Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Konsultacje społeczne

Archiwum: Budżet obywatelski 2013

11 maja 2012 Rada Miasta zleciła przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat budżetu obywatelskiego na rok 2013. Określiła zasady oraz terminy zgłaszania i wyboru projektów do budżetu. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Spotkania informacyjne z mieszkańcami odbędą się pod koniec czerwca oraz we wrześniu, kiedy zgłoszone projekty zostaną przedstawione mieszkańcom.

Harmonogram konsultacji

składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2013 1.VI-15.VII.2012
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisję Rady Miasta Sopotu ds. Budżetu Obywatelskiego 16-31.VIII.2012
Spotkania z mieszkańcami, przedstawienie zgłoszonych projektów, podanie listy lokali do głosowania 1-30.IX.2012
Głosowanie w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 1-12.X.2012
Głosowanie w wyznaczonych lokalach do głosowania na terenie miasta 14.X.2012
Przekazanie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Prezydentowi wyników głosowania 2.XI.2012
Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę wskazań w projekcie budżetu Miasta Sopotu 15.XI.2012

 

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać pisemnie oraz pocztą elektroniczną do 15 sierpnia 2012. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu, w Urzędzie Miasta oraz w filiach Biblioteki Miejskiej. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzet2013@sopot.pl. Pobierz formularz projektu budżetu obywatelskiego w Sopocie. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji.

Spotkania informacyjne na temat zgłaszania projektów

 • 18.VI o 17.00 Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2
 • 19.VI o 19.00 Dworek Sierakowskich, przy ul. Czyżewskiego 12
 • 19.VI o 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 23 Marca 77c
 • 20.VI o 17.00 Szkoła Podstawowa nr 1, przy ul. Armii Krajowej 50/54
 • 20.VI o 19.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Cieszyńskiego 22
 • 25.VI o 17.00 Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2
 • 25.VI o 19.00 Dom Seniora przy ul. Mickiewicza 49
 • 26.VI o 17.00 Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kraszewskiego 31
 • 26.VI o 19.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 6

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu. Kartę do głosowania można odebrać w urzędzie miasta, w filiach bibliotek lub pobrać w wersji elektronicznej dla danego okręgu:

Każdy z projektów można ocenić przyznając im punkty w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę projektu jako „niepotrzebny”, a 5 punktów jako „bardzo potrzebny”. Jedna osoba może ocenić dowolną ilość projektów. Wyniki zostaną obliczone wg średniej punktów przyznanych każdemu projektowi. Do wykonania zakwalifikowane zostaną tylko projekty, które osiągną minimum 10% wszystkich głosów i średnią ocen powyżej 3.

Spotkania na temat głosowanych projektów

 • 24.IX o 17.00 Straż Miejska, ul. Armii Krajowej 105
 • 24.XI o 19.00 Dworek Sierakowskich, przy ul. Czyżewskiego 12
 • 25.XI o 17.00 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kolberga 15
 • 25.XI o 19.00 Szkoła Podstawowa nr 1, przy ul. Armii Krajowej 50/54

Wypełnione ankiety można składać od 1 do 12 października w godzinach pracy w urzędu (punkt informacji na parterze) przy ul. Kościuszki 25/27.

14 października ankiety można składać podczas głosowania w godzinach 10.00-16.00 w następujących punktach dla danego okręgu:

Okręg I

 • Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27
 • Biblioteka Główna ul. Obrońców Westerplatte 16

Okręg II

 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 ul. 3 Maja 6
 • Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Armii Krajowej 50/54

Okręg III

 • Przedszkole nr 2 ul. 23 Marca 90
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 49

Okręg IV

 • Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Kolberga 15
 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 8 ul. Mazowiecka 26

Ankiety w wersji elektronicznej należy przesyłać do 14 października jako załącznik na adres: budzet2013@sopot.pl. Aby ankieta była ważna należy podać w treści e-maila imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Aktualności

Projekty budżetowe okręgu czwartym

25września

25 września w szkole podstawowej nr 1 przy ul. Armii Krajowej odbyło się czwarte spotkanie poświęcone zweryfikowanym projektom budżetu obywatelskiego. Spotkanie rozpoczął wiceprezydent Bartosz Piotrusiewicz, obecni byli radni Grażyna Czajkowska i Bartosz Łapiński oraz około 20 mieszkańców.

Projekty budżetowe w centrum Sopotu

24września

24 września o godz. 19.00 w Dworku Sierakowskich przy ulicy Czyżewskiego odbyło się drugie spotkanie w sprawie wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego. Spotkanie prowadzili radni Grażyna Czajkowska i Bartosz Łapiński. Obecni byli także radni Andrzej Kałużny Zbigniew Duzinkiewicz i Henryk Hryszkiewicz oraz wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula. Na spotkanie przyszło około 30 mieszkańców, w tym wnioskodawcy, osoby prywatne i reprezentacji organizacji.

Wnioskodawcy odwodnienia podwórka przy ulicy Pułaskiego opisywali problemy z odcinaniem dostępu do posesji przez wody gromadzące się po opadach. Andrzej Chrzanowski dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie informował że ze względu na ograniczenia konserwatorskie nie ma możliwości utworzenia wybiegu dla psów w Parku Północnym oraz ustawienia znaków zakazu ruchu z tabliczkami Nie dotyczy mieszkańców w obrębie centrum. Wnioskodawcy projektu odwodnienia podwórka przy ulicy Pułaskiego opisywali problemy z odcinaniem dostępu do posesji przez wody gromadzące się po opadach.

