmową.

Brak zasięgu i kosztów inwestycji. Nie przedstawiono korzyści płynących z zastąpienia dotychczasowych gatunków nowymi. W sąsiedztwie Łazienek Północnych wydmy zaczęły odtwarzać się samoistnie od momentu wyburzenia tarasu spacerowego oraz trzech magazynów plażowych.

Sam Lasek Karlikowski był przedstawiany jako samodzielny projekt o nazwie „Sopockie błonia” na początku roku. Brak informacji o wzajemnej relacji obydwu projektów.

Rozbudowa istniejącego dojazdu do Opery Leśnej oraz analiza utworzenia dojazdu alternatywnego.

184 pkt.

Obecny dojazd do opery przebiega ulicą Moniuszki, obok Stawu Nowowiejskiego i schroniska dla zwierząt. Nie podano, w jaki sposób planuje się go rozbudować. Na spotkaniach pojawiała się informacja, że mógłby on przebiegać ulicą Piaskową lub Zacisze.

Powrót sopockich witraży

174 pkt.
 • Inwentaryzacja całego zasobu sopockich witraży;
 • Wytypowanie witraży najpilniej potrzebujących interwencji konserwatorskiej (uszkodzonych, zdekompletowanych, słabo bądź źle utrzymanych;
 • Stworzenie merytorycznych założeń do odtworzenia utraconych, nieistniejących już witraży oraz do wytypowania ich nowej lokalizacji.

Oprócz brakującej informacji o szacunkowych choćby kosztach, nie sprecyzowano czy inwentaryzacja będzie dotyczyła budynków komunalnych czy prywatnych. Nieokreślony pozostaje pomysł zmiany lokalizacji witraży oraz czy realizacja projektu będzie widoczna w przestrzeni miejskiej, czy też ograniczy sie tylko do dokumentów.

Pozostałe projekty inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców

 • budowa pełnowymiarowego lodowiska
 • stworzenie linii autobusowej okrążającej cały Sopot,
 • parkingi rowerowe, zwłaszcza w ok. mola
 • remont ulic prowadzących z ul. Grunwaldzkiej do plaży
 • dom seniora (niekoniecznie w Sopocie) z możliwością uzyskania tam mieszkania w zamian za przekazanie mieszkania do zasobów gminnych.
 • budowa bliskiej obwodnicy trójmiejskiej,
 • przebicie drogi dolnym tarasem Sopotu jak to projektował w latach 60-tych i 70-tych prof. Kowalski
 • remont stadionu rugby
 • opracowanie strategii transportowej w Sopocie
 • sztuczna wyspa
 • zagospodarowanie Parku Grodowego i okolic
 • ekrany dźwiękochłonne wzdłuż torów kolejowych
 • dofinansowanie remontu budynków innych niż historyczne
 • przywrócenie dawnej świetności torowi saneczkowemu w ok. Opery Leśnej
 • rozwój nocnych linii autobusowych
 • nowy basen (rehabilitacyjny)
 • rewitalizacja Parku Północnego, wydm, Pola Mancowe w formie pięknego ogrodu z widokiem na morze
 • rewitalizacja ścieżki i strumyka przy UMS
 • budowa dodatkowych obiektów sportowych (boiska na plaży)
 • ekościeżka wzdłuż potoku, Jaru Swelini
 • ekrany dźwiękochłonne wzdłuż PKP
 • pole mini-golfowe, mała farma dla zwierząt (krówki, sarny, kozy i świnka)
 • podwodna wieża widokowa przy molo, „tuba podwodna”
 • zagospodarowanie cmentarza
 • osiedle domów studenckich, kampus akademików
 • zburzenie Algi i zbudowanie tam kompleksu usługowego z parkingiem
 • rewitalizacja dawnego ujęcia wody pitnej i zbiornika przy al. Niepodległości 842-846 z mini parkiem
 • park aromaterapeutyczny przy/wokół „Leśnika”
 • odbudowa „Wielkiej Gwiazdy”
 • monitoring stanu środowiska
 • spa dla psów z możliwością wynajmowania hotelu na godziny
 • mediateka
 • remonty kapitalne obiektów inżynieryjnych.

Projekty społeczne

Rozwój budownictwa komunalnego

926 pkt.