Mieszkańcy pytali m.in.

 • Czy w przyszłym roku możliwe będzie złożenie wniosku dotyczące zakazu wjazdu na ulice Czyżewskiego?
 • Kiedy pojawią się projekty na stronie internetowej opisy projektów złożone przez mieszkańców?

Projekty budżetowe w górnym Sopocie

24września

24 września o godz. 17.00 w sali państwowej straży pożarnej przy ulicy Armii Krajowej odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego. Spotkanie prowadzili radni Grażyna Czajkowska i Bartosz Łapiński. Obecna była także wiceprezydent Joanna-Cichocka Gula. Na spotkanie przyszło około 30 mieszkańców, w tym wnioskodawcy, osoby prywatne i reprezentacji organizacji. Obecni byli również obserwatorzy z Rady Miasta Łodzi, gdzie w maju 2012 podjęto uchwałę o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego.

Przedstawiono podsumowanie dotychczasowego wykonania budżetu obywatelskiego na rok 2012. Andrzej Chrzanowski dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie informował że dla ulicy Kolberga istnieją plany wykonanie sześciu rond i z tego powodu dotychczasowe prace nie obejmowały wymiany nawierzchni w miejscach gdzie w przyszłości przebudowane będą skrzyżowania.

Mieszkańcy pytali m.in.

 • Ile głosów musi otrzymać projekt aby zostać wpisany?
 • Jakie są różnice między dwoma projektami prac w Parku Grodowym

Konsultacje budżetowe na Przylesiu

19czerwca

19 czerwca 2012 o godz. 17.00 odbyło się drugie z serii spotkań w ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego 2013. Spotkanie w bibliotece przy ul. 23 Marca 77c prowadził radny Piotr Bagiński, obecny był również radny Piotr Kurdziel i wiceprezydent Bartosz Piotrusiewicz.

Mieszkańcy zgłaszali uwagi dotyczące m.in.:

 • Nieprawidłowej naprawy leśnych schodów po północnej stronie
 • Dalszego wykorzystania budynku kotłowni przy ul. 23 Marca 79b.

Mieszkańcy pytali o szanse realizacji następujących pomysłów:

 • Źródeł energii możliwych do umieszczenia na wysokich budynkach spółdzielni
 • Uprzątnięcia i zagospodarowania Jeziorka Nowowiejskiego (tzw. „Morskie Oko”)
 • Zagospodarowania boisk przy ul. 23 Marca: leśnego i asfaltowego
 • utworzenia Centrum Integracji Społecznej z funkcją klubu mieszkańców i integracji osób w różnym wieku.

Konsultacje budżetowe w Dworku Sierakowskich

19czerwca

19 czerwca 2012 o godz. 19.00 odbyło się drugie z serii spotkań w ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego 2013. Spotkanie w Dworku Sierakowskich ul. prowadzili radni Grażyna Czajkowska i Zbigniew Duzinkiewicz, obecny był również radny Lesław Orski, prezydent Jacek Karnowski i skarbnik Mirosław Goślicki. Zaprezentował on strukturę dochodów i wydatków miasta na przykładzie budżetu na rok 2012.

Mieszkańcy zgłaszali uwagi dotyczące szaletu na rogu ul. Sobieskiego i Boh. Monte Cassino który jest zamknięty po godz. 22. Służby sprzątające ulice spłukują nieczystości sprzed wejścia w dół ulicy Sobieskiego co powoduje tworzenie kałuż i zabrudzenie elewacji budynków przez przejeżdżające później pojazdy. Mieszkańcy okolic niezagospodarowanego przejścia z placu Konstytucji na ulicę Czyżewskiego sygnalizowali problemy z przejazdem i parkowaniem spowodowane nieuregulowanym statusem prawnym terenów tworzących to przejście.

Mieszkańcy pytali m.in.:

 • Czy szalet miejski przy ul. Boh. Monte Cassino podlega pod budżet obywatelski?
 • Jaką drogą mieszkańcy mogą kontaktować się z radnymi?
 • Jak koszt kilkunastu śmietników ma się w stosunku do kosztu remontu schodów?
 • Czy dawna ulica Profesorska (łącząca ul. Boh. Monte Cassino i Czyżewskiego) mogłaby stać się drogą publiczną?

Lista wszystkich projektów

Poniżej lista projektów według ilości głosów oddanych na każdy pomysł z opisem wnioskodawców w pisowni oryginalnej z materiałów informacyjnych Urzędu Miasta i komentarzem redakcji.

Tytuł wniosku

Legenda: -zrealizowano; -zrealizowano częściowo; -nie zrealizowano; (wg stanu na dzień 31.12.2020)

Średnia (Suma punktów) %głosujących(tłustym drukiem projekty zakwalifikowane do realizacji)

Kontynuacja programu segregacji odpadów komunalnych.

3,79 (2822) 47%

Systemowa realizacja programu: informacja, cel realizacji, koszty, sposób realizacji (jednolita forma zbierania odpadów), odbiór odpadów itp. Odpowiednie ustawy, zarządzenie dotyczące segregacji odpadów
Koszt: 100 tys.

W budżecie na 2012 rok przeznaczono na ten cel już prawie 1 mln zł: 380 tys. na realizację programu i 330 tys. dla Zakładu Oczyszczania Miasta na koszt zbierania segregowanych odpadów. Wspólnoty mogą otrzymać darmowe pojemniki na odpady segregowane. Pomysł publicznych, ogólnodostępnych pojemników został wprowadzony w roku 1993. Grażyna Dragan, z wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska z Urzędu Miejskiego w Sopocie informowała, że system takich pojemników nie sprawdził się ponieważ w pojemnikach znajdowano przeważnie odpady nieposegregowane. Dużo skuteczniejszy okazał się system indywidualnej segregacji przez wspólnoty mieszkaniowe. Po konsultacjach budżetu obywatelskiego w roku 2011 pomysł „Segregacja odpadów komunalnych” uzyskał 1000 punktów i jest w trakcie realizacji: na obszarze miasta ustawiono 20 pojemników do segregacji opadów.

Odtworzenie punktów i wież widokowych w sopockim lesie

3,78 (2633) 45%

Uporządkowanie terenów wokół istniejących wież i punktów widokowych
Koszt: 20 tys. zł – opracowanie koncepcji, przygotowanie dokumentacji + prace porządkowe

W lasach w granicach Sopotu nie znajduje się obecnie żadna czynna wieża widokowa. W opisie projektu nie podano lokalizacji i liczby wież i punktów widokowych objętych głosowanym programem. Na temat terenów leśnych, zwłaszcza rejonu Łysej Góry odbywały się dyskusje publiczne, nie organizowano jednak konsultacji społecznych dotyczących lasów.

Rewitalizacja szlaków turystycznych i ścieżek spacerowych i edukacyjnych.

3,72 (2399) 42%

Istniejące szlaki turystyczne i spacerowe wymagają modernizacji i odświeżenia, np.: dokonać przycinek, zabezpieczyć w ławeczki, stoły, śmietniki, ew. „siłownie pod chmurką”. Wytyczenie w sopockich lasach ścieżek edukacyjnych z informacyjno-instruktażowymi tablicami. Szlaki turystyczne, ścieżki spacerowe i edukacyjne są atrakcją w kurorcie.
Koszt:500 tys. zł, po 2014 roku. Pozyskanie środków zewnętrznych

W lasach w granicach Sopotu jest łącznie ponad 22 km znakowanych szlaków turystyki pieszej. W roku 2010 umieszczono 38 drogowskazów, 3 tablice szlakowe i 10 nazewniczych tabliczek topograficznych. Ustawiono je w 13 miejscach czyli na początku szlaków i ich skrzyżowaniach oraz innych ważnych i newralgicznych miejscach, m.in. w Kamiennym Potoku, na Drodze Nadleśniczych, oraz w miejscach topograficznych jak Łysa Góra, Dolina Świemirowska, Wielka Gwiazda, Zajęcze Wzgórze. Wykonaniem i montażem oznakowania zajął się pomorski oddział PTTK, a środki pochodziły z budżetu miasta.

Kontynuacja programu remontu elewacji sopockich kamienic

3,67 (2548) 44%
Miasto Sopot

Remont kamienic zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej.
Koszt: 1,3 mln.

Program „100 elewacji na stulecie miasta” rozpoczęto w roku 2000. W latach 2001-2010 przeznaczono przeznaczono na niego 8 mln zł. Ponieważ zainteresowanie programem było wysokie i przewyższało środki rezerwowane w budżecie miasta, program jest już kontynuowany na lata 2011-2012. Aktualny poziom dofinansowania wynosi 50% wartości robót dla budynków zabytkowych wpisanych do pomorskiego rejestru zabytków i 30% wartości robót dla budynków w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych. Dofinansowany remont musi obejmować m.in. powłokę zabezpieczającą przed graffiti elewacji frontowej do wysokości ok. 3 m od poziomu terenu, w przypadku braku możliwości ogrodzenia posesji.

Rekultywacja i zagospodarowanie Sopockich Błoni przy ul. Polnej – II etap

3,60 (2313) 41%
Teren po dawnych ogródkach działkowych

Prace dotyczące planu rekultywacji terenu po byłych ogródkach działkowych przy ul. Polnej trwają zbyt długo. Osoby starsze jak i młodzież mogliby na obrzeżach miasta spotykać się na piknikach rodzinnych, przydałby się plac zabaw i gier dla dzieci, byłaby to doskonała alternatywa dla biernego odpoczynku na plaży skierowana do coraz liczniejszych w tej części miasta turystów. Aktywne i sprawne społeczeństwo to główny cel strategiczny dokumentu „Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015”
Koszt:1 mln

Projekt przewiduje dużą płaszczyznę pokrytą trawą, urządzenia rekreacyjne dla dzieci w postaci małego parku rozrywki, plac do gier towarzyskich takich jak bule, kręgle, szachy czy tor do mini golfa, ogólnie dostępne urządzenia do ćwiczeń siłowych. Pomysł ten podczas konsultacji budżetu obywatelskiego w roku 2011 uzyskał 437 punktów i jest w trakcie realizacji. Prezydent organizował w tym celu spotkanie z mieszkańcami 28 lutego 2011 w kawiarni Mesa w Sopockim Klubie Żeglarskim. W 2011 zakończono prace projektowe na pierwszy etap inwestycji, które przewidują powstanie polany sportowej. Pierwszy fragment (od strony ul. Polnej) ma być dostępny jesienią 2012. Kolejny etap zakończy się powstaniem na błoniach placu zabaw - „małpiego gaju”. Środki na zakup specjalistycznego sprzętu, ziemi, trawy, roślin, przeprowadzenie prac melioracyjnych będą przeznaczane z całościowego budżetu 2013, bez sięgania do puli środków z budżetu obywatelskiego.