Realizacja kolejnych etapów budownictwa komunalnego

W opisie projektu nie przedstawiono liczby lokali, budynków ani ich lokalizacji. Dotychczas w Sopocie powstały cztery budynki komunalne za kwotę 10 mln zł przy al. Niepodległości 650-656 oraz zmodernizowany budynek komunalny przy ul. Zacisze 30. 4 marca podjęto uchwałę o realizacji budynków komunalnych na pięciu posesjach.

Rozwój form wsparcia dla osób starszych

w tym rozwój Portalu Sopockich Seniorów
779 pkt.

Rozwój portalu sopockich seniorów WWW.SENIORZY.SOPOT.PL powstającego obecnie w ramach projektu pn. „Quality Ageing in an Urban Environment" (Q-AGEING) zawierającego m.in.: informacje na temat profilaktyki zdrowotnej, działalności kulturalnej seniorów (galeria, poezja, proza), „kącik łasucha" czy wiadomości związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 2014 - 2020 planowany jest dalszy rozwój opisywanego serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia jego treści o informacje ze źródeł takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Dom Pomocy Społecznej oraz możliwością wprowadzenia do serwisu elementów takich jak np. fora dyskusyjne.

Portal dla sopockich seniorów powstał na wzór portalu opracowanego przez Accademia Nazionale di Medicina w Genui. Portal publikuje aktualności o wydarzeniach kierowanych do seniorów inicjowane przez Ośrodek i Dom Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku z częstotliwością około raz w miesiącu. W „kąciku łasucha" znajdują się obecnie dwa przepisy. Na portalu nie występuje możliwość samodzielnego zamieszczenia treści, nawet w postaci komentarzy.

Zdrowi i aktywni

promocja zdrowego stylu życia dla całych rodzin
637 pkt.

Działania profilaktyczne z zakresu:

 • zdrowego odżywiania się dla dzieci i młodzieży;
 • szkolenia dla personelu placówek oświatowych w dziedzinie przygotowania zdrowych posiłków;
 • warsztaty dla rodziców - zdrowie dziecka;
 • wspólne zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców.

Program Zdrowi i Aktywni jest prowadzony od roku 2010. W jego ramach organizowane są bezpłatne plenerowe i halowe zajęcia ruchowe, jak taniec brzucha, fitness, joga i tai-chi. Prowadzone są również warsztaty o tematyce jak w opisie projektu. Nie określono liczby osób, która dotychczas uczestniczyła w programie.

Bezpieczny senior

system przywoławczy w domach osób niesamodzielnych
623 pkt.

Wprowadzeniu systemu przywoławczego dla osób niesamodzielnych (głównie w podeszłym wieku) przebywających w miejscu zamieszkania i objętych usługami opiekuńczymi. Osoby te ze względu na stan zdrowia wymagają stałej pomocy i opieki podczas zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych jak jedzenie, toaleta, podawania leków, zabiegów higienicznych, a także często stałego monitorowania stanu zdrowia.

Nie podano liczby osób niesamodzielnych objętych obecnie usługami opiekuńczymi w Sopocie. Liczba adresatów przedsięwzięcia jest nieznana.

Poprawa stanu uzębienia u dzieci i młodzieży

611 pkt.

Rozmowy o higienie jamy ustnej, nauka prawidłowego mycia zębów (od wieku przedszkolnego), poprawa wyposażenia gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Positive Ageing Plan - strategia miasta odpowiadająca na potrzeby seniorów

479 pkt.

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej miejskiej strategii związanej z problemem starzejącego się społeczeństwa i sytuacji ludzi starszych w społeczności lokalnej. Dokument ten, opracowany przy udziale i wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia instytucji takich jak m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jednostek naukowych, a także organizacji pozarządowych - powinien stać się „drogowskazem" dla wdrażanych w kolejnych latach działań Samorządu w następujących dziedzinach: aktywizacja zawodowa osób 50+, opieka zdrowotna, aktywizacja i integracja społeczna osób starszych czy rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Rozwój Sopockiego Klastra Turystycznego

479 pkt.

Kontynuacja realizowanego projektu, którego przedmiotem jest budowa partnerstwa i współpracy lokalnego biznesu, partnerów ze sfery jednostek edukacyjnych i naukowych oraz przedstawicieli administracji samorządowej.