Natomiast poddany pod głosowanie projekt pomysłodawcy zakłada realizację prezentowanego wcześniej projektu.

Rewitalizacja Parku Łazienki Północne

3,43 (2320) 43% Wymianę nawierzchni promenady zrealizowano w 2018.

Park Łazienki Północne

Rozwój, doposażenie estetyka oraz bezpieczeństwo obszaru Łazienek Północnych. (Szczegółowy wniosek poniżej). Mieszkańcom niezależnie od wieku, osobom niepełnosprawnym, młodzieży
Koszt:3 mln po 2013

Projekt obejmuje wymianę starej nawierzchni asfaltowej wzdłuż promenady pieszo-rowerowej, ścieżki dojazdowej do toru dla rolkarzy, dodanie w wyznaczonych lokalizacjach fontanny ogrodowej, rabat kwiatowych, ławek, śmietników, trawiastego kortu do badmintona, miejsca do ćwiczeń wspinaczkowych, parku dla rolkarzy (skateparku) o powierzchni 400-1331 m2, sezonowego hotelu dla zwierząt, całorocznej „łazienki” z WC i bieżącą wodą pitną, wybrukowanie kamienną kostką lewego narożnika Pola Mancowego, dwóch grodzonych placów zabaw dla psów, stołów szachowo-warcabowych i ping-pongowych oraz utworzenie odcinka „Plaży dla Psów w Sopocie” od końca „Plaży KOLIBA” do potoku Swelinia.

Jeden stół szachowy jest obecnie umiejscowiony w Parku Południowym wzdłuż alei Wojska Polskiego, na wysokości punktu dializ. Wnioskodawcy nie podali założeń własnościowych ani ekonomicznych hotelu dla zwierząt. Plaże dla psów funkcjonują w Gdańsku i Gdyni, w Sopocie utworzono kilka wybiegów dla psów.

Rewitalizacja Al. Niepodległości

3,38 (2064) 40%
Aleja Niepodległości

Należy opracować projekt rewitalizacji Al. Niepodległości obejmującej chodniki, zagospodarowanie uliczek prowadzących do Alei, uzupełnić zieleń w niektórych miejscach wprowadzić więcej miejsc postojowych, więcej ławek oraz solidne przystanki, punktowe oświetlenie Potrzeba nowoczesnej przyjaznej ulicy. Al. Niepodległości nieprzyjazna dla mieszkańców, niekorzystny wizerunek miasta, koślawe chodniki, brak zieleni uniemożliwia uzyskanie powietrza o lepszych parametrach jakościowych, spadek wartości nieruchomości puste lokale, niekorzystne warunki dla małych sklepów
Koszt: I etap - 200 tys. zł (projekt)

Aleja Niepodległości jest drogą wojewódzką nr 468, której utrzymanie należy do obowiązków gminy, jak wszystkich dróg przebiegających w miastach na prawach powiatu. 18 sierpnia 2011 podano informacje do pracy o konkursie na koncepcję architektoniczną rewitalizacji alei. Konkurs ogłoszono 23 listopada z datą zakończenia 27 lutego 2012. Rozstrzygnięto go 4 kwietnia 2012 nie przyznając nagrody głównej. W budżecie 2012 zarezerwowano kilkaset tysięcy na prace przy tej drodze: 260 tys. na budowę placu zabaw przy alei, 100 tys. na rewitalizację zieleni i małej architektury oraz 129 tys. na remonty budynków. Nadal brakuje projektu kompleksowej rewitalizacji ulicy oraz planu konsultacji z mieszkańcami jej zagospodarowania.

Teren Rekreacyjno-Sportowy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

3,28 (2235) 43% Zrealizowano w 2018 kosztem 1 mln zł.

Osiedle Mickiewicza (boisko przy Sopockim Centrum Seniora)

(Szczegółowe opisy projektu poniżej) Potrzeba terenu rekreacyjno – sportowego międzypokoleniowego w Sopocie.
Koszt:2-3 mln

W tej sprawie złożono 3 osobne wnioski. Do głosowania wybrano ten zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Projekt obejmuje m.in. budowę kręgu tanecznego, ścianki wspinaczkowej, stołów do gry w szachy, rzutki i tenisa stołowego, ścieżek zdrowia, zestawów zabawowych, strefy ciszy i relaksu obsadzonych różnorodną roślinnością oraz wyposażenia do organizowanie plenerów rzeźbiarskich, malarskich, spotkań muzycznych, koncertów. Pomysł ten podczas konsultacji budżetu obywatelskiego w roku 2011 uzyskał 323 punkty i nie zakwalifikował się do realizacji. Boisko na którym miałby powstać teren zostało niewykorzystane po szkole podstawowej nr 6, którą zlikwidowano w roku 2010. Na jej miejscu powstało Centrum Seniora, jednak nie objęło swoim obszarem terenu po boisku.

Odtworzenie toru saneczkowego

3,11 (1962) 40%

Rekonstrukcja naturalnego toru saneczkowego, Odtworzeniem toru systemem gospodarczym. Należy wykarczować samosiejki, dokonać przycinek zarośniętego zjazdu.
Koszt:20 tys. zł – opracowanie koncepcji, dokumentacji. ew. realizacji w latach późniejszych

W okresie międzywojennym w Sopocie wytyczono kilka torów saneczkowych. Wniosek dotyczy toru zaczynającego się na Wzgórzu Trzech Gracji (na płn. wsch. od Łysej Góry) z zakończeniem między ulicą Moniuszki a Stawem Nowowiejskiego. Tor ten ostatnio był odnawiany w latach 90-tych, kiedy pogłębiono jego koryto i ustawiono drewniane bandy, które po kilku latach uległy zniszczeniu. Wciąż widoczny jest dobieg toru saneczkowego przy ulicy Moniuszki prowadzącej do Opery Leśnej. Nie opisano sposobu użytkowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem odtworzonego toru.

Dofinansowanie linii autobusowej 187

3,10 (1912) 39%
Trasa przejazdu linii 187

Dofinansowanie linii autobusowej 187 w celu zwiększenia ilości taboru obsługującego tę linię dla zwiększenia częstotliwości kursowania pojazdów na trasie łączącej osiedle Brodzino z centrum miasta, obecnie w dni robocze po godz. 17-tej autobusy kursują z częstotliwością co pół godziny, natomiast w soboty, niedziele i święta z częstotliwością co pół godziny przez cały dzień Wniosek złożony jako postulat mieszkańców Osiedla brodzino, którzy uważają że osiedle, na którym mieszka ponad 5 tys. osób, zasługuje na sprawniejszą i częściej kursującą komunikację miejską, oczekują również możliwości powrotu do domów w godzinach nocnych przy zmniejszonej w tym czasie częstotliwości kursowania
Koszt: 160 tys. zł

Linia 187 łączy Brodwino i Kamienny Potok z centrum miast i pasem nadmorskim przy Domu Zdrojowym i Grand Hotelu. W opisie projektu nie podano do jakiego stopnia częstotliwość zostanie zwiększona dzięki dofinansowaniu w wysokości 160 tys. zł.

Odtworzenie mini skoczni

3,04 (1256) 33%

Mini skocznia będzie atrakcją dla turystów, mieszkańców, zwłaszcza młodzieży szkolnej.
Koszt: Trudno oszacować koszt oraz termin realizacji

Skocznia narciarska w Sopocie o punkcie konstrukcyjnym K-35 znajdowała się w Sopocie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na wierzchołku wzniesienia leżącym tuż obok Łysej Góry (110 m n.p.m.), po jego północnej stronie. Na górę rozbiegu prowadziły betonowe schodki, a zeskok obecnie wykorzystywany jest jako boisko, dostępne od ulicy 23 Marca. Skocznie nie istnieje od lat 70-tych, jej pozostałości są trudno widocznie w terenie. Nie podano sposobu użytkowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem odtworzonej skoczni.

Stworzenie dodatkowego programu miejskiego zapewniającego pomoc osobom wykluczonym (potrzebującym, długotrwale bezrobotnym)

3,03 (1766) 37%
Sopot

Intencją leżącą u podstaw koncepcji projektu jest podjęcie szeroko rozumianej współpracy różnych podmiotów na rzecz pozostających bez pracy mieszkańców Sopotu, zarówno młodych absolwentów jak i osób po 45 roku życia. Celem głównym projektu jest propagowanie i rozwijanie idei obywatelskiego uczestnictwa w życiu społecznym. Osoby dzięki projektowi będą mogły podnieść swoje kwalifikacje i nabyć nowe, które pozwolą na wejście lub powrót na rynek pracy.
Koszt: 300 tys. zł

We wniosku nie wymieniono konkretnych działań, które zostałyby wykonane w ramach projektu. Cele projektu miałyby pojawić się dopiero w trakcie jego trwania. Opis projektu jest obszerny, ale ogólnikowy, brakuje w nim konkretnych wymogów organizacyjnych i budżetowych.

Dodatkowe prysznice przy sopockich plażach

3,02 (1781) 37%
Plaża w Sopocie

Montaż dodatkowych pryszniców przy sopockich plażach.
Koszt: 140 tys. zł.

Park Grodowy od nowa. Uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych wokół sopockiego grodziska

2,99 (1547) 33%

Nadanie terenom w okolicy sopockiego Grodziska charakteru typowo parkowego (usuniecie ruin opuszczonych budynków, wybudowanie mostku w górnym biegu Potoku Grodowego, poprawa estetyki, ustawienie ławek, utworzenie ogrodu z drzewami i krzewami) Park jest obecnie miejscem zaniedbanym
Koszt: 300 tys. zł. projekt

Projekt Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej polega na wytyczeniu gruntowej drogi spacerowej wzdłuż Parku Grodowego zastąpienie „dzikich” ścieżek utwardzonymi alejkami parkowymi (np. na wzór „glinkowych”, zastosowanych w Parku Południowym). Po bokach tego szlaku miałyby powstać dwa ogrody utworzenie ogrodu z drzewami i krzewami owocowymi, utworzenie ogrodu kwiatowo-ziołowego oraz miejsce na ognisko utworzenie na polanie po dawnym zakładzie szklarskim zabezpieczonego miejsca do palenia ognisk wraz z miejscami do siedzenia.

Na temat Parku Grodowego mieszkańcy wyrażali swoje opinie od roku 2009, nie przeprowadzono jednak regulaminowych konsultacji społecznych. W ubiegłym roku parku nie dotyczył też żaden projekt konsultowany w ramach budżetu obywatelskiego.