Klaster to inicjatywa Sopockiego Stowarzyszenia Turystycznego, które zrzesza 71 osób fizycznych i prawnych. Pod nazwą klastra prowadzone są różne działania na rzecz członków stowarzyszenia, ostatnio planowane jest uruchomienie strony internetowej informującej o wydarzeniach dla turystów i reklamującej członków stowarzyszenia.

Rozwój Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji

422 pkt.

Kontynuacja realizowanego projektu, który zakłada utworzenie w Sopocie ośrodka zajmującego się wieloaspektowym wspieraniem przedsiębiorczości, pozwalającego poszerzyć ofertę funkcjonującego dotychczas Centrum Przedsiębiorczości oraz Mikroinkubatora. Przedmiotem projektu w latach 2014 - 2020 będzie poszerzenie wachlarza instrumentów służących wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości i pozyskiwaniu środków na ich wdrożenie. Podstawowym rezultatem projektu będzie poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców Sopotu.

Od kwietnia 2011 rozpocznie się działanie Centrum, które ma polegać na wynajmie przestrzeni biurowej, sal konferencyjnych, informacji i doradztwie. Projekt jest dofinansowany do marca 2013, więc dotychczas bark jeszcze informacji o jego efektach.

Innowacyjne techniki kształcenia

408 pkt.

Działania związane z wdrażaniem i rozwojem innowacyjnych form kształcenia (w tym e-learningu), kształcenia modułowego i kursowego osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nie podano, którzy mieszkańcy mogliby korzystać z podnoszenia kwalifikacji, ani informacji o planowanych zasadach odpłatności. Obecnie w Sopocie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Funkcjonuje również Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. W roku 2012 planowane jest stopniowe wygaszanie tych szkół.

Centrum Integracji Społecznej dla osób wykluczonych

388 pkt.

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej, które umożliwiałoby osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, niezaradnym życiowo, chorym psychicznie, imigrantom, powracającym z zakładów karnych itp.) trening przywracający możliwości pełnienia przynależnych im ról społecznych i osiągnięcie wyższej pozycji społecznej, nabywanie nowych umiejętności zawodowych, naukę planowania własnego życia i kariery, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i umiejętność współżycia społecznego.

Spółdzielnia socjalna

371 pkt.

Założenie spółdzielni socjalnej z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ukończyły program Centrum Integracji Społecznej. Osoby pracujące w spółdzielni socjalnej uzyskują własny dochód z legalnego źródła, którym jest własna praca, łączą się we wspólnym działaniu, co daje im możliwość wzajemnego wsparcia, powoduje wzrost motywacji do realizacji zadań i poczucie własnej sprawczości i niezależności umożliwiając powrót do powszechnie akceptowanych form zachowań.

Nie podano jaka liczba osób mogłaby utworzyć spółdzielnie oraz w jakiej branży działałaby spółdzielnia. Nie sprecyzowano czy okres trwania projektu obejmowałby jedynie powstanie spółdzielni, czy również jej prowadzenie w dalszym okresie. W Gdyni na prowadzenie spółdzielni socjalnej prowadzącej bar dotację otrzymywało stowarzyszenie, którego działalność bada prokuratura.

Pozostałe projekty społeczne zgłoszone przez mieszkańców:

 • opracowanie strategii zatrzymania młodzieży w mieście
 • utrzymanie/stworzenie punktu, w którym mogliby działać rzemieślnicy
 • szpital z oddziałami: położniczym i geriatrycznym
 • lekarz w każdej szkole przyjmujący co najmniej dwa razy w tygodniu
 • wykonanie różnego rodzaju obiektów przez sopockich artystów (np. fontanny, ławki, latarnie, mała architektura)
 • likwidacja barier architektonicznych
 • higienistka w szkołach
 • szczepienie dziewcząt przeciw wirusowi brodawczaka
 • centrum naukowo-dydaktyczne dla zdolnej młodzieży
 • hostel
 • zatrudnienie bezrobotnych do sprzątania miasta – aktywizacja
 • wsparcie dla osób po czterdziestym roku życia i ułatwienie im założenia własnej działalności gospodarczej.
plakat