Rekultywacja i uporządkowanie terenów Parku Grodowego

2,72 (1391) 33%
Park Grodowy w Sopocie

Należy wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni , wskazać tereny gdzie dopuszcza się lokalizację nowych obiektów, zastosowanie stref zieleni izolującej hałas od linii kolejowej, sopocka ścieżka turystyczno-przyrodnicza powinna być odrestaurowana, należy usunąć resztki ruin po dawnym ogrodnictwie, wykonanie formy zabezpieczenia na odcinku bezpośrednio przylegającym do torów kolejowych Reaktywacja parku daje sopockim szkołom atrakcyjną , praktyczną pomoc dydaktyczną , jest to obecnie najbardziej „dziki” z sopockich parków, poprzez spopularyzowanie parku wzrosło by zainteresowanie sopockim grodziskiem i muzeum archeologicznym
Koszt: projekt – 300 tys. zł

Projekt Stowarzyszenia Sopot dla Środowiska dotyczy głównie prac projektowo-inwentaryzacyjnych, w tym również z myślą o lokalizacji nowych budynków. Podobnie jak poprzedni projekt zakłada wyburzenia ruin i odtworzenie szlaku spacerowego.

Przebudowa ul. Kraszewskiego wraz z rondem przy ul. Obodrzyców

2,83 (1450) 32%
Wybudowanie ronda na „dole” ul. Kraszewskiego

Dotychczasowe skrzyżowanie jest kolizyjne i nie dość jasne dla wielu kierowców
Koszt: 6 mln

Projekt dotyczy przebudowy ul. Kraszewskiego, która jest trudno dostępna dla mieszkańców, zwłaszcza podczas ruchu autobusów. Wnioskowane rondo miałoby powstać zgodnie z planem zagospodarowania na skrzyżowaniu z ulicą Wejherowską. Projekt ronda jest gotowy od kilku lat i podejmowano kilka prób uzyskania dofinansowania, jednak radni ani razu nie zdecydowali się pokryć całości wydatku ze środków budżetowych. Ulice Obodrzyców, Małopolską i Wejherowską połączy natomiast inne planowane rondo położone około 100m od ulicy Kraszewskiego.

Zwiększenie dostępności do wody pitnej

2,74 (1492) 35%
(poprzez zamontowanie na terenie miasta wodopojek).

Dostępność do wody pitnej jest ważnym elementem podnoszącym jakość spędzania czasu W sezonie letnim ładne studzienki z wodą do picia podnoszą estetykę przestrzeni publicznej, stanowią o komforcie spędzania czasu. Spacer latem bez konieczności noszenia ze sobą butelek z wodą, możliwość opłukania rąk czy owoców.
Koszt: 120 tys.

Fontanny z wodą pitną likwidowano w latach 90-tych. Wcześniej stały w kilku punktach wzdłuż tzw. osi turystycznej miasta - mola, Monte Cassino, 1 Maja.

Modernizacja ul. Słowackiego

2,41 (1102) 29%
Ul. Słowackiego

Modernizacja ulicy poprzez wymianę nawierzchni i sąsiadujących z nią chodników Ulica od wielu lat nie była modernizowana, dziurawe fragmenty w asfalcie i brak trylinek w górnej części ulicy powoduje częste kolizje i uszkodzenia pojazdów mechanicznych
Koszt: 2 mln zł

Ulica Słowackiego położona jest po zachodniej stronie ulicy Armii Krajowej, łączy ją z ulicą Reja, ma długość około 400m. Znajduje się przy niej około 30 domów jednorodzinnych i 4-piętrowy budynek wielorodzinny z roku 1967. Ulica Słowackiego stanowi również jedyny dojazd do ulicy Wyspiańskiego, przy której znajduje się około 20 domów jednorodzinnych. Większa część jej przebiegu pokryta jest płytami betonowymi, ponieważ pod ulicą nie ma jeszcze kanalizacji sanitarnej.

Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym

2,38 (1431) 28%
Cmentarz komunalny w Sopocie

Powiększenie kaplicy oraz jej remont. Modernizacja i powiększenie kaplicy z uwagi na zbyt małe gabaryty.
Koszt:250 tys.

Kaplica przedpogrzebowa przy ul. Malczewskiego 31 powstała na potrzeby cmentarza ewangelickiego na początku lat 30-tych XX wieku. Ostatni raz podlegała modernizacji w roku 1974. Jest obiektem objętym ochroną konserwatorską i znajduje się na terenie cmentarza, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje zabudowy.

Remont ul. Zacisze

2,06 (892) 28%
Górny Sopot

Kapitalny remont ul. Zacisze i ul. chodnikami, usytuowanie tego miejsca jest wyjątkowe, wobec czego remont ten powinien być przeprowadzony ze szczególna wrażliwością, a jego rezultat musi podkreślić walory tego terenu. Remont jest koniecznością, pięknie położone ulice na skraju sopockiego lasu mogą służyć spacerom i relaksowi
Koszt: 2 mln

Ulica Zacisze położona jest po południowej stronie doliny Gołębiewskiej, równolegle do ulicy 23 Marca, ma długość około 500m. Znajduje się przy niej 18 domów jednorodzinnych, zamknięte osiedle wraz z przyległym basenem i siłownią oraz budynek komunalny. Pomysł ten podczas konsultacji budżetu obywatelskiego w roku 2011 uzyskał 147 punktów i nie zakwalifikował się do realizacji.

Budowa ul. Leśnej

1,99 (818) 26%

W miejsce obecnej polnej drogi wybudowanie drogi asfaltowej. Polna droga nie powinna istnieć, powinna być wybudowana prawdziwa droga
Koszt: 5 mln. zł

Ulica Leśna jest ulicą boczną od alei Niepodległości przy stacji paliw, niedaleko ulicy Świemirowskiej. Ma długość 200m, jest przy niej położonych około 10 budynków mieszkalnych i usługowych różnej wielkości: od jednorodzinnych do kilkupiętrowych. Obecnie cała nawierzchnia jest gruntowa utwardzona. Pomysł ten podczas konsultacji budżetu obywatelskiego w roku 2011 uzyskał 124 punkty i nie zakwalifikował się do realizacji.

Sopocka gazeta lokalna wydawana przez Urząd Miasta

1,69 (942) 36%

Gazetka – co tydzień, 12 stron wszelkich informacji, wydarzenia kulturalne, sportowe, strona seniora, informacje dotyczące służby zdrowia (bezpłatne badania, programy), informacje rady dzielnic, ważne telefony.
Koszt: 450 tys. zł

Od roku 1999 Stowarzyszenie Kuryer Sopocki Al. Niepodległości 797a wydaje bezpłatny miesięcznik „Kuryer Sopocki". Czasopismo zawiera kronikę wydarzeń kulturalnych, sportowych, informacje na temat programów miejskich i prac rady miasta. Bieżące i archiwalne wydania tego czasopisma są ogólnodostępne pod adresem kuryer.pl oraz w filiach bibliotek.

 

28 września przedstawiono dwa dodatkowe projekty ogólnomiejskie niewymieniane podczas spotkań z mieszkańcami i na karcie głosowania. Komisja zdecydowała o dołączeniu ich do poprzedniej listy i wydruku dodatkowych kart do głosowania.

Świetlica dla osób bezdomnych szansą na wyjście z bezdomności

3,34 (1935) 37%

Projekt zakłada powstanie dziennej świetlicy dla osób bezdomnych. Miejsca, gdzie osoby te będą mogły usiąść, porozmawiać, wypić herbatę, skorzystać z internetu, zorganizować spotkanie. Świetlica stworzy możliwość korespondencyjnego kontaktu członków rodziny, potencjalnych pracodawców i przyjaciół z tymi osobami. Dla osób bezdomnych posiadanie miejsca przyjaznego, jak świetlica, jest czymś bezcennym i jednocześnie niezbędnym w procesie społecznej rehabilitacji. Byłoby to pierwsze takie miejsce w Sopocie. (Szczegółowy opis projektu poniżej) Problem, na który odpowiada projekt, to brak w Sopocie jakiegokolwiek miejsca, w którym sopoccy bezdomni mogliby się spotkać, „zejść z ulicy”, wymienić informacjami, udzielić sobie wzajemnie wsparcia, motywować do zmiany. Bezdomni często „włóczą się” po mieście, bo nie istnieje miejsce, gdzie byliby mile widziani. Powstanie świetlicy prowadzi do dobrej zmiany społecznej w mieście, wspomaga osoby bezdomne, wspiera ich w procesie stawania się pełnowartościowymi Sopocianami.
Koszt: 120 tys. zł.

Oświetlenie boiska przy ul. Bitwy pod Płowcami

2,78 (1159) 26%

Ponieważ boisko jest użytkowane głównie popołudniami, założenie oświetlenia sprawi, że ludzie kończący swoje obowiązki zawodowe/szkolne/rodzinne będą mogli uprawiać sport także poza sezonem letnim. (Szczegółowy opis projektu poniżej) Zamontowanie oświetlenia sprawi, że korzystanie z boiska wzrośnie o przynajmniej 100%, przyczyni się do aktywizacji sportowej Sopocian, edukacji sportowej oraz wzrostu ich satysfakcji z życia.
Koszt: 100 tys. zł. w roku 2014

Pozostałe projekty budżetu obywatelskiego

Okręg I

Łączny koszt: 250 tys.
 1. Remont chodnika przy Ks. Pomorskich i Sobieskiego - 10 tys.
  3,89 (425) 52%
 2. Naprawa chodników przy ul. WP i Parkowej, postawienie dodatkowych ławek i koszy - 50 tys.
  3,80 (438) 55% Zrealizowano wzdłuż alei Wojska Polskiego
 3. Naprawa schodów oraz zjazdu dla rowerów i wózków od Aqua Parku w stronę morza - 70 tys.
  3,47 (347) 54%
 4. Odwodnienie drogi dojazdowej i dojścia do budynków przy ul. Puławskiego 6c i 10b - 25 tys. projekt
  3,35 (382) 55%
 5. Instalacja dwóch poręczy w wąwozie Elizy przy ul. Sobieskiego - 15 tys.
  3,02 (275) 44%
 6. Zamontowanie parkometrów na ulicy Obrońców Westerplatte (północny odcinek do ul. Goyki) - 80 tys.
  2,21 (208) 45%

Okręg II

Łączny koszt: 637 tys.
 1. Uporządkowanie lasku i budowa placu zabaw przy ul. Bitwy pod Płowcami - 20 tys.
  3,94 (508) 50,39% Lasek Karlikowski uporządkowano w 2018, a plac zabaw powstał przy Polnej.
 2. Uporządkowanie terenu przy pętli trolejbusowej - 12 tys.
  3,67 (543) 57,81%
 3. Wykonanie nawierzchni i oświetlenia przejścia pieszego między Słowackiego i Wyspiańskiego - 35 tys.
  3,63 (584) 62,89%
 4. Remont chodnika przy ul. Jana z Kolna - 500 tys.
  3,50 (431) 48,05%
 5. Wykonanie chodnika przy ul. Wyspiańskiego (do ul. Reja) - 50 tys.
  3,19 (481) 58,98%
 6. Budowa miejsc postojowych przy ul. Polnej - 300 tys.
  2,81 (292) 40,63%
 7. Budowa chodnika przy ulicy Smolnej przy budynkach od 1 do 21 - 50 tys.
  2,68 (303) 44,14%
 8. Modernizacja chodnika przy ul. Bocznej - 60 tys.
  2,54 (239) 36,72%
 9. Uporządkowanie dolinki przy ul. Króla J. Kazimierza 4-6-8 (postawienie ławek) - 50 tys.
  2,51 (269) 41,80%
 10. Wykonanie wiatrołapu przy drzwiach wyjściowych przychodni przy ul. Jana z Kolna (przy stadionie) - 15 tys.
  1,99 (199) 39,06%

Okręg III

Łączny koszt: 4,7 mln
 1. Aktywność sportowa – prowadzenie zajęć rekreacyjno–ruchowych dla mieszkańców - 10 tys.
  3,99 (1562) 60,43%
 2. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie MOSIRu ul. 23 Marca - 1,2 mln
  3,80 (1510) 61,36%
 3. Uporządkowanie lasu komunalnego przy osiedlu Przylesie - 20 tys.
  3,73 (1058) 43,89%
 4. Modernizacja chodnika przy ulicy Abrahama - 300 tys.
  3,43 (929) 41,88%
 5. Remont chodnika przy ul. B. Prusa - 225 tys.
  2,99 (774) 40,03%
 6. Modernizacja chodnika przy ul. Księżycowej - 40 tys.
  3,13 (664) 32,77%
 7. Remont ul. Okrężnej wraz z chodnikiem i progami zwalniającymi - 1,4 mln
  2,81 (622) 34,16%
 8. Remont ul. Piaskowej - 1 mln
  2,09 (362) 26,74%
 9. Rewitalizacja wraz z remontem ul. Poznańskiej - 500 tys.
  1,46 (218) 23,03%

Okręg IV

Łączny koszt: 1,9 mln
 1. Utworzenie utwardzonego dojścia z ul. Mazowieckiej do SKM Kamienny Potok (obok Auto Ryś) - 80 tys.
  3,40 (836) 62%
 2. Zainstalowanie monitoringu na Brodwinie - 400 tys.
  3,47 (772) 57%
 3. Zagospodarowanie działki przy ul. Kolberga i Malczewskiego na cele sportowo-rekreacyjne - do 1 mln
  3,35 (783) 59%
 4. Powiększenie Placu Zabaw przy ul. Kolberga 12 o teren rekreacji dla seniorów - 150 tys.
  3,34 (697) 53%
 5. Modernizacja ul. Cieszyńskiego - 40 tys.
  3,25 (629) 49%
 6. Dodatkowe miejsca postojowe przy ul. Kolberga - 30 tys.
  3,13 (584) 48%
 7. Przebudowa zatoki przystankowej „Sopot – Brodwino Szkoła” w ciągu ul. Malczewskiego - 90 tys.
  2,92 (572) 50%
 8. Postawienie dodatkowych ławek i koszy przy ul. Kolberga - 30 tys.
  2,86 (571) 51%
 9. Progi zwalniające na ul. Kolberga - 18 tys.
  2,81 (555) 50%
 10. Schody od ul. Tatrzańskiej do ul. Obodrzyców - 85 tys.
  2,64 (445) 43%

Projekty zweryfikowane negatywnie – odrzucone

Komisja ds. budżetu obywatelskiego przed głosowaniem odrzuciła projekty, które dotyczyły terenów nienależących do gminy lub wydzierżawionych:

 • Uporządkowanie roślinności na wydmach (Pas wydm wzdłuż Al. Wojska Polskiego)
 • Miejska Galeria Sprzedażna (dworzec miejski)
 • Osuszenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ściany zewnętrznej (ul. Winieckiego 23)
 • naprawa nawierzchni drogi (przejście między ul. Kubacza a Boh. Monte Cassino)
 • droga dojazdowa oraz ciąg pieszy (przejście między ul. Kubacza a Boh. Monte Cassino)
 • Uporządkowanie przejścia (róg ul. Grunwaldzkiej i Piastów)
 • połączenie kolejowe Kamiennego Potoku z Wielkim Kackiem

Za niemożliwe do zrealizowania przez gminę uznano również Zasilenie oczka wodnego 7 potoku (Brodwino) i Uporządkowanie oznakowania drogowego (Brodwino). Pomysł likwidacji autobusu 122 komisja wykluczyła z głosowania jako zadania nieinwestycyjne. Projekt pt. Łazienki Płd. przy plaży w Sopocie uznano za zbyt ogólnikowy, aby mógł być zrealizowany. Budowa szpitala i porodówki wykraczałby poza kwoty budżetu obywatelskiego. Z powodu braku możliwości technicznych realizacji połączenie ul. Kraszewskiego z ul. Malczewskiego (łącznik wzdłuż cmentarza) nie zostanie poddane pod głosowanie.